דירקטוריון הפניקס אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך 200 מיליון שקל

אושרה חלוקת דיבידנד בעין של הפניקס-אקסלנס פנסיה וגמל מהפניקס ביטוח להפניקס אחזקות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

קרן מרדכי
09/06/2021

רשויות המס אישרו את ביצוע חלוקת דיבידנד בעין של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לאור האישור בכוונת הפניקס ביטוח לבצע החלוקה בפועל בתאריך 30 ביוני 2021. כך מדווחת הפניקס אחזקות.

עוד הודיעה החברה, כי הפניקס ביטוח תחלק דיבידנד במזומן בסך של 200 מיליון שקל, וזאת מתוך רווחי החברה הראויים לחלוקה לשנת 2020.

דירקטוריון אישר חלוקת הדיבידנד לאחר שבחן את רווחי החברה ואת עמידתה במבחן יכולת הפירעון וכן את עמידתה ביעד כושר הפירעון הכלכלי, כפי שקבע דירקטוריון הפניקס ביטוח.

לשם חלוקת הדיבידנד במזומן ערך דירקטוריון הפניקס ביטוח, בין היתר, את הבחינות הבאות:

הדירקטוריון קיבל סקירה מההנהלה בדבר יכולתה של הפניקס ביטוח לחלק את הדיבידנד, תוך בחינת מצבה הפיננסי של הפניקס ביטוח בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו ובהתחשב בהשפעתם והערכתם של אירועים מהותיים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ותזרימי המזומנים הצפויים של הפניקס ביטוח. כמו כן, בוצעה בחינה להשפעת החלוקה על מצבה הכספי של הפניקס ביטוח, מבנה ההון, רמת המינוף ועמידה באמות מידה פיננסיות הכלולות בכתבי ההתחייבויות של הפניקס ביטוח תוך הצגת, בין היתר, ניתוחי רגישות בתנאי שוק שונים ורלוונטיים וכן השלכותיה של חלוקת הדיבידנד על פעילותה של הפניקס ביטוח במתכונת הקיימת.

דירקטוריון הפניקס ביטוח בחן את יחס כושר הפירעון של הפניקס ביטוח בהתבסס על התוצאות ליום 31 בדצמבר 2020 )לרבות פעולות הוניות שבוצעו עד מועד פרסום דוח יחס כושר פירעון בחודש מאי 2021) ואת עמידת הפניקס ביטוח ביעד כושר הפירעון שנקבע על ידי הדירקטוריון, והגיע למסקנה, כי לאחר חלוקת הדיבידנד, הפניקס ביטוח תעמוד ביעד ההון שנקבע.

ההון המיוחס לבעלי המניות של הפניקס ביטוח ל-31 במרץ 2021 (לפני חלוקת הדיבידנד ולאחר הפחתת החלוקה כדיבידנד בעין של הפניקס אקסלנס) מסתכם לסך של כ-5.64 מיליארד שקל. יתרת הרווח לחלוקה (לפני ביצוע חלוקת הדיבידנד ולאחר הפחתת החלוקה כדיבידנד בעין של הפניקס אקסלנס) ליום 31 במרץ 2021 מסתכמת לסך של כ-7.4 מיליארד שקל.

נימוקי דירקטוריון הפניקס ביטוח לאישור החלוקה:

א. מצב הנזילות של הפניקס ביטוח מאפשר את חלוקת הדיבידנד ואין בחלוקה כדי לפגוע בו.

ב. אין לחלוקת הדיבידנד השפעה מהותית על מצבה הכספי של הפניקס ביטוח ובכלל זה על מבנה ההון של הפניקס ביטוח, רמת המינוף, עמידתה בדרישות הפיננסיות וכן המגבלות המוטלות עליה.

ג. בהתבסס על תוצאות דוח יחס כושר הפירעון ל-31 בדצמבר 2020, הפניקס ביטוח עומדת ביעד ההון שקבע הדירקטוריון ועומדת בדרישות הרגולציה.

ד. רווחי הפניקס ביטוח מאפשרים את חלוקת הדיבידנד.

ה. אין לחלוקת הדיבידנד השלכות על פעילותה של הפניקס ביטוח במתכונתה הקיימת, לרבות השפעתה על תוכניות השקעה של הפניקס ביטוח.

ו. דירקטוריון הפניקס ביטוח אינו מסתמך על יכולת הפניקס ביטוח לממש נכסים.

נוכח האמור לעיל דירקטוריון הפניקס ביטוח אישר כי הפניקס ביטוח עומדת במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון, כהגדרתם בחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר שחלוקת הדיבידנד תמנע מן הפניקס ביטוח את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, לרבות כלפי מבוטחיה ולקוחותיה.