נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג קובעת דירוג Aaa.il להנפקת אג"ח של חברת רפאל מערכות לחימה בסך של עד 1,500 מיליון ש"ח

 

 מידרוג מותירה על כנו דירוג Aaa.il לאגרות חוב (סדרה ב') שהנפיקה רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאל" או "החברה"). אופק הדירוג יציב. בנוסף קובעת מידרוג דירוג Aaa.il לאגרות חוב שעתידה להנפיק החברה בסך של  עד 1,500 מיליון ₪ ערך נקוב, באמצעות הנפקת סדרות חדשות, אשר תמורתן מיועדת למימון פעילותה השוטפת של החברה ולמימון מיזוגים ורכישות.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ב'

1096783

Aaa.il

יציב

27/03/2018


שיקולים עיקריים לדירוג 

דירוג החברה נתמך במיצוב עסקי מוביל ויתרונות יחסיים בולטים בתעשייה הביטחונית בישראל ובתחומי נישה ביטחוניים בעולם, הנובעים מיכולתה לפתח פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים רלוונטיים למגמות ארוכות הטווח בשדה הקרב ובפרט, ממיצוב בכיר בתחום הליבה של מערכות הטילים. היצע המוצרים והפתרונות של החברה מוכח מבצעית והולם את מאפייני האתגרים הביטחוניים בארץ ובעולם. תמהיל המכירות המוטה לשוק המקומי מגביל את  הפיזור העסקי, אולם לחברה מרכיב ייצוא מהותי, בפיזור טריטוריאלי רחב יחסית, הכולל שווקים מתפתחים בעלי פוטנציאל צמיחה. לחברה חשיבות אסטרטגית עבור מדינת ישראל בהיותה נדבך חשוב במדיניות הביטחון של המדינה ובעלת המניות. דירוג החברה נתמך בהסתברות "גבוהה" שאנו מקנים לתמיכת מדינה בחברה, במידת הצורך.

ענף התעשיות הביטחוניות בעולם מאופיין להערכתנו בסיכון בינוני-נמוך, בעיקר לאור מחזוריות ארוכה של ביקושים וחסמי כניסה גבוהים. במהלך השנתיים האחרונות האיומים הביטחוניים במדינות המערב, שינויים גאופוליטיים ועימותים שונים עשויים להביא מדינות רבות להגדיל את התקציבים הביטחוניים. בהתאם לכך, ענף התעשייה הביטחונית בעולם צפוי להציג צמיחה מחודשת בשנים הקרובות. 

צבר הזמנות משמעותי וצומח, עם יחס צבר להכנסות חזק של 2.0-2.5 לאורך זמן, תורמים לנראות הכנסות החברה בטווח הקצר והבינוני. רווחיות החברה אינה בולטת לטובה ביחס לרמת הדירוג, ומוגבלת להערכתנו נוכח גמישות תפעולית ופוטנציאל התייעלות נמוכים, הנובעים מהצורך לשמר מובילות טכנולוגית וכ"א איכותי, וכן מהותיות משרד הביטחון מהיקף ההכנסות. תרחיש הבסיס של מידרוג מניח צמיחה בהכנסות החברה בשיעור מצטבר של 13%-15% בשנים 2017-2018, הנחה הנגזרת מהגידול מצבר ההזמנות, ועל בסיס הערכתנו להמשך גידול בהוצאות הביטחון המצרפית העולמית ובפרט בישראל. אנו צופים כי שיעור הרווח תפעולי ינוע סביב 6% בטווח התחזית, כאשר לחצי מחירי צפויים להימשך נוכח אינטנסיביות התחרות. 

אנו מעריכים כי תזרים המזומנים מפעולות של החברה יופנה בשנים הקרובות לגידול בהון חוזר והשקעות הוניות בתשתית ארגונית, וכי תמורת הגיוס המתוכנן מיועדת בין השאר למימון צרכים גדלים אלו, למימון מיזוגים ורכישות בהיקף משמעותי וכן לעיבוי מחדש של היתרות הנזילות. תרחיש הבסיס אינו לוקח בחשבון תרומה תפעולית ממיזוגים ורכישות בטווח הנראה לעין. 

גיוס החוב צפוי להגדיל את מינוף החברה לרמה שאינה בולטת לטובה ביחס לדירוג, אולם כרית ההון לספיגת הפסדים תיוותר גבוהה. תרחיש הבסיס שלנו מניח כי יחסי הכיסוי חוב ברוטו ל-EBITDA וחוב ברוטו ל-FFO ינועו בטווח שבין 1.5-2.0 ו- 1.8-2.4, בהתאמה. איננו מניחים שינוי במדיניות הדיבידנדים המתונה יחסית. תיק ניירות הערך של החברה משמעותי בהיקפו וצפוי אף לגדול בעקבות הגיוס, לפחות לטווח קצר. מדיניות ההשקעות של החברה בניירות ערך סדורה ומצביעה על רמת סיכון בינונית של התיק. פרופיל נזילות של החברה בולט לטובה ומתבסס על יתרות נזילות בהיקף משמעותי, המיועדים בין השאר למימון תנודתיות חדה בצורכי ההון החוזר ומקדמות מלקוחות. אופק הדירוג היציב נובע מהערכתנו כי לא יחול שינוי לרעה בנתוניה הפיננסיים של החברה מעבר לטווח התחזית.

רפאל מערכות מתקדמות בע"מ  – נתונים עיקריים (במיליוני ₪):

9M 2016

9M 2015

FY 2015

FY 2014

FY 2013

FY 2012

FY 2011

הכנסות

5,579

5,366

7,845

7,022

7,390

6,844

7,080

רווח תפעולי

392

286

481

470

320

390

438

רווחיות תפעולית

7.0%

5.3%

6.1%

6.7%

4.3%

5.7%

6.2%

הכנסות מימון נטו

(3)

15

35

(204)

117

186

16

רווח נקי

264

234

459

322

366

569

397

נכסים נזילים

1,957

1,804

2,378

3,284

2,500

3,094

2,071

חוב פיננסי ברוטו

260

399

379

476

596

731

338

חוב פיננסי ל- CAP

7.1%

11.7%

10.5%

14.4%

19.0%

21.3%

11.6%

EBITDA

718

440

728

690

526

579

615

חוב פיננסי ל-EBITDA

0.3

0.5

0.5

0.7

1.1

1.3

0.5

חוב פיננסי ל-FFO

0.4

0.8

0.6

0.9

1.3

1.2

0.5


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.