סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

משרד האוצר >> בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו הכנסות ממסים ומאגרות ב- 29.5 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים

10/10/2017     איתי שלוסברג  

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - ספטמבר 2017 שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי.

גירעון

 1. בחודש ספטמבר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 3.2 מיליארד שקלים. העודף נובע בעיקרו מהכנסות מיסים "מיוחדות" גבוהות מאד ממבצע מס דיבידנד.

 2. בחודשים ינואר – ספטמבר 2017 נמדד גירעון בסך 5.0 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 6.3 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 3. בתקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג.

 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר  2016 – ספטמבר 2017) עומד על 1.9% מהתמ"ג. 
 1. בפעילות למימון נמדד בחודש ספטמבר עודף בסך 3.4 מיליארד שקלים. 

הוצאות

1.סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש ספטמבר ב 27.8 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 25.7 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.0 מיליארד שקלים ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 0.1 מיליארד שקלים.

2.מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) ב 221.8 מיליארד שקלים  - עלייה של 9.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (באותן הגדרות מדידה):
 • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 8.3%. 
 • סך הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 11.2%. בניכוי שינויים שחלו בהתפלגות הביצוע בשנת 2017 עלו סך ההוצאות בכ 6.4% (ראה סעיף 4 להלן).

3.בתקציב המקורי של המשרדים האזרחיים תוכנן בשנת 2017 גידול בשיעור של 8.9% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2016. 

4.בתקציב המקורי של מערכת הביטחון תוכנן בשנת 2017 גידול בשיעור של 0.7% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2016. שיעור הגידול בנתוני סך הביצוע של מערכת הביטחון השנה לעומת אשתקד, מוסבר על ידי שינויים בהתפלגות הביצוע בשנת 2017 לעומת שנים קודמות (הן בפריסה שונה של ההוצאות בעקבות ההסכמים התקציביים עם המשרד, והן בפריסה שונה של תקבולי הסיוע הביטחוני, שהחל משנת 2017 הוגדרו בתקציב כהכנסה מיועדת. השינויים בהתפלגות שניתן היה לכמת בצורה נאותה נוטרלו בחישובים לעיל). העמידה בסיכומים התקציביים נתונה תחת פיקוח ומעקב לצורך ההתכנסות של משרד הביטחון למסגרת התקציב המאושר בהמשך השנה.

הכנסות

 1. סך גביית המיסים בחודש ספטמבר הסתכמה ב 29.5 מיליארד שקלים. יש לציין כי בחודש ספטמבר היו הכנסות "מיוחדות" גבוהות מאד ממבצע מס דיבידנד לבעלי מניות מהותיים, והחזרי מס נמוכים באופן יחסי.

 2. בתקופה ינואר – ספטמבר 2017 הסתכמה גביית המיסים בסך של 234.1 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 3. הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודש ספטמבר בסך של 1.15 מיליארד שקלים. 

 4. ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש ספטמבר בסך של 0.4 מיליארד שקלים.
מימון הגירעון

 1. בחודש ספטמבר היה גיוס הון נטו מקומי חיובי בסך של 5.7 מיליארד שקלים, ובחו"ל שלילי בסך 0.6- מיליארד.

 2. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 8.4 מיליארד שקלים.
מצ"ב טבלאות נתונים ותרשימים.

בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב- 29.5 מיליארד ₪ 

1.סך הכנסות המדינה ממסים ומאגרות

 • בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו הכנסות ממסים ומאגרות ב- 29.5 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים. שני אירועים חריגים השפיעו על הגביה בחודש ספטמבר:

 • כתוצאה מהפחתת שיעור המס על דיבידנדים לבעלי עניין, בהוראת שעה שהסתיימה בסוף ספטמבר 2017, נגבה החודש סכום חריג של למעלה מ- 3.2 מיליארד ש"ח.

 • עקב ראש השנה נדחו החזרי מע"מ בסך של כחצי מיליארד ₪ לחודש אוקטובר.

 • בניכוי שינויי החקיקה ואירועים חריגים חד-פעמיים, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי  של 3% לעומת חודש ספטמבר אשתקד (בהמשך הסקירה כל אחוזי השינוי יוצגו בניכוי אירועים חריגים). הגביה ממסים ישירים עלתה ב-14%, הגביה ממסים עקיפים ירדה ב-4% ואילו הגביה מאגרות ירדה ב- 25%. במסים ישירים נרשמה עליה ברוב סעיפי הכנסות, פרט להכנסות מניכויים אחרים וממיסוי מקרקעין. במסים עקיפים נרשמה ירידה במיסי יבוא, בעיקר עקב ירידה ביבוא כלי רכב.

 • ברבעון הראשון של שנת 2017 נרשם עודף גבייה של כ-1.6 מיליארד ש"ח לעומת תחזית התקציב המקורי, מזה כ-1.2 מיליארד ₪ מגביה חד פעמית. כתוצאה מכך, בחודש אפריל עודכנה התחזית לשנת 2017 מ-294.5 מיליארד ש"ח ל 297.0 מיליארד ש"ח. לעומת הפריסה של התחזית לרבעון השלישי , נרשם עודף של 1.8 מיליארד ₪. בנוסף, ברבעון זה התקבלו הכנסות חריגות בגין מכירת חברות בסך 4.1 מיליארד ₪ וכן 4.2 מיליארד ₪ בגין עודף בגבייה מהדיבידנדים. 

 • בחודשים ינואר-ספטמבר 2017 הסתכמו ההכנסות ב-234.1 מיליארד ₪ לעומת 216.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות ממסים בכ-8%. המסים הישירים גדלו ב 15%. לעומת זאת לא חל שינוי במסים העקיפים, בין השאר בגלל הקדמת יבוא כלי רכב מתחילת שנת 2017 לחודש דצמבר 2016.

 • נתוני המגמה מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים. בחמש השנים האחרונות הגבייה גדלה ריאלית  בקצב שנתי ממוצע של כ-6%. 
2.הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו ב-29.0 מיליארד ₪, לעומת 24.7 מיליארד ₪ בספטמבר 2016. בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות ממסים ב-5%. המסים הישירים גדלו ב 14%  והמסים העקיפים ירדו ב-4%.

 • הכנסות ממסים ישירים 

 • בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים ב-16.6 מיליארד ₪ לעומת 12.2 מיליארד ₪ בספטמבר 2016. בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של 14%.

 • מס הכנסה מעצמאים וחברות (ברוטו) בספטמבר 2017 הסתכמו ב 5.8 מיליארד ₪, לעומת 5.3 מיליארד ₪ אשתקד, עליה בשיעור של כ- 11%. בחלוקה בין עצמאים לחברות, נרשמה עליה של 24% בגביה מעצמאים ושל 5% בגבייה מחברות.

 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) - הגביה מניכויים בספטמבר 2017 הסתכמה ב  11.2 מיליארד ₪ לעומת 7.5 מיליארד ש"ח בחודש ספטמבר 2016. העלייה החדה נבעה בעיקר מהגבייה מדיבידנדים שהסתכמה ב-3.5 מיליארד ₪, גידול של פי 10  לעומת ספטמבר אשתקד וזאת כתוצאה מהטבת המס על פי הוראת השעה שהסתיימה בסוף ספטמבר 2017.  

 • שוק ההון - הגבייה נטו משוק ההון בספטמבר 2017 הסתכמה ב-314 מיליון ₪, עליה של 1.2% לעומת ספטמבר 2016 . בחלוקה לפי סוגי מס, נרשמה עליה של 3.6% מני"ע וירידה של 2% בגביה מריבית .

 • מיסוי מקרקעין - ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין בספטמבר 2017 הסתכמו ב-0.9 מיליארד ₪, ירידה של 5% לעומת ספטמבר 2016. בגביית מס שבח נטו חלה עלייה ריאלית של 12%, ואילו במס רכישה חלה ירידה ריאלית של 13%, על רקע המשך הירידה ברכישות המשקיעים. 

 • החזרים - בספטמבר 2017 הסתכמו ההחזרים במס  הכנסה (לא כולל החזרים במיסי מקרקעין) ב 0.8 מיליארד ש"ח, ירידה של כ-19% לעומת ספטמבר 2016.
ההכנסות ממסים עקיפים
 • בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-12.4 מיליארד ₪, בדומה לספטמבר 2016. בניכוי שינויי החקיקה וללא דחיית החזרי מע"מ, ירדו ההכנסות ממסים עקיפים ב-4%.

 • מס ערך מוסף – סה"כ ההכנסות נטו ממע"מ בחודש ספטמבר 2017 הסתכמו בכ-9.5 מיליארד ₪, לעומת 9.1 מיליארד ש"ח אשתקד, ירידה ריאלית של 1% בנטרול דחיית החזרים מספטמבר לאוקטובר. מתחילת השנה חלה עלייה של כ-2% בהכנסות ממע"מ נטו. המע"מ חל על הצריכה השוטפת ועל מכירת דירות חדשות. בצריכה השוטפת חלה אומנם עלייה בקצב מהיר יותר אך היא קוזזה בחלקה על ידי הירידה במכירות דירות חדשות. 
 • •מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש ספטמבר הסתכמו ב-1.2 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של 30% לעומת ספטמבר 2016, זאת מכמה סיבות: יבוא נמוך של כלי רכב בהשוואה לספטמבר אשתקד, מעבר מצריכת סיגריות לטבק לגלגול עם מיסוי נמוך יותר וביטול מס קניה על טלפונים סלולריים החל ממאי 2017.

3.הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

 • בחודשים ינואר-ספטמבר 2017 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-5.3 מיליארד ₪.

נתונים ארעיים על הכנסות המדינה ממסים בחודש  ספטמבר 2017

במיליוני ₪ ובאחוזים

 

ספטמבר

ינואר-ספטמבר

שיעור שינוי ריאלי (באחוזים) *

 

2016

2017

2016

2017

ספטמבר

ינואר- ספטמבר

סה"כ מסים, בהגדרות תקציב

25,271

29,475

216,125

234,071

16.9

8.1

מסים ישירים, בהגדרות תקציב

12,204

16,618

110,138

128,021

36.4

16.0

מסים ישירים, בהגדרות רשות המסים

12,633

17,114

111,213

129,769

35.7

16.5

מס הכנסה נטו

11,409

15,929

100,555

117,967

39.9

17.1

מס הכנסה ברוטו

12,400

16,726

109,833

127,196

35.2

15.6

בניכוי החזרי מס הכנסה

991

797

9,278

9,229

-19.4

-0.7

ניכויים מריבית

146

143

1,250

1,341

-1.9

7.1

ניכויים מניירות ערך

170

176

939

1,875

3.8

99.3

בניכוי החזרי ריבית

5

4

48

42

-16.8

-12.2

מסי נדל"ן נטו

913

870

8,517

8,629

-4.5

1.1

התאמה להגדרות התקציב  (א

-429

-496

-1,075

-1,748

..

..

מסים עקיפים, בהגדרות תקציב**

12,462

12,405

100,596

100,756

-0.3

0.0

מסים עקיפים, בהגדרות רשות המסים

12,558

12,488

100,579

100,624

-0.4

-0.1

מע"מ נטו, לא כולל מע"מ יבוא בטחוני

9,053

9,515

69,152

71,501

5.3

3.2

     מע"מ יבוא  

3,694

3,300

32,729

31,872

-10.5

-2.8

     מע"מ מקומי  

8,306

8,545

63,146

66,004

3.1

4.3

     החזרי מע"מ  

2,947

2,330

26,723

26,375

-20.8

-1.5

ס"ה מסי יבוא ללא מע"מ

1,983

1,390

17,440

14,557

-29.8

-16.7

     מכס  

310

221

2,524

2,331

-28.6

-7.8

     מס קניה יבוא  

1,673

1,169

14,916

12,226

-30.0

-18.2

ס"ה מסים מקומיים ללא מע"מ

1,522

1,583

13,987

14,566

4.2

3.9

     מס קניה מקומי  

29

9

247

225

-68.9

-9.1

     מס דלק  

1,440

1,508

13,307

13,921

4.9

4.4

     מס טבק  (ב  

53

66

433

420

24.8

-3.2

התאמה להגדרות התקציב  (א

-96

-83

17

132

..

..

אגרות ותשלומי חובה אחרים

605

452

5,391

5,294

-25.1

-2.0הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור