בתגובה לדוחות של אמות הצמיחה בפרמטרים התפעוליים נמשכת

 

 
 

נעם פינקו
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2015

NOI– ירידה קלה ב- NOI לעומת הרבעון הקודם בו נכללה הכנסה חד פעמית.החברה רושמת גידול של 3% ב- NOI מנכסים זהים לעומת הרבעון המקביל )בנטרול הכנסה חד פעמית( על אף מדד שלילי, להערכתנו בעיקר בזכות שיפור בתפוסות ל- 96% .

FFO – עלה בכ- 1 מש"ח לעומת הרבעון הקודם ל- 81 מש"ח ובכ- 7 מש"ח לעומת המקביל. העליות מול המקביל נובעות מהשיפור ב- EBITDA ומקיטון בריבית הריאלית של החברה בעקבות מחזורי חוב.

שערוכים – החברה רשמה מחיקות בהיקף של 16 מש"ח. החברה לא מציינת את הסיבות לירידות וייתכן שמדובר בהשקעות בנכסים שנרשמות כהוצאה.

שמירה על איתנות פיננסית גבוהה – רמת המינוף נמוכה יחסית ויחס החוב לנכסים עומד על 53% . לחברה מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כמיליארד ש"ח ונכסים לא משועבדים בהיקף של 5.8 מיליארד ₪.

תחזית 2015 : אין שינוי בתחזית השנתית ומציינת כי תהייה בטווח העליון:

ההנחות בבסיס התחזית הן מדד שנתי 0% , לא יהיו רכישות חדשות, לא יחולו שינויים בסביבה העסקית ויתממש הצפי של החברה לגבי חידושי חוזים.דיבידנד – החברה תחלק לבעלי המניות 68 אגורות בשנת 2015 ( 17 אגורות לרבעון( כדיבידנד המגלם תשואת דיבידנד שנתית גבוהה של כ- 5.5% .

יזמות: ה- NOI צפוי לעלות בכ- 20 מש"ח בשנת 2016 בזכות השלמת 3 פרויקטים:

מבנה משרדים המושכר במלואו לאגד בבית דגן, סיום העבודות על בית המלון המושכר לפתאל בבית כלל והשכרה מחדש של בית טלדור לשעבר בפ"ת. מגדל אטריום החל להתאכלס לאחר תאריך המאזן והושכרו בו 8,000 מ"ר מתוך 50,000 . החברה אופטימית לגבי המשך ההשכרות במגדל שיניב בתפוסה מלאה NOI של 80 מש"ח, כאשר סך עלות ההשקעה תגיע ל- 800 מש"ח )בשנה הראשונה יתכן והמגדל יגרע מה- FFO בשל עלויות מימון והנבה חלקית(. כן ישנו בניין בהקמה מעל קניון קריית אונו. נציין כי על אף מספר רכישות קטנות שבוצעו, החברה, כמו מתחרותיה מתקשה למצוא נכסים טובים המיועדים למכירה כיום.

בשורה התחתונה: אמות צומחת בזכות השכרת שטחים ריקים )פגעו ב- NOI בשנת 2014 (, חידוש חוזים ורכישות קטנות שהחברה מצליחה לבצע, בשוק שקשה לבצע בו עסקאות כרגע. אמות הינה החברה הרגישה ביותר לתחום המשרדים באזור המרכז ולכן להתפתחויות באזור )חשש מעודף היצע בטווח זמן בינוני והקמת הרכבת הקלה( יהיו השפעות על החברה. עדכון המודל גוזר מחיר יעד של 14.3 ₪ הגבוה ב- 14% ממחיר המניה בשוק. אנו משאירים את המלצתנו בתשואת יתר, בעיקר הואיל ואמות מעניקה תשואת FFO של קרוב ל- 10% .

נעם פינקו, אנליסט בכיר מחלקת מחקר Sell Side בפסגות 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x