קרדן נדל"ן >> ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 הוכפלו לכ-214 מיליון ש"ח

הקרנות שמחזיקות בקרדן 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלןמיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן

עידו אסייג
22/11/2016

הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-31 מיליון ש"ח (כ-14.4% מההכנסות)

בתשעת החודשים הראשונים של 2016 מסרה החברה 205 יחידות דיור - כפול ממספר יחידות הדיור שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד

הונה של החברה מסתכם בכ-444 מיליון ש"ח, המהווה כ-55% מסך המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, המלמדות על גידול בהכנסות וברווחים.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 הוכפלו לכ-214.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-105.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במסירת יחידות דיור - במהלך הרבעון השלישי של שנת 2016 מסרה החברה 81 יחידות דיור בתמורה לכ-129.3 מיליון ש"ח, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נמסרו 8 יחידות דיור בתמורה לכ-15.2 מיליון ש"ח. 

ברבעון השלישי של שנת 2016 מכרה החברה 38 יחידות דיור (חלק החברה 24 יחידות דיור), בהשוואה למכירת 64 יחידות דיור (חלק החברה 47 יחידות דיור) ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 37 יחידות דיור (חלק החברה 26 יחידות דיור) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף המכירות ביחס לרבעון הקודם נבעה בעיקר מקיטון יחסי במלאי יחידות דיור הזמינות למכירה - יחידות דיור הנמצאות בביצוע ו/או שיווק וטרם נמכרו.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2016 הוכפל לכ-30.9 מיליון ש"ח (כ-14.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-14.8 מיליון ש"ח (כ-14% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהגידול בהיקף מסירת יחידות דיור וכן משיפור ברווחיות בפרויקטים שמבצעת חברת אל-הר.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2016 עלה והסתכם בכ-23.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של חברת קרדן נדל"ן ברבעון השלישי של שנת 2016 עלה והסתכם בכ-16.8 מיליון ש"ח (כ-14.7 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח בסך של כ-4.3 מיליון ש"ח (כ-2.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 צמחו בכ-29% לכ-532.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-413.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במסירת יחידות דיור - במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה מסרה החברה 205 יחידות דיור וקרקע למרכז מסחרי ברחובות בתמורה לכ-262.9 מיליון ש"ח, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד מסרה החברה 98 יחידות דיור בתמורה לכ-139.3 מיליון ש"ח.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 מכרה החברה 143 יחידות דיור (חלק החברה 102 יחידות דיור), בהשוואה למכירת 112 יחידות דיור (חלק החברה 85 יחידות דיור) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 עלה בכ-34% לכ-70.2 מיליון ש"ח (כ-13.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-52.2 מיליון ש"ח (כ-12.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו הושפע בעיקר מהגידול בהיקף מסירת יחידות דיור, ממסירת קרקע למרכז מסחרי ברחובות וכן מביטול מרבית ההפרשה לירידת ערך מלאי בגין פרויקט מגדלי קרדן בהדר גנים (נחלים) בפתח תקווה, כתוצאה מסיום עבודות הבניה ומסירת מרבית יחידות הדיור בפרויקט.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 עלה והסתכם בכ-47.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-42.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - אז רשמה החברה הכנסה בסכום של כ-10.9 מיליון ש"ח, המיוחסת ברובה לביטול הפרשה לירידת ערך בפרויקט 'אנדרומדה' ביפו.  מנגד, בתקופת הדוח הנוכחי רשמה החברה הכנסה חד פעמית בסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח, המיוחסת ברובה לתקבולים שהתקבלו מתביעת ביטוח.

הרווח הנקי של קרדן נדל"ן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח (כ-24 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח בסך של כ-33.7 מיליון ש"ח (כ-29.7 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון ליום ה-30 בספטמבר 2016, החברה בונה ו/או משווקת 460 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 392 יחידות דיור ונמסרו 136 יחידות דיור.

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-30 בספטמבר 2016, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים המוחזקים למסחר בסך של כ-150.8 מיליון ש"ח והשקעות לזמן קצר בסך של כ-134.4 מיליון ש"ח. לחברה מקדמות מרוכשי דירות בסך של כ-136.4 מיליון ש"ח. 

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2016, הסתכם בכ-444.4 מיליון ש"ח (כ-418.4 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-55.3% מסך המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-19 מיליון ש"ח בחודש מרץ השנה.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריו:

  • באפריל 2016, נודע לחברה על זכייתה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות להקמת 58 יחידות דיור בבנייה רוויה בקרית מוצקין, בתמורה לכ-20 מיליון ש"ח (כולל הוצאות פיתוח).

  • במרץ 2016, זכתה החברה יחד עם צד שלישי (חלק החברה - 60%), במסגרת מכרז של עיריית חיפה, בזכויות לבניית 72 יחידות דיור בבנייה רוויה בטירת הכרמל, בתמורה לכ-21 מיליון ש"ח (כולל הוצאות פיתוח).

  • באפריל 2016, הושלמה מכירת הזכויות של השותפות (חלק החברה -50%) בנכס מסחרי בפרויקט אחוזת הנשיא ברחובות בתמורה לכ-10.4 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-5.2 מיליון ש"ח), מתוכו הכירה החברה ברבעון השני של שנת 2016 ברווח לפני מס של כ- 4.4 מיליון ש"ח.

  • במרץ 2016, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים לשלוש השנים הקרובות, בהיקף של 10-20 מיליון ש"ח בכל שנה, מהרווח הנקי לאותה שנה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, כפי שפורסמה. בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-19 מיליון ש"ח, ששולם בחודש מרץ השנה.

  • באוקטובר 2016, חתמה החברה על הסכם עם שותף מקומי להקמת מיזם משותף (50% כ"א) לבניית פרויקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק. ההקמה של הפרויקט צפויה להימשך 18-24 חודשים ובהשקעה כוללת של כ-12.3 מיליון דולר.
חברת קרדן נדל"ן, בבעלות קבוצת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים. כמו כן, עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים ומבנים ציבוריים באמצעות חברת אל-הר הנדסה ובניין בע"מ. החברה מעורבת בהקמת אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ תוך התמקדות באזורי הביקוש.

הקרנות שמחזיקות בקרדן 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.