דוחות הרבעון של לאומי לא משקפים את מצב הבנק

 

 
 

אלון גלזר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2015

 
איך היה הדו"ח? כרגיל אצל לאומי הדו"ח מכיל אלמנטים חד פעמיים כאשר השורה התחתונה לא משקפת את רמת הרווחיות של הבנק בפועל. השורה התחתונה מצביעה על תשואה על ההון של 10.4%, כאשר התוצאות מוטות כלפי מעלה בשל רווח חד פעמי של 289 מיליון ₪ בגין מימוש מניות החברה לישראל. 
בניטרול סעיף זה התשואה על ההון היתה עומדת ברבעון על קרוב ל- 8%.
 
למרות החשש מהפרשות גבוהות לקבוצת פישמן, ההוצאות להפסדי אשראי היו נמוכות מאד ועמדו על 0.11% מתיק האשראי.
 
ההוצאות התפעוליות אכזבו ברבעון עם עליה בהשוואה לקצב שראינו ברבעונים האחרונים, אם כי לדברי הבנק מדובר בעיקר בהשפעת היוון עלויות תוכנה ושינויים אקטואריים.
 
לאחר שני רבעונים של טלטלה גדולה בהון הבנק על רקע השינויים האקטואריים, ברבעון הנוכחי לא נרשמו שינויים משמעותיים בהון הבנק, מעבר לתוספת הנובעת מהרווחיות השוטפת.
 
האם הדוח מלמד על העתיד? אנחנו מצפים מלאומי להראות שיפור יותר משמעותי בתוצאות ולהתקרב לרף של 9% - 10% על ההון, כאשר בינתיים התשואה המייצגת של לאומי על ההון לא חוצה את רף ה- 8%.

סימן השאלה בלאומי ממשיך להיות נושא השכר, כאשר אנו מאמינים כי העליה ברבעון הינה אכן נקודתית, ובטווח הארוך לאומי יצליח להציג שיפור בסעיף ההוצאות. 
 
בנק לאומי ימשיך להיות תלוי מאד בשווקי ההון הן בסעיף ההכנסות (לבנק תיק ניירות הערך הגדול במערכת), ובסעיפים האקטואריים המשפיעים גם על סעיף ההוצאות ובעיקר על הון הבנק. 
 
 
מה לעשות עם המניה? בנק לאומי נסחר כיום במכפיל הון של 0.73 על ההון,  כאשר הערכתנו היא כי למרות שהתהליכים אורכים יותר זמן מהצפוי, לאומי צפוי להציג עליה בתשואה על ההון לרמה של 8.0% - 9.0%, על רקע מהלכי ההתייעלות שבוצעו.

מנגד, לאומי (ביחד עם פועלים) עלול להיפגע מהחלטות ועדת שטרום, ובנוסף הבנק צריך להעלות את יחס הלימות ההון לרמה של 10.3% עד סוף שנה הבאה, דבר שיפגע בתשואה העתידית על ההון.
 
בסך הכל, אנו מעריכים כי ברמת מכפיל ההון הנמוכה, לאומי נסחר מתחת לשוויו הכלכלי, בעיקר לאור הערכתנו שנמשיך לראות את הבנק מתייעל, ולאור האמור אנו ממשיכים להמליץ על הבנק בתשואת יתר עם מחיר יעד של 17.5 ₪.

אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x