סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

משרד האוצר >> נוהל רישוי נותני שירותי אשראי

19/04/2017     משרד האוצר  
כללי

לפי הוראות סעיף 12(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: החוק או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים) לא יעסוק אדם במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן אשראי, ובהתאם לתנאי הרישיון. סעיפים 15 עד 17 לחוק מסדירים את אופן הגשת הבקשה לקבלת רישיון וכן את הנתונים והמסמכים שבקשה זו אמורה לכלול.

מטרתו של נוהל זה לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור עיסוק במתן אשראי, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת בקשה כאמור, בשים לב לכך כי למפקח על נותני שירותים פיננסים (להלן: המפקח) קיימת סמכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.
 
הגדרות 

"בעל השפעה" – מי שביכולתו לכוון את פעילותו של מבקש רישיון שהוא יחיד, במישרין או בעקיפין, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה במבקש הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מי שמממן למעלה מ-50% מהיקף הפעילות של מבקש הרישיון שהוא יחיד, יראו בו כבעל השפעה. 

"בעל עניין" – כל אחד מאלה:

1.מי שמחזיק ביותר מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבקש הרישיון;

2.מי שמחזיק אמצעי שליטה בשלושה נותני שירותים פיננסיים או מבקשי רישיון, ובלבד שההחזקה בכל אחד מהם היא של יותר מ-5% מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו.

"בעל שליטה" – מי שברשותו היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט אם מתקיים בו אחד מאלה:

1.הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;

2.בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

3.אדם או תאגיד המחזיק באמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים כערובה לחיוב, כאמור בסעיף 26(ז) לחוק.

לעניין הגדרה זו, "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמשתפי פעולה דרך קבע לעניין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ותאגיד שאחד מהם שולט בו. 

"בקשה" – בקשה שהוגשה למפקח, לשם קבלת רישיון למתן אשראי, בין אם רישיון בסיסי ובין אם רישיון מורחב, לרבות כל הנספחים הנדרשים לפי הוראות נוהל זה.

"המפקח" – המפקח על נותני שירותים פיננסיים, כהגדתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

"מבקש רישיון" – מי שהגיש בקשה.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור