נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בסומוטו >> החברה צופה כי הרבעון הרביעי 2018 יהיה הטוב ביותר לשנה זו עם זינוק של 112% בממוצע טווח ה-EBITDA‏

 

 לקרנות המשקיעות בסומוטו לחץ כאן 

 

תחזית ממוצע טווח ה EBITDA לרבעון משקפת עלייה של כ- 112% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2017. תחזית זו עבור השנה כולה משקפת עלייה של כ-10% לעומת 2017. תחום הפרסום בוידיאו המשיך להציג רווחיות ברבעון זה. במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו, החברה ממשיכה להשקיע ולפתח תחומי פעילות נוספים בתחום זה כגון תחום הפעילות החדש Connected TV, , שלהערכת הנהלת החברה עשוי להוות מנוע צמיחה חשוב לחברה, עקב מעבר הולך וגובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות חכמות, וכן תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו תחום בו החברה מתכננת להרחיב את הקפי השקעתה במהלך 2019.

אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו: "התוצאות המקדמיות משקפות רבעון שלישי רצוף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות. אנו מצפים ברבעון זה ל EBITDAשחוצה השנה לראשונה את רף ה-4 מיליון דולר וגבוה משמעותית מזה של הרבעון המקביל בשנת 2017, תוך ששיעורו עולה אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לה לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, ואשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של סומוטו בהסתכלות קדימה, לאור נזילות גבוהה, תזרים חיובי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, ובנוסף לחלוקת דיבידנדים כפי שעשינו בעבר, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות."

 

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הרביעי ושנת 2018 כולה. להערכת הנהלת החברה, סך ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 14.5-15.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה לרווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות EBITDA)) בטווח שבין 4.1-4.4 מיליון דולר ברבעון זה. תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הרביעי 2018 משקפת עלייה של כ-3.1% בהשוואה להכנסות ברבעון השלישי של 2018 ועלייה של כ- 3.1% בהכנסות בהשוואה לרבעון רביעי של 2017.

החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות. ממוצע טווח ה EBITDA לרבעון הרביעי של 2018 מהווה שיעור של כ- 29% מממוצע טווח ההכנסות, זאת בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 27% ברבעון השלישי של שנה זו ולמעלה מפי 2 ביחס לשיעור של כ- 14% ברבעון הרביעי של שנה 2017. תחזית ממוצע טווח ה EBITDA ברבעון הרביעי 2018 משקפת עלייה של כ- 9% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון השלישי 2018 ועלייה של כ- 112% בהשוואה ל EBITDA של רבעון רביעי 2017.

ברבעון זה, להערכת ההנהלה החברה, נשאה החברה בהוצאות של כ- 2.4 מיליון דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק (המהוות גידול ביחס לאותן הוצאות ברבעון השלישי של כ- 0.5 מיליון דולר ואשר הסתכמו ברבעון השלישי לסך של כ- 1.9 מיליון דולר) וזאת בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

תחום הפרסום בוידיאו המשיך להציג רווחיות ברבעון זה. במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו, החברה ממשיכה להשקיע ולפתח תחומי פעילות נוספים בתחום זה כגון תחום הפעילות החדשConnected TV, , שלהערכת הנהלת החברה עשוי להוות מנוע צמיחה חשוב לחברה, עקב מעבר הולך וגובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות חכמות, וכן תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו תחום בו החברה מתכננת להרחיב את הקפי השקעתה במהלך 2019.

עבור 2018 כולה, החברה צופה כי סך ההכנסות יסתכם בטווח שבין 54.0-54.5 מיליון דולר, עם EBITDA שנתי בטווח שבין 13.3-13.6 מיליון דולר. תחזית ממוצע טווח ההכנסות השנתיות משקפת ירידה של כ- 16% בהשוואה להכנסות של 2017, ותחזית ממוצע טווח ה- EBITDA השנתי משקף עלייה של כ- 10% בהשוואה ל- EBITDA בשנת 2017, כאשר ממוצע טווח ה-EBITDA השנתי לשנת 2018 מהווה שיעור של כ- 25% מממוצע טווח ההכנסות לשנת 2018. זאת, בהשוואה לשיעור EBITDA  שנתי של 19% בשנת 2017.

העלייה ב- EBITDA  נובעת משיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות. בתחום הפרסום בוידאו חלה בשנת 2018 ירידה משמעותית בהקפי הפעילות ובריווחיות וזאת בהשוואה לתוצאות שנת 2017. בנוסף, שנת 2018 שהחלה ברבעון הראשון של שנה זו בהפסד משמעותי בתחום זה, עברה לריווחיות ברבעונים שאחרי.

יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ- 17.2 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 12.7 מיליון דולר, גידול של כ- 1.9 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 10.8 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ- 1.97 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. בשנת 2018 חילקה החברה דיבידנד של כ- 33.7 מיליון ש"ח המייצג תשואת דיבידנד של כ- 23.05%. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הרביעי לשנת 2018 ולשנת 2018 כולה, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה, הגדלת היקף פעילותה לרבות כניסתה לתחום ה- Connected TV והאודיו והערכותיה לגבי תחום זה, תחזית ההכנסות וה- EBITDA לרבעון הרביעי לשנת 2018 ולשנת 2018 כולה, ותחזית יתרת המזומנים לרבות המזומנים המוגבלים כמפורט לעיל הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 אשר פורסם ביום 19 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-026080).

סומוטו היא חברה תוכנה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק באינטרנט, פירסום בווידאו, ובשיווק, הפצה, פיתוח והתקנה חכמה אוטומטית של אפליקציות ממפרסמים שונים, פתרונות מוניטיזציה ופתרונות מעקב ודיווח לתעשיית התקנת האפליקציות למחשבים אישיים ולמכשירי סלולר. זאת באמצעות טכנולוגיות מתקדמות אותן פיתחה החברה. בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של סומוטו ובמטרה להעמיק את פעילות החברה בסביבת Mac, רכשה החברה בשנת 2014 את חברת ג'ניו כחברה בת בבעלות מלאה. ג'ניו עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מוניטיזציה ופרסום  מותאם משתמש באינטרנט לסביבת ה- Mac, ומוצר הדגל שלה הוא דף בית חכם, זוכה פרסי חדשנות, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית מוגנת פטנטים לצורך התאמת התוכן להעדפות המשתמש. החברה מייצרת הכנסות משאילתות חיפוש של המשתמשים בדף הבית החכם, ומפרסום ושיווק בדף זה. במאי 2014 רכשה סומוטו את חברת טאבאטו כחברה בבעלות מלאה. טאבאטו פועלת בתחום המובייל ורכישתה היתה חלק מאסטרטגיית החברה לחדור לתחום ולהרחיב את בסיס השותפים העסקיים. בינואר 2016 רכשה סומוטו את חברת טרסר טיוד כחברה בבעלות מלאה. טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו, ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות חברות צד שלישי. רכישת טרסר מהווה מנוע צמיחה חשוב עבור סומוטו בשנים הקרובות והיא חלק מחזונה להשגת דריסת רגל והעמקת הפעילות בתחום הפרסום בוידאו ובמובייל, אותו זיהתה כסינרגטי, אטרקטיבי, ובעל קצב צמיחה מהיר. בספטמבר 2016 רכשה החברה את Meme Video שהינה חברה טכנולוגית העוסקת אף בתחום הפרסום בווידאו ובמובייל. סומוטו פועלת באמצעות מספר רב של שותפים ומפיצה מגוון אפליקציות. החברה נוסדה ב-2009 ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים בתל אביב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.