נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג מודיעה על הורדת דירוג לקבוצת פלסטו קרגל מ- Baa2 ל- Baa3

 

      קבוצת פלסטו - קרגל בע"מ

דירוג סדרות

Baa3.il

אופק דירוג: יציב

 

מידרוג מודיעה על הורדת הדירוג של אגרות החוב (סדרות ג', ד' ו- 2) שהנפיקה קבוצת פלסטו – קרגל  בע"מ (להלן: "פלסטו-קרגל" או "החברה") מ- Baa2.il ל- Baa3.il. אופק הדירוג יציב.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרות אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ג'

7270101

Baa3.il

יציב

30/05/2020

ד'

7270119

Baa3.il

יציב

01/08/2023

2

7270127

Baa3.il

יציב

01/08/2021

 

שיקולים עיקריים לדירוג

לאור עלויות מהותיות שנבעו מהעברת פעילות הייצור של קרגל בע"מ ("קרגל"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, לאתר החדש בלהבים קיימת להערכתנו אי וודאות גבוהה יותר לגבי היתכנות קבלת דיבידנד מהאחזקה בקרגל בטווח הקצר, והערכתנו כי תרומה תזרימית שכזאת לא תבוצע טרום חציון שני 2021, זאת כאשר בחלוף הזמן נמשכת השחיקה ברווחיותה של פלסטו, אשר מייצרת תזרים חופשי חלש מבלי שאנו מעריכים פוטנציאל שיפור, מובילות אותנו להוריד את דירוג אגרות החוב (ג', ד',2) שהנפיקה קבוצת פלסטו קרגל.

עוד במועד המעקב הקודם הערכנו כי הגמישות הפיננסית של החברה חלשה. אמנם החברה דיווחה מאז כי קיבלה כתבי וויתור מבנקים תוך שינוי מספר אמות מידה פיננסיות, ובעקבות כך צומצמו מספר אמות מידה פיננסיות תוך התאמה למצב העסקי של החברה, אולם לצד זאת ציפינו להנבה משמעותית יותר בגין תוכנית המעבר של קרגל בשנת 2019, מה שאנו מעריכים כיום בקצב איטי יותר מהערכותינו הקודמות.

תוכנית המעבר של קרגל, אשר הסתיימה במחצית הראשונה לשנת 2018, עדיין לא הביאה לשיפור בתוצאות עקב הוצאות חיכוכיות לאחר תקופת המעבר שנמשכו בשנת 2018, כאשר הערכתנו מסתמכת על אומדן מידרוג לתוצאות שנת 2018. נציין כי המעבר של קרגל גרם לאבדן מכירות לא מהותי בשנת 2017, כאשר עיקר נתחי השוק כבר הושבו לה בשלהי 2018.

ייצור האריזות הגמישות בישראל סובל בשנים האחרונות מכרסום במעמד היצרניות נוכח אלטרנטיבת יבוא חזקה וירידה מתמשכת בביקושים, היוצרים לחץ תחרותי מתמשך על מחירי המכירה. אלו הביאו לכך שבשנים האחרונות פלסטו אינה מציגה צמיחה בהכנסות וזאת בשילוב עם מבנה הוצאות קשיח, לאחר שכבר נעשו שורת צעדי התייעלות, מביאים לרווחיות חלשה מאוד עד שלילית, ואיננו מניחים שינוי מגמה בטווח הבינוני.

דירוג סדרות האג"ח של פלסטו-קרגל מביא בחשבון נחיתות מבנית לחוב בפלסטו ביחס לתזרימים שמייצרת קרגל מפעילותה. על כן, אנו בוחנים את נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה גם על בסיס עצמאי. פלסטו ללא קרגל צפויה להערכתנו להציג FFO של כ-20 מיליון ₪ בשנת 2019, ובניכוי השקעות הונית צפוייה לייצר תזרים חופשי של כ-5 מיליון ₪. אנו לא צופים קבלת דיבידנדים מקרגל בשנת 2019 ואף לא בשנת 2020, וזאת בעיקר בשל מגבלות חלוקה החלות על החברה הבת מצד מממנים. לפלסטו עומס פירעונות של כ- 32 מיליון ₪ בשנת 2019 וכ- 38 מיליון ₪ בשנת 2020, כאשר שירות החוב של פלסטו נשען על מסגרות אשראי פנויות מחייבות בהיקף של 97.5 מיליון ₪ העומדות לחברה מצד מספר בנקים. הקושי בעמידה באמות מידה פיננסיות כאמור, מעיב על גמישותה הפיננסית של החברה. נציין בחיוב כי לחברה היקף רחב יחסית של מסגרות מימון מהבנקים לאורך שנות פעילות ארוכות. לחברה מערכת יחסים יציבה וממושכת מול מספר בנקים אשר תמכה בעבר ביכולת הוצאה לפועל של מהלכי מיחזור חוב. נציין כי החברה בוחנת מספר אפשרויות לעיבוי הנזילות בדרך של גיוס הון ואלו יתבהרו בטווח הקרוב.

אופק הדירוג היציב נובע מהערכתנו להתחזקות מסוימת ברווחיות קרגל, המהווה נכס איכותי יחסית עבור פלסטו, תוך פוטנציאל להקטנת החוב הפיננסי ברמת קרגל בשנה הקרובה, נוכח הערכתנו לתזרים מזומנים חופשי (FCF) חיובי בחברה הבת. ברמת פלסטו, אנו צופים יציבות ברמת החוב הפיננסי. תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה במאוחד צפוי לעמוד בטווח של 15-20 מיליון ₪.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.