רון מאור, מנכ"ל ישראמקו: "בתקופה האחרונה קיימת עלייה בביקושים לגז טבעי בארץ ומחוצה לה, זה מתבטא בגידול בהכנסות"

ברבעון הראשון נמכרה ממאגר תמר כמות גז טבעי בהיקף של כ- BCM 2.6, לעומת היקף של כ- BCM 1.7 אשתקד, גידול של כ -51%

 

 

 
Image by John R Perry from PixabayImage by John R Perry from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

ההכנסות ברבעון גדלו בכ-54% לכ-125 מיליון דולר לעומת כ-81 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון הסתכם בכ-49 מיליון דולר לעומת כ-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-175%.

ה-EBITDA (ללא השפעת היטל רווחי נפט וגז) לרבעון הראשון הסתכמה לכ-87 מיליון דולר לעומת כ-45 מיליון דולר אשתקד, גידול של כ-93%.

הרווח לרבעון, אחרי פחת, תמלוגים, ומיסים הסתכם בכ-38 מיליון דולר לעומת כ-18 מיליון דולר אשתקד, גידול של 117%.

בחודש מרץ 2022 החלה הזרמת גז טבעי דרך ירדן למצרים.

נכון למועד אישור הדוח, שותפי תמר בוחנים אפשרות להגדלת כושר ההפקה של פרויקט תמר באמצעות השקעות הוניות משמעותיות לרבות הקדמת הצינור השלישי.

רון מאור, מנכ"ל ישראמקו: "אנו שמחים לסכם את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם גידול משמעותי בהכנסות, ב-EBITDA וברווח. בתקופה האחרונה קיימת עלייה בביקושים לגז טבעי בארץ ומחוצה לה, אשר באה לידי ביטוי בגידול המשמעותי בהכנסות השותפות. החל מחודש מרץ החלה הזרמת גז טבעי דרך ירדן למצרים ואנו רואים בדוח  הרבעוני את ההשפעה הראשונית על השותפות. אנו ממשיכים לבחון את האפשרויות העומדות בפנינו להגדלת כושר ההפקה ממאגר תמר לרבות הקדמת הצינור השלישי. הגז הטבעי מהווה נדבך עיקרי בתצרוכת האנרגיה בישראל ובמדינות השכנות ועל כן אנו נמשיך לפעול לקידום הפעילות בשוק המקומי לצד קידום יצוא גז ממאגר תמר לשווקים נוספים." 

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון:

ההכנסות ממכירת גז והקונדנסט הסתכמו ברבעון הראשון  לסך של כ-125 מיליון דולר, לעומת סך של כ-81 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-54%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול של כ-51% בכמות הגז הטבעי שנמכרה בתקופת הדוח לחברת החשמל לעומת התקופה המקבילה.

התמלוגים למדינה הסתכמו ברבעון הראשון לסך של כ-14 מיליון דולר, לעומת סך של כ-9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתמלוגים למדינה בתקופת הדוח נובע בעיקר מהגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי והקונדנסט. 

עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון הראשון הסתכמה לסך של כ-10 מיליון דולר, לעומת סך של כ-12 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בעלות ההפקה בתקופת הדוח נובע בעיקר מכך שבתקופת הדוח בוצעו עבודות תחזוקה בפלטפורמת ההפקה בהיקף נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן, בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות מס עבור שכר עובדים זרים של המפעילה בגין שנים קודמות. מאידך, חל גידול בעלויות הולכת הגז למצרים בעקבות הזרמת גז טבעי דרך ירדן למצרים החל מחודש מרץ 2022.

ה-EBITDA של השותפות (ללא השפעת היטל רווחי נפט וגז) לרבעון הראשון הסתכמה לכ- 87 מיליון דולר לעומת כ-45 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 93%.

החוב הפיננסי נטו של השותפות לתאריך הדוח עומד על כ-432 מיליון דולר.

היטל רווחי נפט וגז (היטל ששינסקי) עמד ברבעון הראשון על כ-22 מיליון דולר לעומת סך של כ-13 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בתקבולים, נטו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומעלייה בשיעור ההיטל. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-3 מיליון דולר, לעומת סך של כ-5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות ריבית בגין אגרות החוב של השותפות ומגידול בהכנסות הפרשי שער בגין עליית שער החליפין של הדולר לעומת השקל.

הוצאות מסים ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-10 מיליון דולר בעקבות החלת משטר המס של חברה על השותפות, החל משנת המס 2022. עיקר הוצאות המסים הינן מסים שוטפים אשר נרשמו לראשונה כהוצאה בדוח רווח והפסד בעקבות שינוי משטר המס כאמור, ואשר עד לשינוי משטר המס הופחתו מהון השותפות. 

הון השותפות הסתכם לסך של כ-417 מיליון דולר, לעומת ההון ליום 31 בדצמבר 2021 שהסתכם לסך של כ-379 מיליון דולר, הגידול בהון נבע מהרווח בתקופת הדוח.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-38 מיליון דולר לעומת כ-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ -117% .

לגרף ישראמקו יהש לחצו כאן

181 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 113.67 מיליון בישראמקו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את ישראמקו יהש. לרשימה המלאה