התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר

יאיר אבידן
29/07/2021

מבוא

לאור השיפור בפעילות הכלכלית והתגברות המגמה של חזרה הדרגתית לרמה טרום המשבר, בחנו מחדש את ההנחיה לתאגידים הבנקאיים להימנע מחלוקת דיבידנד. ככלל, התאגידים הבנקאיים צברו מחדש את כריות ההון אך נותר הסיכון כי השלכות המשבר טרם התממשו במלואן לפיכך אנו נוקטים בגישה זהירה ושמרנית ולהתיר למערכת הבנקאית לחלק דיבידנד אך באופן מוגבל. האמור באופן עקבי למגמה של התרת חלוקת דיבידנד ברשויות פיקוחיות בעולם.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250 כמפורט להלן.

עיקרי עדכון ההוראה

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 331 בנושא חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים (סעיף 11.א.)

בסוף סעיף 4 להוראת ניהול בנקאי תקין 331 יבוא "(*)" בתחתית העמוד תיווסף הערת שוליים: ראו דברי ההסבר להוראה מיום 26 ביולי 2021 במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250".

דברי הסבר

בהמשך לקבוע בסעיף 3א. בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)".

למרות התגברות התהליכים של יציאה ממשבר הקורונה, הרי שרמת אי הוודאות עדיין גבוהה ומשליכה על היכולת של התאגידים הבנקאיים לחזות את צרכי ההון שלהם בטווח הבינוני. כמו כן לאור השיהוי המשמעותי של השפעות המשבר על המאזנים של התאגידים הבנקאיים, קיים סיכון שהפסדי האשראי טרם התממשו במלואם. אי הוודאות והסיכון האמורים מחייבים המשך תכנון הון זהיר ושמרני, ובהתאם המפקח על הבנקים מעודד את התאגידים הבנקאיים לגישה זהירה ושמרנית בחלוקת דיבידנד או ברכישה עצמית של מניות (להלן "חלוקה"). יובהר כי במסגרת גיבוש החלטה של הדירקטוריון בעניין חלוקה, על הדירקטוריון לערוך תחזית בכתב מבוססת בדבר יחסי ההון כנדרש בסעיף 4 להוראה והמתייחסת להשפעות העתידיות של המשבר על החשיפות וההון. בנוסף, עמדת המפקח על הבנקים היא כי חלוקה בסכום הגבוה מ- 30% מרווחי שנת 2020 לא תיחשב כתכנון הון זהיר ושמרני. למען הסר ספק, מובהר כי חלוקה כאמור, ככל שתהיה, אפשרית גם בעת שהוראת השעה בתוקף.

יודגש כי המפקח על הבנקים מצפה כי תאגיד בנקאי ימשיך לנצל את עודפי ההון והנזילות שמהם הוא נהנה לצורך הגדלת האשראי ותמיכה בפעילות הכלכלית של המשק ולא לצורך חלוקה, וודאי כאשר הבנק עושה שימוש בהקלה המאפשרת ההפחתה של דרישת ההון.

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 329 בנושא מגבלות על הלוואות לדיור (סעיף 11.ב.)

לצורך אמידת ההכנסה כקבוע בסעיף 5(א) להוראה נב"ת 329, עודכן סעיף 11(ב) בהוראה לעניין הכנסה של עצמאיים. בהתאם לעדכון, רשאי התאגיד הבנקאי להתחשב בסכום ממוצע ההכנסות בדוחות שומה לשנים 2018 ו- 2019 בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף בתוספת תנאי ספציפי שנדרש לעמוד בו לעניין עצמאי והוא שדוח שומה 2020 (לחליפין אישור רו"ח) הוא הדוח האחרון ברשות הלווה.

דברי הסבר

לנוכח התמשכות המשבר והשפעותיו על הכנסותיהם של עצמאיים בשנת 2020, עלולים עצמאיים לא לעמוד במגבלת "שיעור ההחזר מההכנסה" הקבועה בהוראה בבואם ליטול הלוואה לדיור בשנת 2021. עדכון זה קובע לעניין אמידת ההכנסה של עצמאים, כי הבנק רשאי להישען על הכנסת העצמאי טרום השפעות המשבר, בממוצע הכנסות העצמאי בדוחות שומה לשנים 2019 ו-2018.

זאת, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 11(ב) בהוראה בתוספת תנאי נוסף והוא שדוח שומה 2020 (או אישור רו"ח על הכנסות 2020) הוא הדוח האחרון ברשות הלווה.

תחילה

תחילת התיקונים להוראה לפי חוזר זה ביום פרסום חוזר זה באתר האינטרנט של בנק ישראל.

עדכון קבצים

רצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין.