קבוצת מנורה מבטחים - רווח כמעט כפול ביחס לרווחים בשנה שעברה

רווח של 578 מיליון ש"ח מתחילת השנה מול רווח כולל של 285 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 | המניה מגיבה כמעט ללא שינוי

 

 
יהודה בן אסאייג, מנכ״ל מנורה, קרדיט: יעל צוריהודה בן אסאייג, מנכ״ל מנורה, קרדיט: יעל צור
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנים 2021 הסתכמו בכ- 18.7 מיליארד ש"ח למול פרמיות ודמי גמולים של כ- 18.4 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, גידול של כ- 1.8% (כ- 6.5 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול כ- 6.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.8%).  

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לתאריך הדוח בכ- 264 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 18.9% ביחס לנכסים המנוהלים ליום 30 בספטמבר 2020.

היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים לתאריך הדוח גדל לכ- 176 מיליארד ש"ח, גידול של 23.1% ביחס לנכסים המנוהלים ליום 30 בספטמבר 2020.

ההון העצמי של החברה גדל לכ- 5.1 מיליארד ש"ח.

התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ- 16%.

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם תוצאות מצוינות ורווחיות של 578 מיליון ש"ח. אנו מציגים תוצאות חיתומיות מצויינות, רווחיות נאה במגזרי הפעילות השונים וצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים בהם בחרנו להתמקד. לקבוצה יחס כושר פירעון גבוה, עובדה המעידה על עוצמתה, יציבותה ויכולתה לחלק דיבידנד כפי שביצענו לאחרונה. ברצוני להודות למנהלי ועובדי החברה ולסוכניה הנאמנים על ההירתמות האדירה בתקופה המורכבת שעברנו, עובדה אשר תרמה רבות לתוצאות השיא של קבוצת מנורה מבטחים"

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בסך של 578 מיליוני ש"ח, אל מול רווח כולל של 285 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ועל רווח של 140 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 .

השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח: 

מרווח פיננסי: המרווח הפיננסי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עמד על סך של 535 מיליוני ש"ח למול מרווח פיננסי שלילי בסך של כ- 167 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (המרווח הפיננסי ברבעון השלישי של השנה הסתכם לסך של כ- 134 מיליוני ש"ח למול סך של כ- 239 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).

הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח: בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נגבו  דמי ניהול משתנים בסך של כ - 136 מיליוני ש"ח בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד לא נגבו דמי ניהול משתנים עקב תשואה ראלית שלילית (כ- 8 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול הרבעון המקביל אשתקד בו לא נגבו דמי ניהול משתנים). במקביל חל גידול בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בהכנסות מדמי ניהול קבועים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ- 56 מיליוני ש"ח (גידול של 18 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).

השפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן: בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 חל קיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 240 מיליוני ש"ח (קיטון ברווח בסך של 115 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).

תיקון חוזר בדבר מדידת התחייבויות – פרמיית אי נזילות: כתוצאה מיישום הוראות התיקון לחוזר בקשר להגדלת פרמיית אי נזילות בחישוב בדיקת נאותות העתודה עבור פוליסות ביטוח סיעודי פרט וביטוחי רכב חובה וחבויות, אשתקד חל גידול ברווח בתקופה המקבילה בסך של כ- 49 מיליוני ש"ח (מתוכם 41 מיליוני ש"ח במגזר הבריאות ו- 8 מיליוני ש"ח במגזר ביטוח כללי).

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ- 18.7 מיליארד ש"ח למול פרמיות ודמי גמולים של 18.4 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 1.8%. (כ- 6.5 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול כ- 6.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.8%). ההכנסות מפרמיות ביטוח שוטפות שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 5.2 מיליארד ש"ח למול פרמיות ביטוח שוטפות שהורווחו של 5.1 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 2% (ההכנסות מפרמיות ביטוח שוטפות שהורווחו ברבעון השלישי של שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד היו כ- 1.7 מיליארד ש"ח). בתקופת הדוח חל קיטון בפרמיות חד פעמיות בביטוח חיים בסך של כ- 467 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתוספת האמור, סך ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו  בתקופת הדוח למול התקופה המקבילה אשתקד הינו קיטון של כ- 7%.  

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 לסך של כ- 14.8 מיליארד ש"ח, אל מול  כ- 14.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 0.6% (5.3 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול 4.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8.2%). 

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עמדו על סך של כ- 10.3 מיליארד ש"ח, למול הפקדות דמי גמולים לקרנות הפנסיה של כ- 9.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 5% (ההפקדות ברבעון השלישי של שנת 2021 היו כ- 3.7 מיליארד ש"ח למול כ- 3.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.5%). 

נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות למועד הדוח מסתכם בכ-26.7%. 

הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בכ- 1,517 מיליוני ש"ח, למול פרמיות שוטפות בסך של כ- 1,629 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 6.8% (501 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול 521 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 3.7%). 

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021  לכ- 326 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 77 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל של כ- 46 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח כולל של כ- 125 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 154.6 מיליוני ש"ח, למול הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 72.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד של 13.2 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של 67.2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 140 מיליוני ש"ח, למול רווח של כ- 129.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של כ- 49.6 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ- 44.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). הגידול ברווח נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי ניהול ורווחי השקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 31.1 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 19.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של כ- 10 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ- 13.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הגידול ברווח נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי ניהול ורווחי השקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

הכנסות מפרמיות ביטוח כללי ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ- 2,675 מיליוני ש"ח אל מול 2,544 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5.1% (כ- 862 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול כ- 860 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ- 203 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 353 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של כ- 66 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ- 269 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021  מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ- 90 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 139 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 24 מיליוני ש"ח  ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ- 50 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ- 36 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 123 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד של כ- 9 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021 למול רווח של כ- 139 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בכ- 1,207 מיליוני ש"ח אל מול כ- 1,118 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8% (פרמיות בסך 416 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של 2021 למול 380 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9%). הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם לסך של כ- 131 מיליוני ש"ח למול רווח של כ- 147 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ- 70 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2021  למול כ- 29 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם לסך של כ- 5.1 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 4.5 מיליארד ש"ח ליום 30 בספטמבר 2020. 

התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ- 16%.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ- 264 מיליארד ש"ח. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו נכון ליום 30 בספטמבר 2021 לסך של כ- 176 מיליארד ש"ח, למול כ- 143 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2020, גידול של כ- 23.1%. מנורה מבטחים החזיקה בתום הרבעון הראשון של שנת 2021 בנתח שוק של כ- 31.8% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם בסך של כ- 34 מיליארד ש"ח, מתוכם סך של כ- 4.8 מיליארד ש"ח בקופות גמל מבטיחות תשואה.

לגרף מנורה מב החז לחצו כאן

137 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 134.2 מיליון ב מנורה מב החז
קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מב החז. לרשימה המלאה