נופר אנרגיה חתמה עם אלטשולר שחם על מזכר הבנות לבחינת רכישת פרוייקט מגלים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Sebastian Ganso from Pixabay Image by Sebastian Ganso from Pixabay

מורן שקד
21/07/2021

https://www.funder.co.il/seco/1170877/s/

124 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 44.83 מיליון בנופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

MTF מחקה ת"א - קלינטק

5.93%

77514.8

869

מניות

קסם KTF ת"א-קלינטק

5.93%

161541.2

1811

מניות

תכלית TTF ת"א-קלינטק

5.93%

708426.4

7942

מניות

PTF ת"א-קלינטק

5.92%

95176.4

1067

מניות

אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב

5.38%

1962400

22000

מניות

מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW

3.04%

677206.4

7592

מניות

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

2.44%

1524606.4

17092

מניות

פוקוס גמישה

2.1%

1350309.6

15138

מניות

סיגמא ת"א 125 מודל ESG

1.7%

607452

6810

מניות

הראל אודם

1.66%

228530.4

2562

מניות


בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 11 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-051109) בקשר להתקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם נוי מגלים שותפות מוגבלת ("נוי מגלים") בנוגע לרכישת מלוא הון המניות המונפק של מגלים אנרגיה סולארית בע"מ ("תחנת כוח מגלים" ו-"הדיווח הקודם", בהתאמה), החברה מבקשת לעדכן כי צירפה את קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("אלטשולר שחם") לבחינת העסקה לרכישת תחנת כוח מגלים. בהתאם, ביום 20 ביולי 2021, התקשרו החברה ואלטשולר שחם במזכר עקרונות עם נוי מגלים לפיו יבחנו במשותף אפשרות של רכישת מלוא הון המניות המונפק וזכויות הבעלים שהועמדו לתחנת כוח מגלים. יצויין כי בכוונת החברה לבחון הכנסת גופים מוסדיים נוספים לעסקה. על פי ההסכמות בין החברה לאלטשולר שחם, החברה תחזיק, בעצמה או ביחד עם גופים מוסדיים נוספים (ככל שיצטרפו לעסקה) כ-55% מההון המונפק של תחנת כוח מגלים, והיתרה (כ-45%) תוחזק על ידי אלטשולר שחם.

עוד יצויין, כי התמורה שנקבעה במזכר העקרונות (בסך של 580 מיליון ש"ח, בניכוי חלוקות), נקבעה בהתבסס על הערכות נוי מגלים בנוגע לתזרים הפנוי של תחנת כוח מגלים עד לתום תקופת הסכם הזיכיון ("תרחיש בסיסי")1, בהיוון של 8.5%. בכוונת החברה לבחון ולאשש במהלך בדיקת הנאותות את סבירות ההנחות והמידע אשר על בסיסם נקבעה התמורה במזכר העקרונות כמו גם היתכנות לביצוע פעולות ותרחישי אפסייד נוספים, במטרה להגדיל את התשואה של הפרויקט ביחס לתרחיש הבסיס.

בשלב זה אין כל וודאות בדבר תוצאות בדיקת הנאותות, חתימה על ההסכם המפורט ו/או ביחס לתנאיו המדויקים.

להלן פרטים נוספים בדבר תחנת כוח מגלים

למיטב ידיעת החברה, בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון (BOT) שנחתם עם מדינת ישראל, בגין כל חשמל שמיוצר בתחנה עד להספק של 110 MW משולם לתחנת כוח מגלים תעריף הקבוע בהסכם הזיכיון, אשר צמוד לסל מדדים המוגדר בהסכם הזיכיון (נכון ליוני 2021 התעריף היה 85.83 אגורות לכל קוט"ש). כמו כן, בגין כל חשמל בהספק של בין 110 MW ל-121 MW משולם לתחנת כוח מגלים תעריף הקבוע בהסכם הזיכיון, אשר צמוד לסל מדדים המוגדר בהסכם הזיכיון (נכון ליוני 2021 התעריף היה 38.95 אגורות לכל קוט"ש).

כמפורט בדיווח הקודם, למיטב ידיעת החברה, הקמת תחנת כוח מגלים וחיבורה לרשת החשמל הסתיימו ברבעון הראשון של 2019 - עיכוב של כ-18 חודשים מהמועד שהיה הקבוע בהסכם הזיכיון לתחילת הפעלתו המסחרית. בנוסף לכך, לאור מורכבות הקמת הפרויקט, ובשל אופיו של המתקן, בשנת ההפעלה הראשונה נקבע יעד תפוקה חלקי (Ramp-up). כן נקבע כי בשלוש שנות מבחן הביצועים, תיבחן עמידה של התחנה ביעדי היצור של המערכת, כאשר הקבלן התחייב לשלם פיצוי מוסכם בגין כל קוט"ש שלא יוצר ביחס להתחייבות.

כאמור לעיל, במסגרת הסכם ההקמה (EPC), התחייב קבלן ההקמה לשפות את תחנת כח מגלים בפער שבין הייצור בפועל בתקופת מבחני הביצועים לבין הייצור אליו התחייב הקבלן על פי מודל הביצועים. בהקשר זה נקבע, כי בגין הספק המערכת בשנה השלישית של מבחן הביצועים ישלם קבלן ההקמה לתחנת כוח מגלים פיצוי בסך השווה למכפלת היקף הייצור החסר בשנה השלישי בסך מוסכם לקוט"ש, המשקף את הערך הנוכחי של כל ייצור חסר לכל תקופת הסכם הזיכיון, וזאת בנוסף לפיצוי בגין חוסרים בשנות ההפעלה הראשונה והשניה. התחייבות הקבלן לשיפוי מגובה גם בערבות בנקאית.

למיטב ידיעת החברה למועד הדוח יתרת ההלוואות שהועמדו לתחנת כוח מגלים על ידי קונסורציום בראשות בנק הפועלים הסתכמה בכ-1.38 מיליארד ש"ח ("החוב הבכיר"). החוב הבכיר מורכב ממספר הלוואות הצמודות למדדים ומטבעות שונים ונושא ריבית שנתית משוקללת בשיעור של בין 2.5% ל-3.5%. למיטב ידיעת החברה, החוב הבכיר נפרע בתשלומים רבעוניים עד דצמבר 2039, בהשוואה לתקופת הזיכיון שמסתיימת בשנת 2043. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, הסכם הזיכיון כולל מנגנוני הגנה בגין שינויים בחוב הבכיר עקב שינויים בריבית הבסיס, במדדים או במטבעות עד תום תקופת הזיכיון.

למיטב ידיעת החברה, קרן נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה שותפות מוגבלת העמידה, ביחד עם גופים מוסדיים, הלוואת מזנין, אשר שימשה לפירעון חלק מהחוב הבכיר ואשר יתרתה למועד הדוח הינה כ-602 מיליון ש"ח ("הלוואות המזנין"). למיטב ידיעת החברה, הלוואת המזנין נפרעת עד לתום תקופת הזיכיון, צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 6%.לנוכח העובדה שסכום התזרים הפנוי בשנה מייצגת מבוסס על מספר רב של הנחות, לרבות הספק המערכת בשנת המבחן השלישית, סכום הפיצוי שישלם קבלן ההקמה לתחנת כוח מגלים, השימושים שיעשו בסכום זה (חלוקה לבעלים, פירעון החוב הבכיר, פירעון הלוואות המזנים וכיוצ"ב), והשפעתם על התזרים הפנוי, החברה סבורה כי אין זה נכון להציג בשלב מקדמי זה את התזרים הפנוי החזוי בשנה מייצגת.

עוד יודגש כי מזכר העקרונות שנחתם בין החברה, אלטשולר שחם ונוי מגלים הינו מזכר עקרונות לא מחייב, המקנה לחברה ולאלטשולר שחם תקופת No-Shop לביצוע בדיקת נאותות וניהול משא ומתן בנוגע לרכישת הזכויות בתחנת כוח מגלים. ההתקשרות בהסכם המפורט והשלמת העסקה כפופים בין היתר להשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצון החברה ואלטשולר שחם, הגעה לנוסח מוסכם של ההסכם המפורט, אישור ההסכם המפורט על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, באלטשולר שחם, בקרן נוי 1 ובנוי מגלים, חתימה על ההסכם המפורט, קבלת האישורים הנדרשים להשלמת העסקה (לרבות כנדרש על פי הסכם הזיכיון בין תחנת כוח מגלים למדינת ישראל, אישור הרשות הממונה (SEA), רשות החשמל, אישור המממנים של תחנת כוח מגלים וכיוצ"ב), אישור רשות התחרות (ככל שיידרש) והתקיימות יתר התנאים המתלים שייקבעו בהסכם המפורט (ככל שייחתם).


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.