שפיר הנדסה || הרווח הנקי גדל בשנת 2020 ב-16% ל-330 מיליון שקל

שפיר הנדסה מסכמת את שנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
24/03/2021

נתוני אחזקות במניית שפיר הנדסה

על פי נתוני אתר FUNDER,
146 קרנות נאמנות מחזיקות במניית שפיר הנדסה בהיקף של 84.86 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאהלהלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית שפיר הנדסה על-פי נתוני FUNDER-MVF

● גידול בהכנסות וברווח בקבוצה: הכנסות החברה בשנת 2020 עלו ב-19% ל-3.48 מיליארד שקל
● החברה השלימה את פרויקט חריש, חודשים לפני המועד המתוכנן, והרווח של מגזר ייזום הנדל"ן למגורים בשנת 2020 הסתכם ב-120 מיליון שקל – עלייה של 156% לעומת הרווח 2019 
● החברה הפכה לשחקן משמעותי בתחום הצמנט, הכולל ייצור, יבוא עצמאי, ומכירה ללקוחות חיצוניים
● החברה השלימה את הסגירה הפיננסית של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים והתקבל צו התחלת עבודות לפרויקט
● דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 70 מיליון ₪ מתוך רווחי 2020חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות והייזום למגורים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020.

הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו ב-3.48 מיליארד שקל, עלייה של 19% לעומת הכנסות שנת 2019.

עיקר הגידול בהכנסות נרשם במגזר ייזום הנדל"ן למגורים אך גם במגזרי התעשייה והתשתיות. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב-936.7 מיליון שקל עלייה של 16% לעומת ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2019. 

מגזר התעשייה – בשנת 2020 הכנסות מגזר התעשייה מלקוחות חיצוניים הסתכמו ב-1.8 מיליארד שקל – עלייה של 11% לעומת ההכנסות בשנת 2019. שפיר הפכה לשחקן משמעותי בתחום הצמנט, הכולל ייצור, יבוא עצמאי, ומכירה ללקוחות חיצוניים. בנוסף לזה, הרחיבה שפיר את המערך הלוגיסטי שלה, התומך בתחום התעשייה, לרבות הובלה ימית ומסילתית.

העלייה בהכנסות נובעת מהגידול בביקוש לחומרי בנייה במחצית השנייה של שנת 2020 וללא שינוי מהותי במחירי המכירה. הרווח של מגזר זה בשנת 2020 הסתכם ב-392 מיליון שקל – עלייה של 13.9% לעומת שנת 2019. 

מגזר התשתיות – בשנת 2020 הכנסות מגזר התשתיות מלקוחות חיצוניים הסתכמו ב-831 מיליון שקל – עלייה של 8.8% לעומת שנת 2019. עיקר העלייה נובעת מההתקדמות בפרויקט נמל הדרום ופרויקט כביש 16 ומתחילת העבודות בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים.

כמו כן, במגזר זה חלה עלייה במכירות הנובעת ממתן שירותים למגזרים אחרים בקבוצה – בעיקר בגין ביצוע פרויקט חריש. הרווח של מגזר התשתיות בשנת 2020 הסתכם ב-147 מיליון שקל – עלייה של 6% לעומת שנת 2019. 

מגזר היזום והנדל"ן – בשנת 2020 הכנסות מגזר ייזום הנדל"ן למגורים הסתכמו ב-693 מיליון שקל – זינוק של 89% לעומת שנת 2019.

העלייה בהכנסות נובעת מהמשך שיווק הדירות בחריש והתקדמות הביצוע בפרויקט חריש, אשר הושלם חודשים לפני המועד הנקוב בהסכם, וכן בפרויקט במודיעין. הרווח של מגזר ייזום הנדל"ן למגורים בשנת 2020 הסתכם ב-120 מיליון שקל – עלייה של 156% לעומת הרווח בשנת 2019.
 
מגזר הזכיינות –
בשנת 2020 הכנסות מגזר הזכיינות הסתכמו ב-158 מיליון שקל – ירידה של 7.4% לעומת ההכנסות בשנת 2019.

הירידה בהכנסות נובעת מהגבלות התנועה שהטילה הממשלה לאור משבר הקורונה, אשר הובילו לירידה בנפח התנועה בכבישי האגרה כביש 6 צפון והנתיב המהיר לתל אביב. הרווח במגזר זה הסתכם ב-34 מיליון שקל, זאת לעומת 54 מיליון שקל בשנת 2019. 

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2020 הסתכם ב-700.2 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת הרווח הגולמי בשנת 2019. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב-187 מיליון שקל המשקף עלייה של 35% לעומת הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 הסתכם ב-329.8 מיליון שקל, עלייה של 15.7% לעומת הרווח בשנת 2019. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם ב-91.4 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 57.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. 

סך נכסי החברה הסתכם בסוף שנת 2020 ב-ספטמבר 2020 ב-7.7 מיליארד שקל, זאת לעומת 7.2 מיליארד שקל בסוף 2019. 

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף ספטמבר ב-2.07 מיליארד שקל, זאת לעומת 1.84 מיליארד שקל בסוף 2019.

אירועים מרכזיים

• ביום 5 בנובמבר 2020 השלימה החברה את הסגירה הפיננסית של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים והתקבל צו התחלת עבודות לפרויקט. היקף הקמת הפרויקט מסתכם בכ-5 מיליארד שקל. החלק של החברה בפרויקט הינו 50%.
• ביום 11 בנובמבר 2020 אשררה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג החוב לחברה ולאיגרות החוב מסדרות א' וב' בדרגה A+ .
• ביום 2 במרץ 2021 פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות עדכון לרשימת הגורמים הריכוזיים ובמסגרתו נכללה החברה כגורם ריכוזי בהתאם לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. 
• ביום 22 בנובמבר 2020 קיבל דירקטוריון החברה החלטה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 60 מיליון שקל. חלוקת הדיבידנד התבצעה מתוך רווחי שנת 2019. כמו כן, תחלק החברה דיבידנד בסך 70 מיליון שקל מתוך רווחי שנת 2020.

משה סבוסקי, מ"מ סמנכ"ל הכספים וחשב החברה: " החברה הצליחה בעבודה קשה להתגבר על האתגרים הגדולים שהקורונה הציבה בפנינו. שנת 2020 הייתה שנה טובה עבור קבוצת שפיר במהלכה הניבה תזרים של  508 מיליון שקל מפעילות שוטפת והגדילה את הכנסותיה ורווחיה". 

עוד הוסיף סבוסקי, כי: "תוצאות החברה משקפות גידול בהכנסות וברווח של כמעט כל מגזרי הפעילות בקבוצה, התואמות את תוכנית העבודה של החברה כפי שהוכנה טרם משבר הקורונה, ונובעות מהתאמות שהחברה ביצעה במהלך המשבר וצעדי ההתגוננות שלה שהבטיחו רציפות בתפעול ובביצוע של המגזרים השונים".