שוק החוב: עשרת המנפיקים הגדולים בשנה העברית תשפ"א

שוק החוב גייס בתשפ"א כ-11 מיליארד שקל פחות משנה שעברה - למה ? סקירת מידרוג את פעילות שוק האג"ח לשנת תשפ"א -בשנה העברית החולפת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות הסתכם בכ-55 מיליארד ₪ ע.נ, היקף אשר מגלם ירידה של כ-17% ביחס להיקף ההנפקות בשנה העברית התש"פ (66 מיליארד ₪ ע.נ), כמו גם בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תשע"ט.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אבי שטרנשוס, מנכל מידרוג, צילום: סיון פרגאבי שטרנשוס, מנכל מידרוג, צילום: סיון פרג

מידרוג
08/09/2021

סיכום הפעילות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בשנה העברית התשפ"א 

התשפ"א במספרים 


בשנה העברית החולפת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות הסתכם בכ-55 מיליארד ₪ ע.נ, היקף אשר מגלם ירידה של כ-17% ביחס להיקף ההנפקות בשנה העברית התש"פ (66 מיליארד ₪ ע.נ), כמו גם בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תשע"ט. 

הירידה בהיקף ההנפקות בשנה העברית החולפת נבעה בעיקר מסקטור המוסדות הפיננסיים (בנקים, חברות ביטוח וחברות כ. אשראי), שגייסו בשנת התשפ"א כ-4.7 מיליארד ₪ ע.נ בלבד, בהשוואה לכ-18.0 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית הקודמת וכ-26.4 מיליארד ₪ ע.נ בשנה שלפניה. 

בהתייחס לסקטור העסקי בלבד (ללא מוסדות פיננסיים וללא חברות תשתית ממשלתיות), היקף ההנפקות בשנה העברית תשפ"א הסתכם בכ-47.0 מיליארד ₪ ע.נ, בהשוואה לכ-43.0 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תש"פ  - גידול של כ-9.3%, ובהשוואה לכ-32.8 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תשע"ט. בתוך כך, סקטור נדל"ן ובינוי שמר על היקף הנפקות יציב יחסית בשתי השנים העבריות האחרונות (כ-24.8 מיליארד ₪ ע.נ בתשפ"א לעומת כ-25.4 מיליארד ₪ ע.נ בתש"פ), ואילו הסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי רשם עלייה נאה בהיקף הגיוסים לכ-22 מיליארד ₪ ע.נ בהשוואה לכ-17.7 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית הקודמת – גידול של כ-26%. העלייה בהיקף הנפקות בסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי נבעה מהרחבת מגוון המנפיקים, ובעיקר מגידול בהנפקות בקרב חברות אנרגיה, דלקים וזיקוק וכן בקרב חברות החזקה, שקוזזה באופן חלקי בירידה בהנפקות בסקטור התעשייה היצרנית. חלקו של סקטור נדל"ן ובינוי בהנפקות הסקטור העסקי רשם ירידה בשנה האחרונה לשיעור של כ-53%, בהשוואה לשיעור של כ-59% בשנה העברית הקודמת ושיעור של 63% בשנה שקדמה לה, זאת בעיקר בשל הגידול בחלקם של הסקטורים העסקיים שאינם נדל"ן ובינוי.


הירידה החדה בהנפקות הסקטור הפיננסי בשנה העברית תשפ"א נבעה בשל היקף הנפקות גבוה במיוחד בשנה העברית שקדמה הקודמת ובזו שקדמה לה, בגידול הנזילות בקרב בנקים ובשיפור יחסי הלימות ההון.

פרופיל סיכון האשראי של ההנפקות

רמת הריבית הנמוכה והגידול בתיאבון הסיכון של המשקיעים הובילו לשינוי בפרופיל סיכון האשראי של ההנפקות במהלך תשפ"א בהשוואה לשנתיים שקדמו לה, עם שיעור גבוה יותר של הנפקות בדירוגים נמוכים יחסית ובהנפקות שאינן מדורגות. בניטרול הנפקות של מוסדות פיננסיים, חלקן של ההנפקות בדירוגים גבוהים שבקבוצת Aa.il ומעלה עמד בשנת תשפ"א על 39.1% מסך הערך הנקוב שהונפק, זאת בהשוואה לכ-64.2% בשנה העברית תש"פ. חלקן של ההנפקות שאינן מדורגות הסתכם בכ-11.2% בהשוואה לכ-5.2% בשנה העברית הקודמת וכ-8.4% בשנה העברית שקדמה לה. שינוי זה בתמהיל פרופיל סיכון האשראי הושפע גם מההשפעה השלילית של משבר מגיפת הקורונה על הנגישות לשוק ההון של מנפיקים בדירוגים נמוכים שקיבל ביטוי בעיקר בשנת תש"פ.


מנפיקים בולטים בתשפ"א

עשרת המנפיקים הגדולים בשנה העברית תשפ"א כללו באופן חריג בעיקר מנפיקים שאינם מוסדות פיננסיים, כאשר המנפיק הבולט היא קבוצת עזריאלי עם היקף הנפקה של כ-3.6 מיליארד ₪ ע.נ, ואחריה בפער ניכר ניצבות מליסרון בע"מ ואלביט מערכות בע"מ עם היקף הנפקות של כ-1.9 מיליארד ₪ ע.נ כל אחת. חברת הנדל"ן השלישית ברשימה זו, רבוע כחול נדל"ן בע"מ, אחראית אף היא לגיוס משמעותי של כ-1.6 מיליארד ₪ ע.נ . בתחום המימון החוץ-בנקאי בלטה מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ עם היקף גיוס של כ- 1.6 מיליארד ₪ ע.נ . המנפיקים הבולטים מקרב המוסדות הפיננסיים היו חברת הביטוח הפניקס שהנפיקה למשקיעים מוסדיים כתבי התחייבות נדחים רובד 1 בהיקף של כ-1.6 מיליארד ₪ ע.נ ובנק דיסקונט בע"מ עם הנפקה של כ-1.1 מיליארד ₪ ע.נ. 

ריכוזיות המנפיקים הגדולים פחתה בשנה העברית החולפת, בעיקר בשל הירידה בהיקף ההנפקות של הבנקים, כאשר הערך הנקוב שהונפק בידי 10 המנפיקים הגדולים היווה כ-31% מסך הערך הנקוב שגוייס בשנה העברית תשפ"א, זאת לעומת כ-37% בשנת תש"פ וכ-48% בתשע"ט.


סקטור עיקריים

סקטור נדל"ן ובינוי

היקף הנפקות אג"ח קונצרני בידי חברות נדל"ן ובינוי בשנה העברית תשפ"א הסתכם בכ-25 מיליארד ₪ ע.נ., ללא שינוי מהותי בהשוואה לכ-25.4 מיליארד ₪ ע.נ. שהונפקו בשנה העברית תש"פ, ובהשוואה לכ- 21 מיליארד ₪ ע.נ. בשנה העברית תשע"ט. היציבות בהיקף ההנפקות מבטאת למעשה תנודתיות לאורך השנתיים האחרונות ברקע משבר הקורונה מחד, והריבית האטרקטיבית תוך ירידה התשואות בחודשים האחרונים מאידך. סקטור נדל"ן ובינוי רשם היקף הנפקות גבוה יחסית ערב משבר הקורונה (קרוב למחציתה של השנה העברית תש"פ) ואז חלה ירידה בהיקף הגיוסים בסקטור בעקבות משבר הקורונה, וחזרה בחודשים האחרונים (באמצע השנה העברית תשפ"א) להיקפי גיוסים משמעותיים יותר עם שוך המשבר. 

חברות הנדל"ן הזרות לא מהוות שחקניות משמעותיות בהיקף הגיוסים של אג"ח קונצרני בשנים האחרונות. היקף ההנפקות של חברות נדל"ן זרות בשוק האג"ח המקומי נותר נמוך גם בשנת תשפ"א, עם היקף גיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪ ע.נ, בדומה להיקף בשנה העברית התש"פ, ובהשוואה לכ-3.2 מיליארד ₪ ע.נ, בשנה העברית תשע"ט. 


הסקטור העסקי – מלבד נדל"ן ובינוי

היקף הנפקות אג"ח קונצרני בקרב הסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי הסתכם בכ-22 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית התשפ"א, זאת לעומת כ-17.7 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית התש"פ וכ-12 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית התשע"ט. במהלך השנה העברית החולפת המשיך לגדול היקף ההנפקות בתת סקטור אנרגיה, זיקוק ודלקים, לאחר גידול משמעותי גם בשנה העברית הקודמת, כאשר סכום לא מבוטל מיוחס לתחום האנרגיה הירוקה (כ-2.6 מיליארד ₪ ע.נ) וכן לתחום תחנות הכוח (עם כ-1.5 מיליארד ₪ ע.נ שהונפקו בידי דליה חברות אנרגיה בע"מ). סקטור גז ונפט רשם היקף הנפקות נמוך יחסית של כ-1.2 מיליארד ₪ ע.נ זאת בהשוואה להיקפים משמעותיות יותר בשנים הקודמות עת פותחו מאגרי הגז הגדולים בישראל.


חברות האחזקה כמעט ושילשו את היקף הגיוסים בשנה העברית החולפת, עם כ- 5.3 מיליארד ₪ ע.נ, בהשוואה לכ-2.0 מיליארד ₪ ע.נ בכל אחת מהשנתיים שקדמו לה. המנפיקים הבולטים בשנה העברית החולפת מקרב חברות האחזקה הם אלון רבוע כחול ישראל בע"מ עם היקף גיוסים של כ- 1.2 מיליארד ₪ ע.נ, החברה לישראל עם כ-1.1 מיליארד ₪ ע.נ וקבוצת דלק בע"מ עם כ-0.8 מיליארד ₪ ע.נ.

בקרב ענף השירותים הפיננסים הסתכמו ההנפקות בכ- 3.3 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תשפ"א, בהשוואה לכ-3.1 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תש"פ, ולמול כ-0.9 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית תשע"ט. בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה מימון ישיר אחראית לחלק ניכר מהגיוסים בתת סקטור זה, עם כ-1.6 מיליארד ₪ ע.נ בשנה העברית החולפת לעומת כ- 1.3 מיליארד ₪ ע.נ בשנה הקודמת. ירידה זו פוצתה מצד גידול בגיוסים של חברות אשראי חוץ בנקאי קטנות יותר. 

חברות הליסינג והרכב רשמו עלייה בהיקף הגיוסים בשנה העברית החולפת, לאחר ירידה שנרשמה בשנה הקודמת בעיקר בתחילת משבר הקורונה. עם היציאה מהמשבר חזר ענף הרכב להיקף גיוסים גבוה יותר.