Global X: מדד המחירים לצרכן השבוע יהיה גורלי

בשוק ממתינים לראות האם האינפלציה הגיעה לשיאה, אולם הסגרים בסין והניסיון האירופי להתנתק מהגז הרוסי עשויים להוסיף שמן למדורת המחירים.

 

 

 
ג׳ון מאייר, צילום: גלובל אקסג׳ון מאייר, צילום: גלובל אקס
 

גון מאייר מנהל השקעות ראשי ב- Global X
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/05/2022

בשוק ממתינים לראות האם האינפלציה הגיעה לשיאה, אולם הסגרים בסין והניסיון האירופי להתנתק מהגז הרוסי עשויים להוסיף שמן למדורת המחירים.

נושא האינפלציה ימשיך לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים, ומדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, אשר יתפרסם השבוע, יסייע לענות על השאלה האם האינפלציה הגיעה לשיאה ומתחילה להתייצב, או שמא הסגרים בסין, שמובילים לשיבושים נוספים בשרשרת האספקה, מלבים את הלחצים האינפלציוניים ביתר שאת. אם מדד המחירים לצרכן יצביע על התמתנות האינפלציה, השוק עשוי להגיב בצורה מאוד חיובית, ואם המדד יצביע על אינפלציה עיקשת, התגובה של השוק עשויה להיות שלילית למדי.

הבנק הפדראלי, שהעלה בשבוע שעבר את הריבית בחצי אחוז, צפוי לבצע העלאת ריבית נוספת של כחצי אחוז בישיבת הריבית ביוני, בניסיון למגר את האינפלציה. נגיד הפד הבהיר כי בשלב זה לא נשקלת העלאת ריבית של כ-0.75%. עם זאת, הבנק צפוי להתחיל בצמצום מאזן הנכסים שלו (QT) ביוני, וזה צפוי לדחוף מעלה את הקצה הארוך-טווח של עקומת התשואות.

גם אם ישנה כעת יותר ודאות לגבי סבב העלאות הריבית של הפד, קשה עדיין להעריך את ההשלכות של המדיניות הזו על האינפלציה והמשק, ואי-הוודאות הזו תמשיך ללות ולהכביד על שוק המניות בתקופה הנראית לעין. עם זאת, התשואה הפוטנציאלית על מניות עדיין גבוהה יותר משוק ההכנסה הקבועה, שם התשואה הריאלית היא שלילית.

כמו כן, אנחנו צופים כי ההבדלים במדיניות המוניטארית ובשיעורי הצמיחה בין ארצות הברית ואירופה יילכו ויתחדדו, והדבר צפוי לחזק את הדולר למול האירו. גם המעבר של אירופה לאנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בגז הרוסי, וזאת כחלק מהסנקציות בעקבות המלחמה, עשויים להגביר את החששות האינפלציוניים באירופה.