כלל ביטוח ופיננסים: גידול של 157% ברווח הרבעוני

כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה בצמיחה מואצת ומסיימת רבעון וחציון חזקים - תוצאות כספיות לחציון ה-1 ולרבעון השני של שנת 2021

 

 
יורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרגיורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג
 

קרן מרדכי
FacebookTwitter Whatsapp
22/08/2021

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-357 מיליון ₪, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-139 מיליון ₪, ברבעון המקביל אשתקד גידול של 157%.

בחציון ה-1 של שנת 2021, הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-760 מיליון ₪, לעומת הפסד כולל בסך של 345 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון ה-2 של 2021 עמדה על שיעור של כ-21.3%, לעומת שיעור של כ-10.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון במונחים שנתיים בחציון ה-1 של 2021 עמדה על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו ברבעון השני של בסך של כ-6,574 מיליון ₪, לעומת סך של כ-4,448 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול משמעותי של כ-48%.

הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו בחציון ה-1 של בסך של כ-12,117 מיליון ₪, לעומת סך של כ- 9,656 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד, גידול משמעותי של כ-25%.

שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים* ירד ברבעון ה-2 לכ-11%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-15%, ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים* ירד בחציון ה-1 לכ-12%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-14%, בתקופה המקבילה אשתקד.

*היחס בין סך הוצאות הנהלה וכלליות, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות ל- סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף הרבעון ה-2 של שנת 2021 ועומד על כ-258 מיליארד ₪, גידול של כ-9% לעומת סוף שנת 2020.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-30.06.2021 מסתכם בכ-7,066 מיליוני ₪, זאת לעומת כ-6,299 מיליוני ₪ ב 31.12.2020, גידול של כ-12%.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"אנו ממשיכים להציג צמיחה משמעותית בהכנסות החברה, תוך התייעלות בהוצאות, המובילות לשיפור עקבי ברווח החיתומי, זאת בהתאם ואף מעבר לתוכנית האסטרטגית. 

כלל מיישמת את תפיסת ערוצי ההפצה ההיברידיים שלה, באמצעות ארכיטקטורה פתוחה והתאמה מלאה לצרכי לקוחותיה וסוכניה, להטמעת דיגיטציה בכל תחומי פעילותה - מכירה, שירות ותפעול, דבר המהווה מכפיל כוח בהמשך צמיחתה והתייעלותה של החברה.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה גדל בעקביות והגיע ברבעון לשיא חדש של כ-258 מיליארד ₪, גידול של כ-21%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

אני שמח לציין כי אנו מסיימים את הרבעון השני של 2021 כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-7,066 מיליון ₪, עלייה של כ-1.7 מיליארד ₪, בהשוואה לסך ההון ברבעון המקביל אשתקד, גידול מרשים של כ-32%.

בתוך כך, בחודשיים האחרונים ייצבו החברות מידרוג ו-S&P את אופק הדירוג של כלל ביטוח ופיננסים ושמרו דירוג של Aa1 ו +AA, בהתאמה.

בחודש יולי 2021  זכינו בפעם השניה ברציפות בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +", במדד מעלה ESG לאחריות תאגידית לעסקים, ונכללנו בקבוצת החברות המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית". 

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

"התוצאות הנאות של 2 הרבעונים הראשונים לשנת 2021 מעידות על מגמה עקבית וחיובית בפעילותה של החברה.

ההתמדה בחיזוק עסקי הליבה של כלל והגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, עולים בקנה אחד עם החזון שלה - להשיא ערך לבעלי המניות, לציבור המבוטחים והעמיתים, ולמצב את מעמדה בקרב חברות הביטוח המובילות בישראל. 

כל אלה לא יכלו לקרום עור וגידים ללא הפעילות הנמרצת של הנהלת החברה ועובדיה".

https://www.funder.co.il/seco/224014/s/#

267 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 284.93 מיליון בכלל עסקי ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את כלל עסקי ביטוח. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל

5.66%

80400

1200

מניות

הראל אודם

4.84%

703500

10500

מניות

הראל ספיר

4.41%

1340000

20000

מניות

הראל מניות תנודתיות נמוכה

4.26%

871000

13000

מניות

הראל מניות במומנטום

4.04%

1105500

16500

מניות

הראל נבחרת מניות

3.56%

7327656

109368

מניות

פסטרנק שהם גמישה

3.5%

1903068

28404

מניות

הראל פרימיום 

3.43%

1005000

15000

מניות

הראל תיק אסטרטגיות

3.36%

1593461

23783

מניות

הראל השקעות‏ גמישה

3.32%

670000

10000

מניות