מידרוג מעלה דירוג למימון ישיר מ- A2 ל- A1

ומשנה את האופק מחיובי ליציב

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022


שיקולים עיקריים לדירוג 

העלאת הדירוג נתמכת בשיפור בפרופיל העסקי של החברה, נוכח גידול פעילותה, שיפור מדדי הרווחיות והיקפם, שיפור ביחס המינוף ובהיקף ההון העצמי ושיפור בפרופיל הנזילות והגמישות הפיננסית.

דירוג החברה משקף סיכון ענפי המוערך על ידינו כבינוני-גבוה לצד זאת, התמקדות החברה בהלוואות עם בטוחות ממתן את הסיכון ומשקף פרופיל עסקי הולם נוכח גודלה המשמעותי של החברה ביחס למתחרות הפועלות בענף. כך, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, סך התיקים המנוהלים  על ידי החברה עומדים על כ- 9.2 מיליארד ₪ מתוך זה, תיק מימון ישיר  עומד על כ- 3.7 מיליארד ₪, זאת בהשוואה לכ- 7.9 מיליארד ₪ וכ- 2.7 מיליארד ₪, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2020. לחברה שיעורי צמיחה גבוהים המתבטאים בגידול שנתי ממוצע של כ- 19% בין השנים 2021-2016 בסך התיקים המנוהלים, ושל כ-26% בתיק מימון ישיר. הגורם המרכזי לשיעורי הצמיחה הגבוהים הינו היקפי ביקושים משמעותיים למוצרי ההלוואות של החברה, צמיחה משמעותית בהיקפי ההון, גמישותה הפיננסית ונגישותה הגבוהה לשוק ההון, באמצעות גיוסי חוב, ביצוע עסקאות איגוח, הסכמי המחאת הלוואות והסכמי המסגרת להמחאת הלוואות מול גופים פיננסיים שונים, בהיקפים משמעותיים.

הפרופיל הפיננסי נתמך בהיקף רווחיות בולט לטובה ביחס למתחרות הפועלות בענף, התומך בפוטנציאל בניית כרית ההון, כאשר המינוף המאזני הינו סביר ביחס לדירוג, ותומך ביכולת ספיגת הפסדים בלתי צפויים לאורך המחזור הכלכלי.

תיק האשראי של החברה מאופיין ברמת סיכון גבוהה לדירוג, המושפעת לשלילה משיעור חובות בעייתיים  לסך הלקוחות ברוטו  והסכמי השת"פ  אשר עמד ליום 31 בדצמבר 2021 על כ- 8.2% לעומת כ- 8.0% ליום 31 בדצמבר 2020. נציין כי, יחס זה אינו לוקח בחשבון את ערכן של הבטוחות מדרגה ראשונה המשועבדות לטובת החברה, ואשר יש בהן למתן את סיכון האשראי של התיק ואת יכולת השבת ההכנסות. כמו כן, יחס כיסוי יתרת ההפרשה כנגד חובות בעייתיים עמד על כ- 67% ליום 31 בדצמבר 2021, ומשקף להערכתנו, כרית הפרשה הולמת ביחס לסיכון הגלום בתיק האשראי של החברה.

בנוסף, אנו בוחנים את שיעור החובות האבודים לממוצע סך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ, אשר עמד על כ- 0.5% בשנת 2021, וזאת לעומת שיעור של כ- 1.0% בממוצע לשנים 2020-2019. שיעורים אלו הולמים ביחס לדירוג ומהווים גורם תומך לאיכות תיק האשראי של החברה. בהקשר זה, נציין כי בגין ההלוואות לרכב מחזיקה החברה בבטוחות הניתנות למימוש, בשיעור מימון ממוצע של כ- 71%, הממתנות במידה מסוימת את חשיפתה לנזקי אשראי פוטנציאליים.

לחברה מגוון רחב מאד של מקורות מימון הכוללים נכון ליום 31 בדצמבר 2021, מימון מחמישה בנקים, חמש סדרות אג"ח, נע"מ ומקורות נזילות פנימיים הנובעים בעיקר מפירעונות שוטפים בתיק האשראי ומפעילות ההמחאות אל מול בנקים, גופים מוסדיים, חברות כרטיסי אשראי וגופים פיננסיים נוספים, כאשר החברה מרחיבה באופן עקבי את מספר הגופים עימם היא מבצעת עסקאות המחאה.

בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2023-2022, אנו צופים שיפור בהכנסות נטו של החברה ביחס לשנת 2021, נוכח הגידול הצפוי בתיק האשראי ועלייה צפויה במרווח הפיננסי לאור הצפי לשיעור אינפלציה גבוה יחסית, המקוזזת ברובה בהתייקרות עלות מקורות המימון בשל צפי לעליית ריבית בנק ישראל וצפי לאינפלציה כאמור. יחד עם זאת, אנו צופים עלייה בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי חזויים, אולם להערכתנו, זו צפויה להיספג במרווח הפיננסי של החברה. בתרחיש זה, תשואת הליבה  והתשואה על ממוצע סך הנכסים המנוהלים ינועו בטווח שבין 4.1%-4.4%, ו-2.0%-2.2%, בהתאמה. כמו כן, אנו צופים כי שיעור החובות הבעייתיים לסך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ יוותר ברמה דומה בטווח של 8.4%-8.6% לאור המשך מיקוד החברה במתן הלוואות המגובות בבטוחות (רכב ונדל"ן), השהיית שיווק והעמדה של הלוואות לכל מטרה ולבתי עסק, למעט הלוואות משלימות, אשר מועמדות ללקוחות נבחרים. בנוסף, אנו צופים שיעור חובות אבודים לממוצע סך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ של כ- 0.9%. בתרחיש זה, אנו צופים כי היקף הכרית ההונית ימשיך להבנות כתוצאה מצבירת רווחים בניכוי חלוקת דיבידנדים שלא תעלה על 50% מסך הרווח הנקי, החברה תמשיך לשמור על מרווח הולם ביחס לאמות המידה הפיננסיות שנקבעו אל מול המערכת הבנקאית ואגרות החוב וכי תמשיך לאפשר גמישות פיננסית הולמת. כך, יחס ההון העצמי לסך נכסים מוחשיים מנוהלים  יעמוד על כ- 16%. 

שיקולים נוספים אשר השפיעו לחיוב על הדירוג הינם היקף הפעילות של החברה, לצד יכולתה לנהל ולהוציא לפועל עסקאות, שיעור בטוחות מהותי והיקף ההון העצמי וההכנסות, אשר בולטים לחיוב ביחס לקבוצת הייחוס, וכן ערבויות שהעמידה חברת האם, ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ (להלן: "חברת האם"), כנגד התחייבויות האשראי של החברה מול בנקים המשמשים כמממנים לפעילותה. 

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב משקף את הערכתנו, כי הפרופיל הפיננסי ונתוני המפתח של החברה יישמרו בטווח תרחיש הבסיס של מידרוג. מידרוג תמשיך לבחון את מאפייני הפעילות ואת פרופיל הסיכון של תיק האשראי.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג: 

שיפור משמעותי באיכות הנכסים של החברה.

שיפור ביחסים הפיננסיים בכלל וביחסי הרווחיות בפרט.

שיפור משמעותי בהלימות ההון.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

שחיקה מתמשכת בהיקפי ובתמהיל הפעילות תוך פגיעה משמעותית ומתמשכת במרווחים הפיננסיים וברווחיות. 

שחיקה משמעותית ומתמשכת ביחסים הפיננסיים, לרבות יחסי המינוף, הגמישות הפיננסית ונגישות החברה למקורות המימון.

שינויים רגולטוריים אשר עלולים לפגוע במעמד החברה ובביצועיה.

שחיקה באיכות הנכסים של החברה, לרבות שיעורי הכשל ונזקי האשראי.


פירוט השיקולים העיקריים לדירוג 

ענף בפרופיל סיכון בינוני-גבוה; התמקדות החברה בהלוואות עם בטוחות ממתן את הסיכון

מימון ישיר פועלת בענף המימון החוץ בנקאי באמצעות מתן אשראי צרכני המאופיין על ידנו בפרופיל סיכון בינוני-גבוה, נוכח חשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית. בד בבד, הענף נתון לחשיפה גבוהה לרגולציה ולמגוון משתנים מקרו-כלכליים המשפיעים על רמת התחרות, הביקושים והיציבות בענף. מאידך, אשראי צרכני מאופיין בפיזור רחב של לקוחות המאפשר את הפחתת הסיכון הכולל בגין פעילות מתן האשראי. חסמי הכניסה לענף כוללים, בין היתר, ידע מקצועי ומערך טכנולוגי, לרבות בסיסי מידע ונתוני לקוחות, זאת לצד הצורך בהון וגמישות פיננסית על מנת ליצור נגישות למקורות מימון, המאפשרים תנאי מימון נוחים יותר וזמינות השירות למבקשי האשראי. עיקר פעילותה של החברה נובע מתחום ההלוואות לרכישת רכב. נציין כי בעקבות משבר נגיף הקורונה צמצמה החברה את פעילות מתן ההלוואות לכל מטרה (אשר אינן מגובות בבטוחות) במישרין ובאמצעות שת"פ עם חברות כרטיסי אשראי תוך התמקדות במגזר ההלוואות לרכישת כלי רכב, המאופיין בבטוחות, בשיעור מימון ממוצע של כ- 71%, הממתנות במידה מסוימת את חשיפתה לנזקי אשראי פוטנציאליים. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, פעילות ההלוואות לרכב היוותה כ- 91% מסך יתרות האשראי המנוהלות על ידי החברה וכ-84% מתיק מימון ישיר, זאת בהשוואה לכ- 88% וכ- 81%, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2020. כפועל יוצא, החברה חשופה באופן מהותי לרמת הביקושים, לרמת המחירים ולשינויי אסדרה בענף הרכב, ככל שיחולו. יתר פעילויות החברה נובעות מהלוואות לכל מטרה ומהלוואות בבתי עסק, כאשר בתחומי הפעילות הללו, ההלוואות אינן מגובות בבטוחות ונושאות סיכון אשראי גבוה יותר. בהתאם למדיניות החברה, בשל משבר נגיף הקורונה החברה אינה משווקת ואינה מעמידה הלוואות לכל מטרה, אינה מעמידה הלוואות בבתי עסק, אולם מעמידה הלוואות סולו ולצורך השלמת מימון לרכישת רכב בהיקף נמוך יחסית וללקוחות נבחרים. בנוסף, מתכוונת החברה להתמקד בתחום ההלוואות המגובות בבטוחות בטווח הקצר-בינוני, ובכך למתן, במידה מסוימת, את הפגיעה האפשרית בתיק הנכסים. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח כי בטווח הארוך תשמור החברה על פרופיל סיכון דומה, תוך בחינת תחומי פעילות נוספים באופן מבוקר ומחושב אשר תואמים את רמת התיאבון שלה לסיכון.

פרופיל סיכון הפעילות מושפע מעסקאות האיגוח, הסכמי ההמחאה והסכמי השת"פ אל מול חברות כרטיסי האשראי

כחלק מהאסטרטגיה של החברה, היא נשענת באופן משמעותי על עסקאות מכירת תיקי הלוואות במסגרתן היא ממחה על דרך המכר את תזרימי המזומנים הצפויים מתיקי הלוואות ספציפיים לחברה ייעודית חד-תכליתית (SPC)  בכל עסקה ו/או באמצעות הסכמי המחאה לגופים פיננסיים, תוך ניתוק משפטי מחברת המקור המבטיח את בידוד סיכוני האשראי בעסקאות אלו. עסקאות אלו נתמכות במעמד מכר מלא בהיבט המשפטי, הכלכלי והחשבונאי. בהקשר זה, ראוי לציין כי לא קיים בישראל חוק איגוח וכנגזרת מכך, אופן הסיווג והדיווח שונה בין החברות המבצעות עסקאות מסוג זה. בעבר, בחלק מעסקאות מכירת תיקי ההלוואות שביצעה החברה, היא נותרה עם נתח מהשכבות המשניות, אשר מופיעות במאזנה, בהתאם לחלקה היחסי, המתאפיינות בסיכון אשראי גבוה יותר ביחס לשכבות הבכירות וביחס לדירוג החברה כאחד. הסכמי המסגרת להמחאת הלוואות והסכמי המחאת הלוואות מול בנקים וגופים מוסדיים שונים, מאפשרים את הסרת סיכוני האשראי ממאזן החברה (להלן: "הסכמי ההמחאה") , והסכמי שת"פ מול חברות כרטיסי האשראי - Max IT Finance Ltd (לשעבר לאומי קארד) וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "מקס" ו-"כאל", בהתאמה) , מאפשרים את הפחתת סיכוני האשראי, אולם אינם מסירים אותם במלואם (להלן: "הסכמי השת"פ"), שכן החברה נושאת בנזקי האשראי ככל שיתקיימו . 

להערכת מידרוג, פעילות מכירת תיקי ההלוואות לצד ג', באמצעות עסקאות האיגוח, הסכמי ההמחאה והסכמי השת"פ, תומכת ביחסי המינוף של החברה, ומאפשרת לחברה להרחיב את פעילותה תוך שמירה על יחסי איתנות פיננסית הולמים. להערכתנו, הסכמי ההמחאה לבנקים, גופים מוסדיים חברות כ"א ואחרים, הסכמי השת"פ עם חברות כ"א, ועסקאות האיגוח מהווים גורם התומך בהערכתנו ליכולת הצמיחה של החברה.

שיפור בפרופיל העסקי תומך בהעלאת הדירוג

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, סך התיקים המנוהלים על ידי החברה עומדים על כ- 9.2 מיליארד ₪ ובתוכם תיק מימון ישיר עומד על כ- 3.7 מיליארד ₪, זאת בהשוואה לכ- 7.9 מיליארד ₪ וכ- 2.7 מיליארד ₪, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2020. לחברה שיעורי צמיחה גבוהים המתבטאים בגידול שנתי ממוצע של כ- 19% בין השנים 2021-2016 בסך יתרות האשראי המנוהלות, ושל כ-26% בתיק מימון ישיר. הגורם המרכזי לשיעורי הצמיחה הגבוהים הינו היקפי ביקושים משמעותיים למוצרי ההלוואות של החברה, צמיחה משמעותית בהיקפי ההון של החברה, גמישותה הפיננסית ונגישותה הגבוהה לשוק ההון, באמצעות גיוסי חוב, ביצוע עסקאות איגוח, הסכמי המחאת הלוואות והסכמי המסגרת להמחאת הלוואות מול גופים פיננסיים שונים, בהיקפים משמעותיים. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, עומדת יתרת התיקים שנמכרו ושווקו במסגרת עסקאות אלו על כ- 5.5 מיליארד ₪, זאת בהשוואה לכ- 5.6 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר 2020. להערכת מידרוג, שיעורי הצמיחה הגבוהים צפויים להמשך ע"י הגדלת קווי העסקים של החברה בעיקר באמצעות העמקת פעילות מימון מגובה נדל"ן. ובנוסף הינם קשורים באופן ישיר למידת התיאבון לסיכון של החברה, המוערך על ידינו כבינוני-גבוה בהשוואה לגופים מרכזיים הפעילים במתן האשראי במשק. בהקשר זה, ראוי לציין את התמודדות החברה עם משבר נגיף הקורונה תוך ריסון התיאבון לסיכון ושיפור בפרופיל סיכון הפעילות.

נציין, כי לאור זאת שתיק האשראי של החברה הינו אשראי צרכני, לחברה פיזור לווים רחב מאוד, כך 10 הלקוחות הגדולים מסך תיק ההלוואות המאזני הינו נמוך מחצי אחוז ליום 31 בדצמבר 2021. פיזור זה תומך בהעלאת הדירוג ובולט לחיוב ביחס לכלל ענף המימון החוץ בנקאי.

שיפור במדדי הרווחיות וצפי להמשך גידול בהיקף הרווחים תומכים בהעלאת הדירוג

בשנת 2021, עמדו הכנסות החברה על כ- 760 מיליון ₪, זאת בהשוואה לכ- 474 מיליון ₪ בשנת 2020, וכ- 603 מיליון ₪ בשנת 2019. כאשר בשנת 2020 הירידה נובעת כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה. כמו כן, בשנת 2021, עמד הרווח הנקי של החברה על כ- 181 מיליון ₪, זאת בהשוואה לכ- 71 מיליון ₪ בשנת 2020 וכ-116 מיליון ₪ בשנת 2019. 

ראוי לציין, כי מידרוג מבצעת התאמות ליחסים הפיננסיים הנבדקים ובהתאם לכך, יחסי הרווחיות של החברה כוללים את רווחיות החברה ביחס לסך התיקים המנוהלים, זאת בשונה לדוחותיה הכספיים של החברה הכוללים את תיק מימון ישיר בלבד.

שיעורי הרווחיות, התשואה על ממוצע נכסים מנוהלים ותשואת הליבה עמדו על כ- 1.9% וכ- 3.7%, בהתאמה, בשנת 2021, לעומת כ- 0.8% וכ- 2.0%, בשנת 2020, בהתאמה, והינם סבירים לדירוג. בהקשר זה, נציין כי עסקאות ההמחאה מאפשרים לחברה לפעול בהיקף פעילות גבוה באופן משמעותי ממצב בו סיכוני האשראי היו מגולמים במלואם בתיק הנכסים שלה. בשנת 2021, עיקר הכנסות החברה כוללות הכנסות ריבית והצמדה ממתן אשראי והעמדת הלוואות. הכנסות אלו היוו כ-46% מסך הכנסות החברה, לעומת כ-42% בשנת 2020 וכ- 28% בשנת 2019. בנוסף, הכנסות משינויים בשווי ההוגן של תיקי ההלוואות היוו כ- 31% מהכנסות החברה בשנת 2021 לעומת כ- 21% בשנת 2020 וכ- 43% בשנת 2019, וזאת לאור כך שבשנת 2020 נרשמה שחיקה בהכנסות משווי הוגן של תיק ההלוואות עקב המשבר בשוק ההון בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. כמו כן, בשנת 2021, הכנסות מעמלות והכנסות מהסכמי השת"פ היוו כ-15% וכ- 5%, בהתאמה, מסך הכנסותיה, לעומת כ- 19% וכ- 14%, בהתאמה, בשנת 2020, וכ- 15% וכ- 12%, בהתאמה, בשנת 2019.

בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2023-2022, אנו צופים שיפור בהכנסות נטו של החברה ביחס לשנת 2021, נוכח הגידול הצפוי בתיק האשראי ועלייה צפויה במרווח הפיננסי של החברה לאור הצפי לשיעור אינפלציה גבוה יחסית, המקוזזת ברובה בעליית עלות מקורות המימון בשל צפי לעליית ריבית בנק ישראל וצפי לאינפלציה כאמור. יחד עם זאת, אנו צופים עלייה בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי חזויים, אולם להערכתנו, זו צפויה להיספג במרווח הפיננסי של החברה. בתרחיש זה, התשואה על ממוצע נכסים מנוהלים ותשואת הליבה ינועו בטווח שבין 2.0%-2.2% ו- 4.1%-4.4%, בהתאמה.

איכות הנכסים נמוכה ביחס לדירוג, אולם ממותנת לאור התמקדות במתן הלוואות מגובות בטוחות, לצד השהיית העמדת של הלוואות לכל מטרה ולבתי עסק 

תיק האשראי של החברה מאופיין ברמת סיכון גבוהה לדירוג, המושפעת לשלילה משיעור חובות בעייתיים לסך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ אשר עמד ליום 31 בדצמבר 2021 על כ- 8.2% לעומת כ- 8.0% ליום 31 בדצמבר 2020. נציין כי, יחס זה אינו לוקח בחשבון את ערכן של הבטוחות מדרגה ראשונה המשועבדות לטובת החברה, ואשר אנו מעריכים כי יש בהן למתן את סיכון האשראי של התיק ואת יכולת השבת ההכנסות. כמו כן, יחס כיסוי יתרת ההפרשה כנגד חובות בעייתיים עמד על כ- 67% ליום 31 בדצמבר 2021, ומשקף להערכתנו, כרית הפרשה הולמת ביחס לסיכון הגלום בתיק האשראי של החברה.

בנוסף, אנו בוחנים את שיעור החובות האבודים לממוצע סך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ, אשר עמד על כ- 0.5% בשנת 2021, וזאת לעומת שיעור של כ- 1.0% בממוצע לשנים 2020-2019. שיעורים אלו הולמים ביחס לדירוג ומהווים גורם תומך לאיכות תיק האשראי של החברה. בהקשר זה, נציין כי בגין ההלוואות לרכב מחזיקה החברה בבטוחות הניתנות למימוש, בשיעור מימון ממוצע של כ- 71%, הממתנות במידה מסוימת את חשיפתה לנזקי אשראי פוטנציאליים.

בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2023-2022, אנו צופים כי שיעור החובות הבעייתיים לסך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ יוותר ברמה דומה בטווח של 8.4%-8.6% לאור המשך מיקוד החברה במתן הלוואות המגובות בבטוחות (רכב ונדל"ן), השהיית שיווק והעמדה של הלוואות לכל מטרה ולבתי עסק. נוסיף כי במסגרת הסכמי שיווק ושת"פ הקיימים עם חברות כרטיסי האשראי, החברה מחויבת לרכוש מהן בחזרה את ההלוואות במקרה של כשל אשראי. כמו כן, אנו צופים שיעור חובות אבודים לממוצע סך הלקוחות ברוטו והסכמי השת"פ של כ- 0.9%.

שיפור ביחס המינוף ובהיקף ההון תומך בהעלאת הדירוג

החברה מתאפיינת במינוף מאזני סביר לדירוג, כפי שנמדד ביחס ההון העצמי לסך נכסים מוחשיים מנוהלים של החברה, אשר ליום 31 בדצמבר 2021 עמד על כ- 15.3%, בהשוואה לכ- 13.2% ליום 31 בדצמבר 2020, וכ- 10.7% ליום 31 בדצמבר 2019. גידול זה נתמך על ידי בניית כרית ההון כתוצאה מרווחים שוטפים בניכוי חלוקת דיבידנדים של החברה בשנים האחרונות, הנפקות הון ומימוש כתבי אופציות למניות. נציין כי לחברה אמות מידה פיננסיות אל מול המערכת הבנקאית , אשר בין היתר, מגבילות את יחס ההון המוחשי של החברה סולו מסך כל המאזן המוחשי סולו שלא יפחת מ-12%   (נכון ליום 31 בדצמבר2021, יחס זה עומד על כ- 21.7%) ואת סך ההון העצמי המוחשי שלא יפחת מ- 425 מיליון ₪. בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2023-2022, אנו צופים כי היקף הכרית ההונית ימשיך להבנות כתוצאה מצבירת רווחים ובניכוי חלוקת דיבידנדים שלא תעלה על 50% מסך הרווח הנקי, וכי החברה תמשיך לשמור על מרווח הולם ביחס לאמות המידה הפיננסיות שנקבעו אל מול המערכת הבנקאית, אשר תמשיך לאפשר גמישות פיננסית הולמת. כך, יחס ההון העצמי לסך נכסים מוחשיים מנוהלים יעמוד על כ- 16%.

שיפור בפרופיל הנזילות וגמישותה הפיננסית של החברה תומכים בהעלאת הדירוג

לחברה מגוון רחב מאד של מקורות מימון הכוללים נכון ליום 31 בדצמבר 2021, מימון מחמישה בנקים, חמש סדרות אג"ח, נע"מ ומקורות נזילות פנימיים הנובעים בעיקר מפירעונות שוטפים בתיק האשראי ומפעילות ההמחאות אל מול בנקים וגופים מוסדיים, כאשר החברה מרחיבה באופן עקבי את מספר הבנקים והגופים המוסדיים עימם היא מבצעת עסקאות המחאה. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, לחברה מסגרות אשראי בנקאיות חתומות ובלתי מנוצלות בסך של כ- 1 מיליארד ₪ (ללא המסגרת בגין הנע"מ), כאשר במעמד חתימתן, רובן הינם לפרק זמן של כשנה. יחס היתרות הנזילות  ביחס לתשלומי החוב (קרן) ב-12 חודשים הקרובים עמד על כ- 152% והינו הולם ביחס לדירוג. נציין, כי בהתאם למדיניות החברה, נשמרת יתרת נזילות לא מנוצלת בהיקף של מאות מיליוני ₪, לכל הפחות, על מנת לתמוך בפעילותה השוטפת, זאת בנוסף למסגרת אשראי פנויה בסך של כ- 259 מיליון ₪ לגיבוי פירעון הנע"מ. להערכת מידרוג, התחייבות החברה לשמירת מסגרת אשראי פנויה, בשילוב מקורותיה הפנימיים וערבות חברת האם כנגד מסגרות אשראי שהועמדו לחברה על ידי המערכת הבנקאית, תומכים בהעלאת הדירוג.

מידרוג בוחנת את היקף הנכסים המשועבדים לסך נכסים מוחשיים המבטא את גמישות הפיננסית של המנפיק, בין היתר על ידי הרחבת סך המימון שלו באמצעות שעבוד נכסיו. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, יחס זה עמד על כ- 37% והינו הולם לדירוג. מידרוג מעריכה כי בטווח הבינוני יחס זה ימשיך להשתפר לאור שינוי באופן גיוס אג"ח של החברה - מעבר מגיוס אג"ח מגובה בשעבודים לאג"ח לא מגובה בשיעבודים. 

שיקולים נוספים

היקף הפעילות של החברה, לצד יכולתה לנהל ולהוציא לפועל עסקאות, שיעור בטוחות מהותי מתיק האשראי והיקף ההון העצמי וההכנסות בולטים לחיוב ביחס לקבוצת הייחוס

הצמיחה המואצת של החברה לאורך שנות פעילותה באה לידי ביטוי בסך הנכסים המנוהלים על ידה (כ- 9.2 מיליארד ₪, נכון ליום 31 בדצמבר 2021), המתאפיינת בגידול שנתי ממוצע של כ- 19% בין השנים 2021-2016 (לעומת גידול של כ- 26% בתיק מימון ישיר) ונתמכת בדומיננטיות בתחום ההלוואות לרכב, תוך שמירה על יתרון טכנולוגי. בד בבד, היקף ההון העצמי של החברה, היקף הכנסותיה, גמישותה הפיננסית ויכולתה לנהל ולהוציא לפועל עסקאות, בעיקר באמצעות איגוחים, הסכמי המחאת הלוואות והסכמי מסגרת להמחאת הלוואות אל מול גופים פיננסיים, בולטים לחיוב ביחס לקבוצת הייחוס ותומכים בדירוג. כמו כן, החברה נשענת על שיעור בטוחות מדרגה ראשונה בשיעור מהותי מסך תיק האשראי של החברה, המהווה גורם תומך ביכולת השבת ההכנסות של החברה.

ערבויות שהעמידה חברת האם

במסגרת שיקולי הדירוג, נלקחו בחשבון כתבי ערבות שניתנו למימון ישיר מחברת האם, בסך של עד כחצי מיליארד ₪. כתבי הערבות הינם כנגד התחייבויות האשראי של החברה אל מול בנקים המשמשים כמממנים לפעילותה. להערכת מידרוג, כתבי הערבות הינם גורם המחזק את ההסתברות לתמיכה מצד חברת האם, אף על פי שאינם מחייבים את חברת האם לתמוך באגרות החוב שהונפקו ע"י החברה.

שיקולי ESG

שיקולי ESG אינם נושאים השפעה מהותית על דירוג החברה. להערכת מידרוג, לחברה חשיפה מועטה לסיכוני סביבה וחברה. כמו כן, מידרוג אינה מניחה חשיפה מהותית לסיכוני ממשל תאגידי.

שיקולים מבניים

מידרוג בחנה את מבנה החוב בקשר עם סדרות האג"ח א', ב' ו-ג', המגובות בהלוואות המשועבדות לטובת כל סדרה, ובכלל זה זכויות החברה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו בגין ההלוואות המשועבדות ו/או תמורה שתתקבל בגינן. מידרוג בחנה את מאפייני הנכסים בהתאם למתודולוגיה "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - דוח מתודולוגי, ספטמבר 2019", ורואה בהם בטוחות ברמה גבוהה. בנוסף, בהתאם למתודולוגיה, מידרוג בחנה תרחישי רגישות לשחיקה של 40% בתמורה נטו כתוצאה ממימוש הבטוחות. תחת התרחיש הנ"ל, נמצא כי אין מקום למתן הטבה דירוגית לסדרות האג"ח א', ב' ו-ג' של החברה.

דירוג ניירות ערך מסחריים

הדירוג לזמן קצר נסמך על דירוג המנפיק של החברה, A1.il באופק יציב, ועל ניתוח הנזילות שלה לזמן קצר, תוך מתן דגש בקשר עם ניתוח המקורות והשימושים, כמפורט להלן, לרבות הערכת יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות, לצד בחינת נזילות החברה ואיכות מקורות הנזילות. דירוג P-1.il משקף נזילות איתנה בהתאם לניתוח הנזילות של מידרוג. נדגיש כי הדירוג שניתן מבוסס, בין היתר, על הצהרה חתומה שהעבירה החברה לשמירה על מסגרות אשראי חתומות ופנויות לפירעון הנע"מ, וזאת על מנת לעמוד בדרישת הפירעון המיידי בתוך 7 ימי עסקים, לפי תנאי ההנפקה.

תרחיש הבסיס של מידרוג מניח כי החברה תשמור על פרופיל סיכון דומה, תוך בחינת תחומי פעילות נוספים באופן מבוקר ומחושב, אשר תואמים את רמת התיאבון שלה לסיכון. אנו מעריכים כי החברה תשמור על מקורות נזילות איכותיים (יתרות מזומנים, מקורות מפעילות ומסגרות אשראי חתומות), אשר הולמים את פעילותה, לרבות מסגרת אשראי בסך של 258.6 מיליון ₪ לגיבוי פירעון הנע"מ, ביחס של 110% לסכום שהונפק, לכל הפחות, בהתאם להצהרת החברה. מקורות החברה נובעים בעיקר מתקבולים מפעילות שוטפת, לרבות פעילות המחאות, פירעונות, הכנסות ריבית ועמלות. נכון למועד הדוח, לחברה סדרת נע"מ בהיקף כולל של כ- 235.1 מיליון ₪, כאשר תנאי הנע"מ מאפשרים למשקיעים "לקרוא לכסף" בכל עת לאורך חיי הנע"מ, לאחר מתן התראה מוקדמת של 7 ימי עסקים.

ניתוח הנזילות של החברה

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, לחברה יתרות נזילות בסך של כ- 1.3 מיליארד ₪, הכוללת את יתרת המזומנים ושווי המזומנים וכן את יתרת מסגרות האשראי החתומות והבלתי מנוצלות של החברה.

בניתוח הנזילות של החברה נבחנו, בין היתר, הפרמטרים הבאים, כפי שהוצגו למידרוג על ידי החברה: יתרות המזומנים ושווי המזומנים, תקבולים מפירעון הלוואות, העמדת הלוואות ללקוחות, תשלומי הפעלה, הנהלה וכלליות, עלויות מימון, תשלומי מיסים, שינויים באשראי הבנקאי, ניצול מקורות מימון בשוק ההון וחלוקת דיבידנד לבעלי המניות.

מקורות לתקופה

יתרות מזומנים ושווי מזומנים.

תקבולים מהמחאות.

תקבולי ריבית הלוואות מימון ישיר בניכוי נזקי אשראי.

תקבולים מעמלות.

תקבולים מתפעול תיק הלוואות.

תקבולים בגין שת"פ עם מקס וכאל.

תקבולים מפירעון הלוואות שהעמידה החברה.

תקבולים אחרים.

שינוי באשראי הבנקאי וניצול מקורות מימון בשוק ההון.

גיוס הון.

שימושים לתקופה

תשלומי הפעלה, הנהלה וכלליות.

תשלומי קרן וריבית.

תשלומי מס.

העמדת הלוואות ללקוחות ממקורות החברה.

שינוי באשראי כתוצאה מיציאת תזרים במהלך השנה.

חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות.

להערכת מידרוג, לתקופת דירוג ניירות הערך המסחריים, לחברה עודף מקורות על שימושים אשר הולמים את הדירוג.