פנאקסיה ישראל מסכמת את הרבעון השלישי של 2021

עם הכנסות שיא של 22.5 מיליון ש"ח | המשקיעים מגיבים באדישות

 

 
דדי סגל, מנכ״ל פנאקסיה, קרדיט: חן גלילי דדי סגל, מנכ״ל פנאקסיה, קרדיט: חן גלילי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

החברה חוזרת להציג צמיחה דו ספרתית לאחר ירידה בהכנסות ברבעון השני שהושפעו ממכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה; מציגה גידול כ- 37% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתכמו בסך כ- 59.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לאשתקד.

חזרה לרווח גולמי וצמצום ההפסד התפעולי כתוצאה ממימוש אסטרטגיית היציאה מפעילויות ברווחיות נמוכה בישראל ומיקוד ביצור ויצוא מוצרי פרימיום לאירופה.

החברה מתקדמת בבחינת מיזוג פעילות בעלת השליטה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות, אל תוך החברה, באמצעות ועדה בלתי תלויה שמונתה לגיבוש התנאים לצורך כך.

פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ ("פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX) חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "אנו מסכמים רבעון שלישי חזק עם חזרה לצמיחה דו ספרתית בהכנסות, לאחר ירידה בהכנסות ברבעון השני עקב מכירת פעילות הלוגיסטיקה וההפצה. האסטרטגיה שלנו למיקוד בפעילות הליבה של ייצור, יצוא ומכירת מוצרים בבעלותנו מוכיחה את עצמה והחלה להניב פירות ברבעון זה. במהלך הרבעון השלישי ולאחריו קיבלנו את היתר היצוא המיוחל מישראל של תמציות קנאביס רפואי לשאיפה, מוצר חדשני היחיד מסוגו המאושר לשיווק בגרמניה ובאירופה כולה, וייצאנו משלוח מסחרי ראשון שלהן לגרמניה. אנו מצפים למכירות קמעונאיות ראשונות של התמציות, אשר זוכות להתעניינות רבה מצד רופאים ומטופלים, בשבועות הקרובים. מוצר זה הינו בשורה משמעותית לחולים הנמנעים מעישון קנאביס רפואי מסיבות רפואיות ואחרות ומהווה מנוע צמיחה ורווחיות חזק עבורנו, עם פוטנציאל לתפיסת נתח שוק משמעותי באירופה בשנים הקרובות, בדומה לשווקים בוגרים בצפון אמריקה. בנוסף לייצוא הסדיר לגרמניה ולקפריסין, אנו מתקדמים בתהליכי רישום רגולטורי של מוצרינו ביוון, פולין ודנמרק, לצד התרחבות לשווקים נוספים בעלי אסדרת קנאביס רפואי, תוך ניצול היתרונות הרגולטוריים והמסחריים שלנו."


תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2021: 

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בסך של כ- 22.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 33.9% בהשוואה להכנסות בסך כ- 16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ- 27.8% בהשוואה להכנסות בסך כ- 17.6 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו בסך של כ- 37.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 38.4%, בהשוואה להכנסות בסך כ- 26.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע מהתמקדות החברה במכירת מוצרים בבעלותה, וזאת לעומת צמצום בהיקף מתן שירותי יצור לצדדים שלישיים ובמכירות הקמעונאיות למטופלים. 

חזרה לרווח גולמי ברבעון השלישי לשנת 2021 שהסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 9.7%), בהשוואה לרווח גולמי של כ- 1.9 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 11.1%) ברבעון המקביל אשתקד, ולהפסד גולמי של כ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 746 אלף ש"ח, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 3.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפע מההפסד הגולמי שרשמה החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2021. החזרה לרווח גולמי ברבעון ובתקופה נובעת מהגידול במכירת מוצרים בבעלות החברה בהתאם למיקוד האסטרטגי שלה, לעומת צמצום בהיקף המכירות הקמעונאיות בישראל, בהן נשחק הרווח הגולמי לחברה, בעקבות מכירות פעילות ההפצה והלוגיסטיקה ברבעון השני של 2021. 

צמצום ההפסד התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2021 שהסתכם בסך של כ- 6.0 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ורווח תפעולי בסך של כ- 3.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם (אשר הושפע מרווח הון בסך כ- 14.8 מיליון ש"ח בגין מכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של החברה בישראל ברבעון השני של 2021). ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 10.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 26.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

התמקדות בייצור עצמי ויצוא לאירופה ומכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של החברה בישראל - מהלך זה צפוי לתרום לשיפור הרווחיות התפעולית ומבנה ההוצאות של פנאקסיה, לצד הצמיחה הצפויה ברבעונים הבאים כתוצאה מכך.

צמצום ההפסד הנקי ברבעון השלישי לשנת 2021, שהסתכם בסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולרווח נקי בסך כ- 3.6 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הצטמצם והסתכם בסך של כ- 11.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 26.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 11.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכ- 7.8 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בתשעת הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 24.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 23.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינויים נובעים מפערים ברווח (הפסד) הנקי (בנטרול רווח הון ממכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה והוצאות נוספות שאינן במזומן), וכן משינויים ברכיבי הון החוזר, בעיקרם עליה של כ- 18 מיליון ש"ח במלאי במהלך הרבעון השלישי לעומת גידול של כ- 5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, אשר קוזזה בחלקה משינויים בסעיפי הון חוזר אחרים.

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ- 1.6 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 16.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2020, כולל מימוש התחייבות דדי סגל, מנכ"ל החברה ויונתן קולבר, יו"ר הדירקטוריון להשקעת 8 מיליון ש"ח בחברה. 

לאחר תאריך המאזן שולם לחברה סך נוסף של כ- 5 מיליון ש"ח בגין השלמת השלב הראשון בעסקה למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של פנאקסיה בישראל לחברת IMC. סה"כ שולם לה סך של כ- 13.7 מיליון ש"ח במזומן מתוך סך כולל של כ- 18.7 מיליון ש"ח. 

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה, בנוסף ליתרת המזומנים שלרשותה, בעיקר באמצעות: 1) הון חוזר - תקבולים ממכירות של מוצרי החברה, אשר עלותן שולמה במלואה טרם מועד הדוח הכספי וצפויים להגבות במהלך 3 החודשים שלאחר פרסום הדוח; 2) הארכת התחייבות בלתי חוזרת שניתנה על ידי מר דדי סגל, מנכ"ל החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, ומר יונתן קולבר, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה, להעמדת מסגרת אשראי בסך של 10 מיליון ש"ח, עד ל- 28 בפברואר 2023. מסגרת האשראי תשמש לצרכי פעילות החברה; 3) שחרור החברה עובר למועד פרסום דוח זה מדרישה לשעבוד פקדון בסך של כ- 3 מיליון ש"ח במסגרת אמות מידה פיננסיות בקשר עם הלוואה מתאגיד בנקאי.

לגרף פנאקסיה ישראל לחצו כאן

27 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.21 מיליון בפנאקסיה ישראל
קרנות נאמנות שמחזיקות את פנאקסיה ישראל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל

5.68%

797318.19

איילון קנאביס חו"ל

1.18%

265652.37

סלע קנאביס גלובלי

0.88%

150171.03

סלע 20/80

0.3%

13929.12

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.3%

88435.53

איילון מניות 

0.24%

28822.14

פסטרנק שהם גמישה

0.23%

134528.31

סלע מניות

0.23%

237350.43

פורטה מניות ישראל

0.19%

480098.7

אלפי בנדק מניות ישראל

0.18%

54478.71