אקסלנס » למרות דו"חות טובים הורדת המלצה לאלוני חץ

מורידים את מחיר היעד לאור ירידת שערי מניות החברות הבנות

 

 
 

אמיר אדר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/08/2015

תוצאות טובות לאלוני חץ אשר בנטרול השפעת מימוש נכסים ומניות, מראים על שיפור במרבית החזקות הקבוצה. ה-NAV הסחיר העדכני של החברה עומד על כ-30 שקל למניה ולכן אנו מעדכנים את מחיר היעד בהתאם מ-31 שקל למניה, לאור ירידת שערי מניות החברות הבנות. מניית אלוני חץ מתומחרת כרגע סביב שוויה ההוגן ואנו ממליצים עליה בהמלצת "החזק"

תוצאות טובות לאלוני חץ ברבעון השני, ושיחת ועידה מאוד אופטימית מצד מנהלי החברה. להלן התייחסותינו:

עליה בהכנסות משכ"ד וב-NOI - שיפור של כ-2% בהכנסות משכ"ד ודמי ניהול לעומת הרבעון המקביל. ב-NOI מנדל"ן להשקעה ומכירת חשמל, חלה עליה כ-17% לעומת המקביל. הגידול נובע בעיקר מרכישת נכסים חדשים ומגידול בתוצאות של אנרג'יקס. (נציין כי זהו הרבעון הראשון בו אנרג'יקס הניבה תזרים נקי חיובי).

קיטון בתוצאות חברות כלולות (PSP,CARR) – חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות נטו, קטן בכ-9% לעומת הרבעון המקביל. עיקר השינוי נבע מירידה קלה ברווחי PSP, וכן ירידה ב-CARR אשר נבעה ממימוש שני נכסים מתחילת השנה. כמו כן, תרמה לירידה התחזקות השקל אל מול מטבעות הפעילות.

ירידה בהכנסות דיב' מהשקעות בני"ע זמינים למכירה (FCR, ברוקטון) – ירידה של כ-22% לעומת הרבעון המקביל. הקיטון נבע ממכירה חלקית של מניות FCR במהלך הרבעון הראשון.

עליה בשווי הוגן– בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה חלה עליה של כ-64 מ' ₪ ב-2Q (נובע מאמות) לאור התאמות למדד המחירים ולשכ"ד. 

עליה ב-FFO – עמד על כ-79 מ' ₪, עליה של כ-27% לעומת הרבעון המקביל (62 מ'). עיקר השיפור לאור גידול משמעותי ב-NOI  ממכירת חשמל ומהקמת מתקני חשמל, שיפור בתוצאות CARR, שיפור קל ב-NOI  מנדל"ן מניב ובקיזוז ירידה ב-PSP  ובדיבידנד מהשקעות.

יציבות ברווח הנקי – הרווח השנתי עמד על כ-99 מ' ₪ ירידה של כ-1% לעומת הרבעון המקביל. תרמו לירידה הוצאות המימון אשר גדלו בכ-20% וכן גידול של כ-14% בהוצאות הנהלה וכלליות.

עליה ב-NAV – הסתכם ל-29.5 ₪ למניה לעומת 29.2 ₪ בסוף 2014.

תזרים ודיבידנד –תזרים המזומנים הסתכם בכ-196מ' ₪. לפי המדיניות, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 0.23 ₪ למניה אשר ישולם ביום 21.9.15 (קובע 7.9), תשואה שנתית נוכחית של כ-3.25%. ה-LTV של אלוני חץ ברמת הסולו המורחב עומד על כ-37.7% (39.6% בסוף 2014).
בשורה התחתונה, 
תוצאות טובות לאלוני חץ אשר בנטרול השפעת מימוש נכסים ומניות, מראים על שיפור במרבית החזקות הקבוצה.

ה-NAV הסחיר העדכני של החברה עומד על כ-30 ₪ למניה, כאשר מניית אלוני חץ מתומחרת כרגע סביב שוויה ההוגן.

אנו ממליצים על מניית אלוני חץ בהמלצת החזק עם מחיר יעד בהתאם לשווי הסחיר של 30 ₪.


אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן באקסלנס ברוקראז' 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x