מימון ישיר || הרווח הנקי צמח בכ-105% לכ-34.4 מיליון שקלים

מימון ישיר מפרסמת תוצאות חזקות לרבעון הרביעי לשנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מימון ישיר קרדיט ניב קנטורמימון ישיר קרדיט ניב קנטור

מיכאל לוי
16/03/2021

נתוני אחזקות במניית מימון ישיר

על פי נתוני אתר FUNDER,
92 קרנות נאמנות מחזיקות במניית מימון ישיר בהיקף של 36.65 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאהלהלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית מימון ישיר על-פי נתוני FUNDER-MVFהסיבות העיקריות לשיפור בתוצאות: עליה בהיקף תיק האשראי המוחזק על ידי החברה, התייעלות והפחתת הוצאות וירידה חדה בשיעור הפסדי האשראי

בעקבות תכנית התייעלות שיושמה בחברה עם פרוץ משבר הקורונה, היקף החיסכון בהוצאות ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 31 בדצמבר 2020 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.2 מיליארד ש"ח  בהשוואה לכ-8.9 מיליארד ש"ח בסוף 2019

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר ל FUNDER: "אנו מסכמים רבעון עם תוצאות חזקות למרות השפעת משבר הקורונה והסגר שהוטל על המשק במהלך הרבעון. הגידול החד ברווח הנקי הושג, בין היתר, בעקבות צעדי התייעלות שבהם נקטנו עם פרוץ המשבר וירידה בנזקי האשראי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. נזקי האשראי הנמוכים ברבעון הרביעי משקפים ירידה משמעותית בכשלי האשראי ועלייה בשיעור ה"ריקברי" בהלוואות כתוצאה מהפעולות שבהן נקטנו לצמצום הסיכון וכן מהשפעות אקסוגניות משקיות.

בעקבות השיפור המשמעותי בתוצאות החברה החל מהרבעון השני של השנה, החברה חלקה דיבידנד והכריזה על חלוקה נוספת כך שסך החלוקה בגין רווחי שנת 2020 הינה כ-25 מיליון ש"ח. בראיה קדימה, הביקוש הגובר לאשראי צרכני, התשתית הטכנולוגית היעילה שפיתחה החברה והשימוש במידע ממאגר נתוני האשראי לצד מנועי הצמיחה: הלוואות לתחום הנדל"ן, פעילות הסטארטאפ קארוויז, הלוואות סולו אשראי לקניות בבתי עסק, מהווים נדבך מרכזי להמשך הצמיחה ומובילות החברה."

ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו הכנסותיה של מימון ישיר בכ-138.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019, קיטון קל של כ-1.5%. בשנת 2020 הציגה החברה הכנסות בסך של כ-474.2 מיליון ש"ח לעומת כ-602.8 מיליון ש"ח בשנת 2019.

הירידה בהכנסות נובעת ממשבר הקורונה שהוביל לקיטון מהותי בהיקף ההלוואות שהועמדו, הפסקת שיווק הלוואות סולו וכן, לקיטון בשווין ההוגן של ההלוואות המיועדות למימוש (במגזר הסולו) בעיקר עקב עליית תשואות אגרות החוב במהלך חודש מרץ 2020. בעקבות קיטון בהעמדת ההלוואות במגזר הרכב, חל קיטון בתיק ההלוואות שהועמד לשווי ההוגן בהתאם. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-34.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-105%. העלייה החדה ברווח הנקי נובעת מגידול בתיק האשראי המוחזק על ידי החברה בכ-500 מיליון ש"ח לעומת סוף שנת 2019 ומחסכון בהוצאות בהיקף של כ- 12 מיליון ש"ח בהשוואה  לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מתכנית התייעלות שיושמה מיד עם פרוץ משבר הקורונה.

בנוסף, חלה ירידה במהלך הרבעון הרביעי בהוצאות הפסדי אשראי. ירידה זאת, נובעת מירידה חדה בשיעור הלקוחות שנכנסו לכשל ברבעון הרביעי וכן, מעליה בשיעור הריקברי של ההלוואות שהיו בכשל. 

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-70.9 מיליון ש"ח לעומת כ-115.9 בשנת 2019. וזאת, עקב הפגיעה בתוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020, בעיקר עקב הירידה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש. ביתר הרבעונים בשנת 2020 חל שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות, היקף העמדת הלוואות, זמינות ועלות מקורות האשראי, בין היתר עקב רישום החברה למסחר בבורסה בתל אביב. 

הוצאות המימון נטו של החברה ברבעון הרביעי גדלו בכ-13% והסתכמו בכ-13.9 מיליון ש"ח לעומת כ-12.3 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019. 

הוצאות הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הרביעי לשנת 2020 בכ-7.8 מיליון ש"ח (בדומה לרבעון השלישי של שנת 2020) לעומת כ-24.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה משיפור משמעותי בשיעורי הגביה מהלקוחות וירידה חדה בתיקים שהועברו לטיפול משפטי. במהלך הרבעון הרביעי שיעורי הגביה היו טובים יותר אף מהתקופה של טרום משבר הקורונה. 

נזק האשראי המשוקלל ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב-0.88% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד שבו הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-3.14%. השיפור נובע ממודל האשראי האיכותי, הקשחת החיתום בתקופת משבר הקורונה, שיפור הגבייה והקטנת החשיפה להלוואות שאינן מגובות בטוחה. בשנת 2020 נזק האשראי המשוקלל הסתכם ב-2.20% לעומת 2.80% בשנת 2019. 

נכון ליום 31 בדצמבר, 2020 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.2 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים) לעומת כ-8.9 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. בשנת 2020 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח. לאחר תקופת הדוח, בחודשים ינואר ופברואר 2021, בצעה החברה שלוש עסקאות להמחאת תיקי הלוואות בסך של כ-634 מיליון ש"ח.

תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ל-31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-2.9 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-2.4 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2019, גידול של 20.8%. 

ביום 14 במרץ 2021 הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 13.37 מיליון ש"ח, המהווה כ-5.28 ש"ח למניה. על אף שמדיניות חלוקת הדיבידנד אומצה החל משנת 2021, החברה חלקה והכריזה על בסיס תוצאות שנת 2020 דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח בשיעור של כ-35% מהרווח הנקי.

ההון של החברה נכון ליום 31.12.2020 הסתכם בכ-679.1 מיליון ש"ח לעומת כ-481.9 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הגידול נובע מהנפקת מניות לציבור בתמורה לכ-138 מיליון ש"ח (נטו) ומרווח שנרשם בתקופת הדו"ח  בסך של כ-70.9 מיליון ש"ח, בקיזוז הדיבידנד שחולק. 

להלן הודעת החברה וקישור לדו"ח הכספי