תדאה - עסקה אסטרטגית של חברת הבת ק.ב תעשיות הנסחרת בקנדה

רוכשת את חברת Oceansix הגרמנית המפתחת טכנולוגיה להפיכת פסולת תעשייתית וביתית למוצרים

 

 
Image by donations welcome from Pixabay Image by donations welcome from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

בתמורה למניות חברת Oceansix, ק.ב תעשיות תקצה מיידית לחברת רמון, הבעלים הנוכחי של Oceansix, כ- 14% מההון המונפק והנפרע שלה, וכן תקצה לה מניות נוספת כנגד עמידה ביעדים שנקבעו בהסכם הרכישה, שעיקרם: הקמת המפעל הראשון באירופה, הקמת המפעל השני באירופה, הפיכת הטכנולוגיה של Oceansix למסחרית והתחלת מכירות של מוצרים שייוצרו באמצעותה, הגעה למחזור מכירות שנתי של 40 מיליון דולר, וכן הגעה למחזור מכירות שנתי של 300 מיליון דולר בתוך 5 שנים ממועד ההשלמה.
 
כנגד עמידה בכל אחד מהיעדים המפורטים לעיל יוקצו לחברת רמון מניות נוספות של חברת הבת, ובהתאם, אם וככל ויושגו כל היעדים כאמור לעיל, לרבות עמידה ביעד מכירות שנתי של 300 מיליון דולר בתוך 5 שנים, חברת רמון תחזיק בכ- 44% מההון המונפק והנפרע של חברת הבת, ותדאה תדולל בהתאמה מכ- 23.75% לכ- 12% מההון המונפק והנפרע של חברת הבת.
 
חברה תדאה מודיעה היום כי חברת הבת שלה ק.ב. תעשיות הנסחרת בקנדה, התקשרה בהסכם לרכישת חברת Oceansix הגרמנית המפתחת טכנולוגיה חדשני להפיכת פסולת תעשייתית וביתית למוצרים.

ק.ב. תעשיות עוסקת בייצור יריעות פוליאתילן לתחומי התעשייה, הבנייה, התשתיות והחקלאות, באמצעות טכנולוגיה ייחודית של מחזור פסולת תעשייתית והפיכתה למוצרים מוגמרים.

חברת Oceansix הנרכשת על ידי ק.ב תעשיות עוסקת בפיתוח טכנולוגיה חדשנית למחזור וייצור מוצרי פלסטיק מפסולת ביתית ותעשייתית, והשילוב בין השתיים צפוי לסייע בהגשמת תכניותיה של חברת ק.ב תעשיות להקמת מפעלים באירופה והתחלת מכירות משמעותיות, תוך כדי שכלול הטכנולוגיות שלה והרחבת קו המוצרים.

יודגש כי למועד הודעה זו, אין כל ודאות באשר לעמידה ביעדים המפורטים לעיל, לרבות הקמת המפעלים, הצלחת הפיכתה של הטכנולוגיה של Oceansix למסחרית, התחלת מכירות של מוצרים המבוססים על הטכנולוגיה של Oceansix וכן הגעה ליעדי המכירות שנקבעו בהסכם כאמור לעיל; כל אלה הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על תכניות חברת ק.ב תעשיות והערכת הנהלתה, כפי שנמסרו לתדאה, והוא עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי או באופן שונה מהמתואר לעיל, בעיקר בהתאם להצלחת מסחור הטכנולוגיה החדשנית של Oceansix..