דוחות מנורה מבטחים המניה משלימה עליה של מעל 17% מתחילת החודש

למרות שיורדת היום מעל 2.4% | מתחחילת השנה עליה של כ-28% במניה

 

 
יהודה בן אסאייג, מנכל מנורה מבטחים, קרדיט: יעל צוריהודה בן אסאייג, מנכל מנורה מבטחים, קרדיט: יעל צור
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

סך הפרמיות ודמי גמולים שוטפים שנגבו ע"י הקבוצה במחצית הראשונה של 2021 הסתכמה בכ- 12 מיליארד ש"ח (6.2 מיליארד ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 5.6 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10.9%) .  

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לתאריך הדוח בכ- 263 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 23% ביחס לנכסים המנוהלים ליום 30 ביוני 2020.

היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים לתאריך הדוח גדל לכ- 171 מיליארד ש"ח, גידול של 25.7% ביחס לנכסים המנוהלים ליום 30 ביוני 2020.

ההון העצמי של החברה גדל לכ- 5.3 מיליארד ש"ח.

התשואה על ההון של הרבעון במונחים שנתיים הסתכמה בכ 19.6%

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח "אנו מסכמים את המחצית הראשונה  לשנת 2021 עם תוצאות שיא ורווחיות של 438 מיליון ש"ח. אנו מציגים תוצאות חיתומיות מצויינות, רווחיות נאה במגזרי הפעילות השונים וצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים בהם בחרנו להתמקד. לקבוצה יחס כושר פירעון גבוה, עובדה המעידה על עוצמתה, יציבותה ויכולתה לחלק דיבידנד כפי שביצענו לאחרונה. ברצוני להודות למנהלי ועובדי החברה ולסוכניה הנאמנים על ההירתמות האדירה בתקופה המורכבת שעברנו, עובדה אשר תרמה רבות לתוצאות השיא של קבוצת מנורה מבטחים"

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל במחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של 438 מיליוני ש"ח, אל מול הפסד כולל של 27 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2020 (238 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 314 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח: 

מרווח פיננסי: המרווח הפיננסי של הקבוצה במחצית הראשונה של 2021 עמד על סך של 401 מיליוני ש"ח לעומת מרווח פיננסי שלילי בסך של כ- 407 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (מרווח פיננסי על 219 מיליוני ש"ח ברבעון השני לשנת 2021 לעומת 351 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).

הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח: במחצית הראשונה של 2021 נגבו  דמי ניהול משתנים בסך של כ - 128 מיליוני ש"ח בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד לא נגבו דמי ניהול משתנים עקב תשואה ריאלית שלילית (55 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו לא נגבו דמי ניהול משתנים). במקביל חל גידול במחצית הראשונה של שנת 2021 בהכנסות מדמי ניהול קבועים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ- 39 מיליוני ש"ח (גידול של 28 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).

השפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן: במחצית הראשונה של שנת 2021 חל קיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 76 מיליוני ש"ח (גידול ברווח בסך של 144 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).

תיקון חוזר בדבר מדידת התחייבויות – פרמיית אי נזילות: כתוצאה מיישום הוראות התיקון לחוזר בקשר להגדלת פרמיית אי נזילות בחישוב בדיקת נאותות העתודה עבור פוליסות ביטוח סיעודי פרט וביטוחי רכב חובה וחבויות, אשתקד חל גידול ברווח בתקופה וברבעון המקביל בסך של כ- 49 מיליוני ש"ח (מתוכם 41  מיליוני ש"ח במגזר הבריאות ו- 8 מיליוני ש"ח במגזר ביטוח כללי).

סך הפרמיות ודמי גמולים השוטפים שנגבו ע"י הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2021 והסתכמה בכ- 12 מיליארד ש"ח (6.2 מיליארד ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 5.6 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10.9%). ההכנסות מפרמיות ביטוח שוטפות שהורווחו במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 3.4  מיליארד ש"ח, גידול של כ- 0.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (1.7 מיליארד ש"ח ברבעון השני של שנת 2021, גידול של 2.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד). בתקופת הדוח חל קיטון בפרמיות חד פעמיות בביטוח חיים בסך של כ- 418 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתוספת האמור, סך ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד הינה קיטון של כ 10.2%.  

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו במחצית הראשונה של שנת 2021 לסך של כ- 9.6 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 9.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2.3% (5 מיליארד ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 4.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10%). 

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2021 עמדו על סך של כ- 6.6 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 6.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.7% (ברבעון השני של שנת 2021 3.4 מיליארד ש"ח לעומת 3.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 10.9%). 

נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות למועד הדוח מסתכם בכ-27%. 

הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ- 1,016 מיליוני ש"ח, לעומת פרמיות שוטפות בסך של כ- 1,108 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 8.3% (509 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 543 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 6.3%). הפרמיות החד-פעמיות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ- 179 מיליוני ש"ח למול פרמיות חד-פעמיות בסך של כ- 597 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (138 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 146 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, במחצית הראשונה של שנת 2021  לכ- 279 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 48 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (127 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 137 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 168 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 139 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 71 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת רווח של 72 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 90 מיליוני ש"ח, למול כ- 85 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 47 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 48 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). הגידול ברווח נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי ניהול ורווחי השקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 21 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 8 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת רווח של 17 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הגידול ברווח נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי ניהול ורווחי השקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

הכנסות מפרמיות ביטוח כללי ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ- 1,813 מיליוני ש"ח אל מול 1,684 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8% (819 מיליוני ₪ ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 703 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16%).

הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ- 138 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 84 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ( רווח של 70 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 240 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021  מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ- 66 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 89 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 17 מיליוני ש"ח  ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 93 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ- 46 מיליוני ש"ח למול הפסד כולל לפני מס של כ- 16 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 28 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת 96 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ- 791 מיליוני ש"ח אל מול 738 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7% (פרמיות בסך 400 מיליוני ש"ח ברבעון השני של 2021 לעומת 371 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8%) . הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 61 מיליוני ש"ח למול רווח כולל של כ- 118 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (39 מיליוני ש"ח ברבעון השני של שנת 2021  לעומת 25 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 ביוני 2021 הסתכם לסך של כ- 5.3 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 4.2 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2020. 

התשואה על ההון של הרבעון במונחים שנתיים הסתכמה בכ- 19.6%%.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ- 263 מיליארד ש"ח. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בתום המחצית הראשונה של שנת 2021 בסך של כ- 171 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 136 מיליארד ש"ח בתום המחצית הראשונה של שנת 2020, גידול של כ- 25.7%. מנורה מבטחים החזיקה בתום הרבעון הראשון של שנת 2021 בנתח שוק של כ- 32% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם בסך של כ- 34 מיליארד ש"ח, מתוכם סך של כ- 4.8 מיליארד ש"ח בקופות גמל מבטיחות תשואה.

לגרף מנורה מבטחים לחצו כאן

139 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 128.59 מיליון במנורה מב החז
קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מב החז. לרשימה המלאה