צור שמיר מסכמת את 2020 עם רווח כולל של כ-46 מיליון ש"ח

יוסי קוצ`יק, יו"ר החברה: "אנו שבעי רצון מביצועי הקבוצה בשנה מאתגרת זו וגאים במנהלים והעובדים בכל החברות אשר צלחו בהצלחה תקופה זו. בינואר 2021 השלמנו את הסכם ההשקעה הייחודי של ענקית הביטוח היפנית MSI בחברת הבת ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
24/03/2021

מוקי שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה : "אנו מסכמים שנה מאתגרת בה הקבוצה התאימה את  פעילותה לסביבה העסקית שהשתנתה והציגה תוצאות חזקות במחצית השניה של השנה אשר באו לידי ביטוי ביתר שאת ברבעון הרביעי. ההתמודדות המוצלחת שלנו עם האתגרים יחד עם הנפקת חברת הבת מימון ישיר תרמו לגידול החד בהון העצמי של צור שמיר וחיזוק איתנותה הפיננסית."

יוסי קוצ'יק, יו"ר החברה: "אנו שבעי רצון מביצועי הקבוצה בשנה מאתגרת זו וגאים במנהלים והעובדים בכל החברות אשר צלחו בהצלחה תקופה זו. בינואר 2021 השלמנו את הסכם ההשקעה הייחודי של ענקית הביטוח היפנית MSI בחברת הבת ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות. הסכם זה אשר נעשה עם גוף בינלאומי מוביל מהווה עבורנו עדות מוחשית נוספת לערך המשמעותי הטמון בקבוצת צור שמיר ובכוונתנו להמשיך במאמצים, בכל חברות הקבוצה, להשאת ערכם לטובת כל בעלי המניות."

קבוצת צור שמיר מסכמת את שנת 2020 עם רווח כולל של כ-46 מיליון ש"ח ואת הרבעון הרביעי עם רווח כולל של כ-27 מיליון ש"ח. הרווח הנקי הושפע בעיקר מירידת הערך בשווי הנדל"ן להשקעה של חברת הבת אדגר. ירידה זו קוזזה בחלקה מהשיפור לאורך השנה בפעילות של איידיאיי ביטוח ומימון ישיר.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה והסתכם ליום 31 לדצמבר 2020 בכ-300 מיליון ש"ח לעומת כ- 218 מיליון ש"ח לסוף הרבעון הקודם וכ-177 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. הגידול החד בהון נובע בעיקר מההנפקה המוצלחת של חברת הבת מימון ישיר במהלך שנת 2020 והצעת המכר אשר התבצעה לקראת סוף שנת 2020.

דגשים לתוצאות חברת הבת איידיאיי:

* הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-74.1 מיליוני ש"ח לעומת כ-45.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-64%. הרווח הכולל הסתכם בשנת 2020 בכ-213.3 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-210.7 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-1%. הרווחיות נובעת בעיקרה משיפור ברווחיות החיתומית במרבית הענפים כאשר החברה ממשיכה להציג שיפור ברווח חיתומי מפעילות הליבה.

* הפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-525.6 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-575 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-2,473.8 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-2,627.7 מיליוני ש"ח אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בענפי הרכב והדירות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית לצד ירידה בשכיחות התאונות, וכן מהשפעת הירידה בצריכה הפרטית וממתן הנחות, בכלל - ובענפי הרכב בפרט, עקב מגפת הקורונה.

דגשים לתוצאות חברת הבת מימון ישיר:

* הרווח הכולל של מימון ישיר ברבעון הרביעי הסתכם בכ-34.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-105%. העלייה החדה ברווח הנקי נובעת מגידול בתיק האשראי המוחזק על ידי החברה בכ-500 מיליון ש"ח לעומת סוף שנת 2019 ומחסכון בהוצאות בהיקף של כ- 12 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מתכנית התייעלות שיושמה מיד עם פרוץ משבר הקורונה. בנוסף, חלה ירידה במהלך הרבעון הרביעי בהוצאות הפסדי אשראי.

הרווח הנקי של מימון ישיר בשנת 2020 הסתכם בכ-70.9 מיליון ש"ח לעומת כ-115.9 בשנת 2019. הירידה נובעת מהפגיעה בתוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020, בעיקר עקב הירידה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש. ביתר הרבעונים בשנת 2020 חל שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות, היקף העמדת הלוואות, זמינות ועלות מקורות האשראי, בין היתר עקב רישום החברה למסחר בבורסה בתל אביב.

* ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-138.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019, קיטון קל של כ-1.5%. בשנת 2020 הציגה החברה הכנסות בסך של כ-474.2 מיליון ש"ח לעומת כ-602.8 מיליון ש"ח בשנת 2019. הירידה בהכנסות נובעת ממשבר הקורונה שהוביל לקיטון מהותי בהיקף ההלוואות שהועמדו, הפסקת שיווק הלוואות סולו וכן, לקיטון בשווין ההוגן של ההלוואות המיועדות למימוש (במגזר הסולו) בעיקר עקב עליית תשואות אגרות החוב במהלך חודש מרץ 2020. בעקבות קיטון בהעמדת ההלוואות במגזר הרכב, חל קיטון בתיק ההלוואות שהועמד לשווי ההוגן בהתאם.

* יצוין, כי קיימים פערים בין הרווח בדוחות הכספיים של מימון ישיר לרווח ממגזר האשראי הצרכני בדוחות הכספיים של החברה בגין תיקי הלוואות שנמכרו על ידי מימון ישיר לישיר ביטוח, וכן בגין עדכון אומדן שנרשם במימון ישיר במסגרת דוחות דצמבר 2019, אשר נחתמו מחדש במסגרת תשקיף מימון ישיר.

* תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-2.9 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-2.4 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2019, גידול של 20.8%.

דגשים לתוצאות הפעילות של חברת הבת אדגר:

*ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הסתכמו בכ-62 מיליון ש"ח, עליה של כ-3%, לעומת כ-60 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בשנת 2020 בכ-240.7 מיליון ש"ח, לעומת 241.2 ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת שערי החליפין שגרמה לקיטון בהכנסות בסך של כ- 5.6 מיליוני ש"ח. (שערי החליפין הממוצעים של האירו והדולר הקנדי, לעומת הש"ח, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, ירדו בשיעור של כ-2.2% וכ-4.5% בהתאמה) נרשמה אף עלייה בהכנסות. 

*ה- NOI ברבעון עלה לכ -56.7 מיליון ש"ח לעומת 55.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI בשנת 2020 הסתכם בכ-225.1 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. הפגיעה בNOI- לשנת 2020, בגין משבר הקורונה מסתכם לכ-9 מיליון ש"ח בלבד (כ-4% בלבד מההכנסה השנתית מהשכרת נכסים).

* ה-FFO ברבעון הסתכם לכ-23.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-FFO בשנת 2020 הסתכם לכ-85.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-14% לעומת כ-75 מיליון ש"ח אשתקד וזאת לאור הגידול ב-NOI (חלק הבעלים) וכן בגין השיפור בהוצאות המימון ובהוצאות הנהלה.

* ההפסד המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-11.9 מיליון ש"ח ובכ-34.2 מיליון ש"ח בשנת 2020. ההפסד נובע בעיקר משערוכים שליליים בסך כ-115 מיליוני ש"ח וכן בגין שערוך עסקאות הגנה שהחברה מבצעת על מנת לצמצם את החשיפה לשינוי בשערי החליפין שבחלקו מוצג בהוצאות המימון של החברה (יתרת ההשפעה של שערי החליפין מוצגת בסעיף רווח/הפסד כולל אחר) .

* ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 31 לדצמבר 2020 בכ-1,255 מיליון ש"ח  (כ-7.67 ש"ח למניה), לעומת כ- 1,271 מיליון ש"ח (כ-8.35 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2019.

אדגר מעדכנת את תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2021 ומצרפת תחזית לשנת 2022

  תחזית 2022

תחזית *2021

  מיליוני ש"ח
תחזית NOI 250-260 240-245
תחזית FFO ריאלי המניוהמניות 100-105 92-97