`מידרוג` מדרגת לראשונה את קבוצת הראל השקעות וחברת הראל ביטוח

"לחברה מותג חזק, בסיס לקוחות משמעותי ושליטה טובה במערך ההפצה התומכים ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור. החברה הינה חברת הביטוח הגדולה בישראל לאורך זמן"

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
25/02/2021

חברת הדירוג 'מידרוג'  מדרגת לראשונה את קבוצת הראל השקעות וחברת הראל ביטוח וקובעת את הדירוגים הבאים:

קביעת דירוג Aa2.il באופק יציב לקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

קביעת דירוג Aa1.il באופק יציב לאיתנות הפיננסית (IFS) של הראל ביטוח

קביעת דירוג Aa2.il (hyb) באופק יציב לכתבי התחייבויות נדחים (הון שלישוני מורכב והון משני נחות) שגויסו באמצעות חבת הבת הראל ביטוח מימון והנפקות.

קביעת דירוג Aa3.il (hyb) באופק יציב לכתבי התחייבויות נדחים (הון משני מורכב ומכשיר הון רובד 2) שגויסו באמצעות חבת הבת הראל ביטוח מימון והנפקות.

במסגרת דוח הדירוג של הראל ביטוח, מידרוג ציינה, בין היתר:

· "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, ומאופיין בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים, בנתחי שוק משמעותיים בכלל ענפי הביטוח (המבטח בעל נתחי השוק הגבוהים ביותר בתחומי ביטוחי הבריאות והביטוח הכללי), בשליטה טובה במערך ההפצה ובסיס לקוחות רחב, המהווה פוטנציאל ליצור הכנסות עתידי".

· "לחברה מותג חזק, בסיס לקוחות משמעותי ושליטה טובה במערך ההפצה התומכים ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור. החברה הינה חברת הביטוח הגדולה בישראל לאורך זמן".

· "החברה הינה המבטח הגדול ביותר בתחומי ביטוחי הבריאות והביטוח הכללי, ומחזיקה בנתחי שוק משמעותיים לאורך זמן מסך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזרים אלו של כ-38% ו- 15% בהתאמה. הפרופיל העסקי נתמך בפיזור קווי עסקים טוב יחסית, המשתקף בשלוש רגליים משמעותיות ב-12 חודשים האחרונים - ביטוח חיים (כ- 45% בממוצע מסך הפרמיות ברוטו ודמי ניהול), ביטוח כללי (כ-22%) ובריאות (כ- 33%), התומכים ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור".

·"החברה פעלה בשנים האחרונות ליישום תכנית אסטרטגית, המבוססת על פיתוח יכולות הדיגיטל תוך ניתוח ושימוש בדאטה הקיימת בחברה, באופן בו החברה הטמיעה בכל תחומי פעילותה כלים ותהליכים דיגיטליים מתקדמים, מתוך ראייה של צורכי הלקוח. כחלק מהטמעת האסטרטגיה, החברה הקימה חטיבת דיגיטל חדשה החל מיום 1 בינואר 2020. אלו מהווים להערכתנו יתרון תחרותי ומיצוב עסקי בולט לטובה אל מול המתחרות העיקריות בענף. אנו סבורים, כי מבטחים שלא יאמצו חדשנות טכנולוגית ויתאימו את המודל העסקי לאורך זמן עשויים לחוות שחיקה משמעותית במיצוב העסקי".

· "החברה מאופיינת בסיכון מוצרים נמוך, התומך ביכולת החיתום ומקטין את הסיכון הביטוחי, נוכח רמת ודאות גבוהה יותר לגבי היקפי התביעות. סיכון המוצרים בביטוח הכללי ובריאות לזמן קצר מוערך על ידינו כהולם לדירוג, כאשר כ- 58% מסך הפרמיות בסגמנט זה ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2020 הינן בגין חוזי ביטוח עם "זנב קצר". אלו מאופיינים להערכתנו ברמת סיכון ביטוחי נמוכה יותר בהשוואה לחוזים "ארוכי זנב", אשר מאופיינים באי וודאות גבוהה יותר וגמישות עסקית נמוכה יותר לשינויים בסביבה העסקית".

· "החברה ממוצבת בצורה טובה אל מול התחרות בענף הרכב עם סל מוצרים כולל המותג "הראל סוויץ'", אשר צפוי לתמוך גם בשליטה טובה יותר במבנה ההוצאות ככל שמשקלן של פוליסות אלה בסך היצירות יגדל".

במסגרת דוח הדירוג של קבוצת הראל השקעות, מידרוג ציינה, בין היתר: "לחברה גמישות פיננסית איתנה הנגזרת ממדיניות פיננסית יציבה ושמרנית ביחס לקבוצת ההשוואה אשר באות לידי ביטוי ביחסי מינוף וכיסוי בולטים לטובה ביחס לדירוג... להערכתנו, המדיניות הפיננסית של החברה צפויה להיוותר יציבה ושמרנית ומעידה, בין היתר, על מידת שמרנות של הנהלת החברה בנוגע לניהול הנזילות וניהול סיכונים קפדניים לאורך זמן."

 לסיכום: מידרוג מדרגים לראשונה את קבוצת הראל ולמעשה יהיה לנו דירוג כפול להראל ביטוח, גם מדרוג וגם s&p בדירוג של AA+. ולראשונה, אנו מדרגים את הראל השקעות (רק על ידי מידרוג) – הדירוג שלה יהיה Aa2 שמקביל למעשה לדירוג AA.