מידרוג מאשרת לגזית גלוב גיוס של עד 810 מיליון שקלים בדירוג Aa3 באופק יציב

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015

מידרוג מאשרת מחדש דירוג Aa3 באופק יציב לסדרות האג"ח שבמחזור של חברת גזית גלוב בע"מ (להלן: "גזית" ו/או: "החברה" ו/או "הקבוצה"). כמן כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 810 מיליון ש"ח ע.נ.. תמורת הגיוס תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת. דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 25.08.2015. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.

הדירוג נסמך, בין היתר, על הפרופיל העסקי הבולט לטובה של הקבוצה שמבוסס על פיזור נכסים משמעותי, הן בהיקפו (נכון ליום 30.06.2015, כ-453 נכסים בשטח להשכרה של כ-6.3 מיליון מ"ר, הרשומים לפי שווי הוגן של כ-75.3 מיליארד ₪ ) והן בהיותו מפוזר על פני מספר מדינות רב. מרבית הפעילות מתקיימת במדינות יציבות, המאופיינות בדירוג אשראי גבוה כגון ארה"ב, קנדה, פינלנד, שוודיה, פולין, צ'כיה והחל מיולי 2015 נורבגיה. בהקשר זה, מידרוג מציינת לחיוב את המהלכים שחברות הקבוצה ביצעו בשנים האחרונות לטיוב תיק הנכסים המניבים, הן באמצעות מימוש ורכישת נכסים מניבים והן באמצעות פיתוח נכסים נוספים, באופן בו חלק גדול יותר מהפורטפוליו ממוקם באזורים אורבאניים, הנהנים ממגמות דמוגרפיות חיוביות של צמיחה באוכלוסייה, בהכנסת משקי הבית וכדומה; מיצוב נכסי הבסיס אשר מאופיינים כמרכזים מסחריים, המשרתים צרכים יומיים בסיסיים לקהל היעד ומציגים שיעורי תפוסות גבוהים לאורך זמן, בנוסף למשך חוזי שכירות נאותים ביחס לענף, מסייעים להקטנה מסוימת, בטווח הקצר-בינוני, של החשיפה התזרימית להאטה נוספת בכלכלות בהן פועלת החברה; נזילות וגמישות פיננסית בולטות לטובה לאורך זמן, זאת, לאור היקף הנזילות ומסגרות האשראי הלא מנוצלות ברמת הסולו המורחב (לאחר תאריך הדוחות החברה ביצעה מספר השקעות, ביניהן, השתתפות בהנפקת הזכויות של CTY, לנ"ל עשויה להיות השפעה על היקף מסגרות האשראי הלא מנוצלות) בנוסף לנזילות בחברות הבנות המרכזיות וכן בשל המניות הסחירות והנדל"ן הלא משועבד בקבוצה.

כל זאת, בהשוואה ללוח סילוקין הפרוס בצורה נוחה  ברמת הסולו והמאוחד; פרופיל עסקי ומיצוב פיננסי גבוה של החברות המוחזקות העיקריות, כפי שבא לידי ביטוי בהיקף התזרים, יחסי הכיסוי והמינוף של החברות הבנות, לצד נגישות לגיוסי חוב והון במדינות פעילותן, משפיעים לחיוב על פרופיל הסיכון (יש לציין כי 4 החברות העיקריות בהן החברה מחזיקה מדורגות בדירוג בינלאומי בדרגת השקעה (למשל FCR ,EQY וCTY מדורגות Baa2 באופק יציב על ידי MOODY'S ); בחודש ינואר 2015 רכשה החברה מניות של חברת אטריום בסכום של כ-229 מיליון אירו, כך שאחוז ההחזקה עלה ל-55% מכ-41%, כתוצאה מכך החברה מאחדת את דוחותיה הכספיים של אטריום החל מהרבעון הראשון של שנת 2015. בנוסף לביסוס השליטה של גזית בחברה זו, ניתן לראות שיפור מסוים ביחסי האיתנות ברמת הדוח המאוחד; בחודש יולי 2015 חברת CTY השלימה הנפקת זכויות בהיקף כולל של כ- 604 מיליון אירו (החברה השתתפה ב- 260 מיליון אירו).

תמורת ההנפקה יחד עם חוב נוסף, שימשה לרכישת חברה פרטית אשר בבעלותה 20 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה בהיקף של כ- 1.5 מיליארד אירו (בתפוסה של כ- 96.5%). להערכת מידרוג, הנ"ל מוסיף לפיזור הנכסים בחברה ולהיקף הפעילות; אסטרטגיה מימונית מובנית,אשר כוללת גידור סיכוני ריבית ומטבע באופן ניכר, ביחס להיקף ולאופי פעילותה (ההון העצמי וזכויות המיעוט חשופים לשינויים בשער החליפין, כפי שעולה מהשפעה שלילית משמעותית על היקף ההון העצמי בשנים האחרונות בשל שינוי שער חליפין) וכן מהניסיון הרב והיציבות המופגנת באסטרטגיה לפיתוח העסקי.

כך גם נהנית החברה משדרת ניהול ושליטה עמוקה, בעלת ניסיון וותק; נגישות לשוקי ההון בישראל, בארצות הברית ובקנדה ושיפור משמעותי ביחסים הפיננסיים בשנים האחרונות, יצוין כי, על אף השיפור, יחסי הכיסוי ויחסי המינוף ברמת הסולו המורחב עדיין אינם בולטים לטובה ביחס לחברות אחרות ברמת הדירוג. יתרה מכך, לאור ההשקעות המשמעותית במניות CTY ו-ATR, חלה שחיקה מסוימת ביחסי האיתנות סולו מורחב של החברה. מידרוג מצפה כי החברה תפעל להורדת רמת מינוף זו לרמתה הקודמת. בהקשר זה יצוין כי בהתאם לפרסומים שונים, הקבוצה מצויה בתהליכים מסוימים למימוש פעילותה בגזית ישראל באופן אשר עשוי להביא לשיפור ברמת המינוף סולו מורחב; כמו כן, יצוין כי נלקחו בחשבון הפעולות שבוצעו על מנת לתמוך בפעילות חברת דורי בנייה, כחלק מההזרמות הון שבוצעו לאור מחיקות הון משמעותיות שבוצעו בחברת דורי בנייה בשנים 2013-2015. עוצמת ומהירות ההתדרדרות בפעילות דורי בנייה הייתה משמעותית אף ביחס לצפי במועד הדירוג הקודם באופן אשר פגע בתוצאות החברה בשנתיים האחרונות וכן גזר הזרמות של מעל ל-600 מיליון ₪ מצד החברה לצורך תמיכה בפעילות חברת דורי בנייה


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x