עסקאות מחוץ לבורסה – ביטול עמלת המקסימום

הבורסה מקטינה את התמריץ לעסקאות מחוץ לבורסה

 

 
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
20/10/2021

בהתאם לסמכות הבורסה על פי סעיף 46 לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, תובא לדירקטוריון הבורסה הצעה לתקן את הנספח להנחיות (תעריפון) לפי החלק השישי לתקנון הבורסה, כמפורט להלן.

רקע

מידי שנה מתבצעות כ- 50 אלף עסקאות מחוץ לבורסה (לא כולל עסקאות פנימיות של לקוחות של אותו חבר1), בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה. מרבית העסקאות מחוץ לבורסה מדווחות לבורסה ללא מחיר או תמורה כספית בגינן והמידע על התמורה בגין עסקאות אלו אינו שקוף לציבור .

מסחר תקין והוגן מושתת על נזילות השוק ועל גילוי מידע בזמן אמת על המסחר ועל החברות הציבוריות.

בשנה האחרונה חל גידול עקבי במספר העסקאות מחוץ לבורסה גם בתקופות בהן נרשמה ירידה במחזורי המסחר בבורסה.

בהשוואה של המחצית הראשונה של 2021 למחצית הראשונה של 2020, לא חל שינוי במספר העסקאות שבוצעו במסחר בבורסה ואף המחזור של העסקאות שבוצעו בבורסה ירד בכ-15% ביחס למחצית הראשונה של 2020. יחד עם זאת נרשמה עליה משמעותית של כ-21% במספר העסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה.


הסטה של עסקאות למסחר מחוץ לבורסה באה לידי ביטוי במיוחד בעסקאות גדולות. ככלל, בעסקאות אלה, בעלי עניין ושחקנים גדולים מעבירים ביניהם ניירות ערך בלי לשתף את הציבור הרחב ובלי  שלציבור יש מידע (לא בזמן אמת ובמקרים רבים גם לא בדיעבד) על המחיר בהן הן מבוצעות. הדרת הציבור הרחב פוגעת בתקינות המסחר ובעקרון ההגינות. שיתוף הציבור במסחר באופן הוגן ושקוף הוא תנאי בלעדיו לא ניתן לקיים מסחר תקין והוגן.
התפקיד הראשון של בורסה הוא להבטיח נזילות ושוויון הזדמנויות למשקיעים, בשקיפות מירבית של מידע.

העמלות המוטלות על עסקות בבורסה זהות לעמלות המוטלות על עסקאות מחוץ לבורסה (למעט עמלת המינימום). בתעריפון נקבע כי עמלת המסחר והסליקה של עסקה מחוץ לבורסה הינה עמלה שיעורית משווי תמורת העסקה, כאשר עמלת המינימום הינה 30 ש"ח ועמלת המקסימום הינה 1,005 ש"ח (נכון לשנת 2021). שיעור העמלה נקבע לפי סוג נייר הערך (מניות, תעודות התחייבות קונצרניות, תעודות התחייבות ממשלתיות, נע"מ וכו') ונע בין 0.001% ל- 0.005% מן התמורה הכספית בעסקה.

הצעה

מוצע לבטל את עמלת המקסימום בעסקאות מחוץ לבורסה ובכך ליצור תמריץ כלכלי לביצוע עסקאות גדולות בבורסה כלהלן:

משקיע החפץ לשמור על עמלת המקסימום יוכל לעשות כן אם יבצע את אותה עסקה בבורסה וכך לא תושת עליו עלות עודפת.

הזרקור שיוטל על כל עסקה גדולה בבורסה, גם אם תבוצע כעסקה תואמת, יגביר את השקיפות ויגרום לפעילות מסחר משלימה וזו בתורה תביא לפעילות מסחר נוספת.

הצעת החלטה

לתקן את סעיף 1.ב. בנספח להנחיות (תעריפון) לחלק השישי לתקנון כמפורט להלן (השינויים מסומנים):