שינויים בלוח הזמנים של המסחר בבורסה ביום 28.4.2022 - יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בשל מועד פקיעת הנגזרים

 

 

 
הבורסה, צילום: פאנדרהבורסה, צילום: פאנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/04/2022

הרינו להודיעכם, כי בשל העובדה שביום 28.4.2022, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אמור להיקבע השער הקובע למימוש ופקיעת נגזרי מדדים חודשיים ואופציות על מניות, במועד החופף למועד השמעת צפירת הזיכרון, החליט מנכ"ל הבורסה לדחות את מועדי מסחר הפתיחה כמפורט להלן:

שלב מסחר הפתיחה במניות קבוצה א' (מניות הכלולות במאגר תמר, יחידות בקרנות סל בשוק המניות, יחידות בקרנות חוץ נסחרות בשוק המניות ויחידות בקרנות נאמנות סגורות) יתקיים במועד אקראי, בין השעה 10:09 לבין השעה 10:10 (במקום בין השעה 9:59 לבין השעה 10:00).

שלב מסחר הפתיחה במניות קבוצה ב' (מניות שאינן כלולות במאגר תמר, ניירות ערך המירים למניות, מניות מוסדיים ובתעודות התחייבות ניתנות להמרה למניות מוסדיים) יתקיים בשעה 10:20 (במקום השעה 10:15).

ביתר מועדי שלבי המסחר לא יחול שינוי.

השינויים האמורים יהיו תקפים ב-28 באפריל, 2022 בלבד.