קבוצת הראל מכריזה על מדיניות חלוקת דיבידנדים

קבוצת הראל תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח הכולל השנתי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסיאג
01/03/2021


מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל:
" ההכרזה על מדיניות חלוקת הדיבידנד– מבטאת את חוזקה וחוסנה הפיננסי של קבוצת הראל ואת אמונתנו כי החברה יכולה להמשיך ולייצר רווחים שיאפשרו לשתף את כלל בעלי המניות בהצלחת החברה באמצעות חלוקת דיבידנדים".

קבוצת הראל השקעות מכריזה על מדיניות חלוקת דיבידנדים. הבוקר, אישר דירקטוריון החברה מדיניות חדשה על פיה החברה תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח השנתי הכולל שלה.

כמו כן, חברת הבת, הראל ביטוח, הכריזה על מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה הראל ביטוח תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 35% מהרווח הכולל שלה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של הראל ביטוח, וזאת בכפוף לעמידה ביעדים מינימאליים של יחס כושר פירעון מבוססים סולבנסי 2 (135% בהתחשב בהוראות הפריסה ויחס של 105% ללא התחשבות בהוראות המעבר בתקופת הפריסה).

בנוסף, הוחלט על ידי דירקטוריון החברה על שינוי מבני, במסגרתו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ (EMI), העוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא, יועלו להראל השקעות. לאחר המהלך תהיה בידי תוכל הראל השקעות  לקבל דיבידנד חד פעמי בסכום של 310 מיליון ש"ח מידי EMI, וכן דיבידנד שוטף הנאמד בסך של כ-40 מיליון ש"ח בשנה.

הדיבידנד השוטף כאמור, וכן הדיבידנד השוטף שיתקבל בידי הראל השקעות כתוצאה מהחזקתה בפעילות הגמל והפנסיה של הקבוצה, הינם חלק מהבסיס עליו נשענת מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה הראל. לאחר חלוקות הדיבידנד כאמור יסתכמו יתרות המזומן והנכסים הנזילים שבידי הראל השקעות בלמעלה ממיליארד ש״ח.

נציין כי בסוף השבוע שעבר, חברת הדירוג 'מידרוג' דרגה לראשונה את קבוצת הראל השקעות. הראל ביטוח דורגה בדירוג AA+ והראל השקעות בדירוג Aa2 שמקביל למעשה לדירוג AA.

במסגרת דוח הדירוג של קבוצת הראל השקעות, מידרוג ציינה, בין היתר: "לחברה גמישות פיננסית איתנה הנגזרת ממדיניות פיננסית יציבה ושמרנית ביחס לקבוצת ההשוואה אשר באות לידי ביטוי ביחסי מינוף וכיסוי בולטים לטובה ביחס לדירוג...להערכתנו, המדיניות הפיננסית של החברה צפויה להיוותר יציבה ושמרנית ומעידה, בין היתר, על מידת שמרנות של הנהלת החברה בנוגע לניהול הנזילות וניהול סיכונים קפדניים לאורך זמן."