אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים: "הפיזור המטבעי והגיאוגרפי של החברה תומך בפורטפוליו שלנו"

תפוסות גבוהות ויציבות בארה"ב ובישראל לצד שיפור בפרמטרים התפעוליים

 

 

 
אלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמןאלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2023

החברה רושמת צמיחה בהכנסות שעמדו על מעל 37 מיליון ש"ח, לצד גידול ב-NOI בנכסים זהים והמשך שמירה על איתנות פיננסית הכוללת יתרת מזומנים של כ-186 מיליון שקלים.

אלון וקסמן, מנכ"ל החברה: "הפיזור המטבעי והגיאוגרפי של החברה תומך בעוצמת הפורטפוליו של מישורים, במיוחד בימים אלו ואנו ממשיכים לפעול להשבחתו, תוך שמירה על רמות המינוף הקיימות ואיתנות פיננסית גבוהה."

אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון: "היכולת של החברה שלא לגייס בסביבת הריבית הקיימת - נקודת חוזק של החברה".

מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בשליטתו של אלכס שניידר ומנוהלת ע"י אלון וקסמן הודיעה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2023. פורטפוליו הנכסים של החברה המשיך להפגין יציבות לצד שיפור בפרמטרים התפעוליים. הכנסות החברה (סולו מורחב ללא סקיילין) ברבעון גדלו בכ-11.3% לכ-37.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-33.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO (סולו מורחב ללא סקיילין) הסתכם ברבעון בכ-12.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע משיפור בפרמטרים התפעוליים, בשיעורי התפוסה ומעלייה ריאלית בדמי השכירות, אשר קוזז בחלקו בשל עליית הריבית. ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון בכ-13.3% הסתכם בכ-27.2 מיליון ש"ח. 

החברה ממשיכה לשמור על איתנות פיננסית הכוללת יתרת מזומנים וני"ע סחירים (סולו מורחב ללא סקיילין) בסך כ-148 מיליון ש"ח וכן יחס חוב פיננסי, נטו ל-Cap, נטו של כ-53% לסוף הרבעון השני 2023. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-740 מיליון ש"ח ומשקף מחיר של כ-21.3 שקלים למניה, ביחס ל-20.4 ש"ח בסוף דצמבר 2022. היקף הנדל"ן להשקעה והמוחזק למכירה (מאוחד) הסתכם בכ-1.43 מיליארד ש"ח, בדומה לסוף שנת 2022

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים מסר: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2023 עם המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים, זאת למרות סביבה כלכלית מאתגרת, והדבר מעיד לראייתנו על איכות פורטפוליו הנכסים שלנו. בארה"ב אנו מחזיקים במרכזי קניות בתפוסה גבוהה המספקים שירותי יום יום, ובישראל אנו מחזיקים בנכסים יציבים עם שוכרים מגוונים. הפיזור המטבעי והגיאוגרפי של החברה תומך בעוצמת הפורטפוליו של מישורים, במיוחד בימים אלו ואנו ממשיכים לפעול להשבחתו, תוך שמירה על רמות המינוף הקיימות ואיתנות פיננסית גבוהה."

עו"ד אמיר תמרי, יו"ר הדירקטוריון מסר: "אל מול סביבת השוק המאתגרת, הכוללת בין היתר עליית  ריבית ואינפלציה,  אנו נמצאים כיום עם נכסים בתפוסה טובה בארה"ב ובישראל, כאשר במקביל לפעילות מתמדת לאיתור נכסים לרכישה שהינם בעלי פוטנציאל השבחה, אנו בוחנים תמיד מימוש נכסים קיימים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה. חשוב לציין, כי היכולת של החברה שלא לגייס בסביבת הריבית הקיימת כיום הינה לראייתנו נקודת חוזק של החברה".

הרחבה על התוצאות הכספיות:

דגשים פיננסים עיקריים (סולו מורחב, ללא סקייליין) לרבעון השני לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-11.3% לכ-37.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-33.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-NOI  ברבעון השני גדל בכ-12.7% לכ-30.1 מיליון ש"ח לעומת כ-26.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-NOI בישראל גדל ברבעון בכ-10.8% לכ-8.2 מיליון ש"ח לעומת כ-7.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-NOI בישראל נובע בעיקר משיפור תוצאות הנכס בחיפה לרבות החניון, וכן והתחזקות המדד.

ה-NOI בארה"ב גדל בכ-13.5% לכ-21.9 מיליון ש"ח לעומת כ-19.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בשיעור התפוסה במספר נכסים התחזקות הדולר אל מול השקל ועלייה ריאלית בדמי השכירות.

ה-NOI מנכסים זהים גדל ברבעון השני בכ-13.3% והסתכם בכ-27.2 מיליון ש"ח לעומת כ-24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO ברבעון גדל בכ-9% והסתכם בכ-12.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע משיפור בפרמטרים התפעוליים, בשיעורי התפוסה ומעלייה ריאלית בדמי השכירות, אשר קוזז בחלקו בשל עליית הריבית.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו בכ-36 מיליון ש"ח אל מול כ-27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון נובע מעליית ריבית הפריים. 

יתרת המזומנים, שווי מזומנים וני"ע שבידי החברה ובחברות בנות בישראל ובארה"ב ללא סקייליין הסתכמה ליום 30 ביוני, 2023 בכ-148 מיליון ש"ח. כמו כן, לחברה נכס בישראל ללא שיעבוד, בשווי כ-108 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מניות של חברת הבת סקייליין אשר חלק מישורים בהון העצמי של סקייליין מסתכם לסך של כ-385 מיליון ש"ח (המהוות כ-52.75% מהונה העצמי של סקייליין).

שווי תיק הנכסים המניבים בארה"ב ובישראל (סולו מורחב) הסתכם בסוף הרבעון השני לשנת 2023 בכ-1.39 מיליארד שקל. 

דגשים פיננסים עיקריים (מאוחד) לרבעון השני לשנת 2023:

סך הכנסות החברה (מאוחד) ברבעון הסתכמו בכ-125.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-115.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הפסד המיוחס לבעלי המניות (מאוחד) ברבעון על סך כ-19.9 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  עיקר ההפסד ברבעון מיוחס לירידה בסך כ-11.7 מיליון שקל בשווי נדל"ן להשקעה, לעומת עלייה בשווי הנדל"ן להשקעה בסך כ-6.9 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד, וכן להפסד בסך כ-11.4 מיליון שקל בגין שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים המיוחס לפעילות סקייליין, לעומת הפסד בסך כ-5.1 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל של החברה ברבעון (הכולל תרגום של שערי מטבע) הסתכם בכ-5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על כ-740 מיליון ש"ח (21.3 ש"ח למניה) בסוף יוני 2023, לעומת כ-712 מיליון ש"ח (20.4 ש"ח למניה) בסוף דצמבר 2022. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהתחזקות הדולר הקנדי והדולר האמריקאי ביחס לשקל.

ה- EPRA NAV  למניה הסתכם ליום 31 ביוני, 2023 בכ-25.5 ש"ח למניה לעומת כ-24.8 ש"ח למניה ליום 31 בדצמבר 2022.

דגשים פיננסים עיקריים (סולו מורחב, ללא סקייליין) למחצית הראשונה של 2023

הכנסות החברה  צמחו במחצית בכ-13.6% לכ-70.4 מיליון שקל, לעומת כ-62 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022.

ה-NOI טיפס במחצית בכ-11.8% לכ-54 מיליון שקל, לעומת כ-48.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022.

ה-NOI מנכסים זהים במחצית טיפס בכ-12.3% לכ-48.2 מיליון שקל, לעומת כ-42.9 מיליון שקל. 

ה-FFO במחצית טיפס ב-23.7% לכ-23.5 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2022.   

דגשים פיננסים עיקריים (מאוחד) לרבעון השני לשנת 2023:

ההכנסות במחצית צמחו במחצית לכ-248.6 מיליון שקל, לעומת כ-225.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מיוחס הן לגידול בפעילות הנדל"ן להשקעה של החברה בישראל ובארה"ב והן לפעילות המלונאות ואתרי הנופש.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2023 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך כ-18.5 מיליון שקל, לעומת רווח מיוחס לבעלי המניות בסך כ-7.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נובע בעיקר ממעבר לירידת ערך נדלן להשקעה, משינוי שלילי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו. יצוין, כי הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות במחצית (הכולל התאמות בגין הפרש מטבע) הסתכם בכ-13 מיליון שקל, לעומת כ-97 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2022. 

לגרף מישורים לחצו כאן

73 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 26.06 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה
x