ריט 1 מסכמת את שנת 2023 ומספקת תחזית להמשך צמיחה - המניה נמוכה בכ 33%- מהשיא שלה

ה-NOI מנכסים זהים טיפס בכ-6%; ה-NOI הסתכם בכ-423 מיליון ש"ח; ה-FFO הסתכם בכ-294 מיליון ש"ח

 

 

 
שמוליק רופא, מנכ״ל ריט 1, צילום: נטי לוישמוליק רופא, מנכ״ל ריט 1, צילום: נטי לוי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/03/2024

תחזית החברה ל-2024 הינה לעלייה של כ-8% ב-NOI לסך של 452-462 מיליון ש"ח, בהמשך לתהליך איכלוס באינפיניטי פארק רעננה והנבה של נכסים חדשים.

הדיבידנד המינימלי בגין שנת 2024 יגדל לכ-163 מיליון ש"ח, 84 אג' למניה, משקף תשואת דיבידנד של כ-5.6%.

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם המשך צמיחה ב-NOI, על אף פינוי השטחים שהושכרו לחברת "אמדוקס", כחלק מתהליך השיפוץ וההשבחה במתחם אינפיניטי ברעננה. זאת, בין היתר, הודות לשיפור בהנבה מנכסים קיימים וכן מהנבה של נכסים חדשים. לריט 1 איתנות פיננסית גבוהה, פיזור ענפי וגיאוגרפי ושיעורי תפוסה גבוהים. אלו תומכים ביכולתה להתמודד באופן מיטבי גם בתקופות מאתגרות, תוך המשך פיתוח והשבחת הפורטפוליו. אנו צופים צמיחה של כ-8% ב-NOI ב-2024, עם התקדמות תהליך האיכלוס במתחם אינפיניטי ברעננה, וצמיחה משמעותית יותר לאחר 2024, לאחר איכלוס מלא של אינפיניטי ותוספת הנבה מנכסים שנרכשו או הוקמו, לרבות מפעולות השבחה שאנו מבצעים כל העת. אנו ממוקדים בשוק המקומי, מאמינים באיתנות המשק, ואנו תקווה לימים שקטים וטובים יותר למדינת ישראל". 

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2023 כולה. 

עיקרי התוצאות לשנת 2023:

ה-NOI  מנכסים זהים בשנת 2023 צמח בכ-6.1% לכ-379 מיליון ש"ח, לעומת כ-357 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהנבה של שטחים שהושכרו בתקופה ומהשפעת עליית המדד על דמי השכירות. 

ה-NOI בשנת 2023 עלה בכ-1% לכ-423 מיליון ש"ח, לעומת כ- 419 מיליון ש"ח ב-2022. הצמיחה נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ומהנבה של נכסים חדשים שנרכשו, ועל אף השפעת פינוי השטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה ברעננה, והשפעת המלחמה על תוצאות הרבעון הרביעי של השנה, המיוחסת בעיקר לתחום החניונים והמסחר. 

תחזית החברה ל-2024 הינה ל-NOI של 452-462 מיליון ש"ח, צמיחה של 8% (על בסיס אמצע טווח התחזית). תחזית ה-NOI העתידי, מעבר לשנת 2024, המתייחסת לתוספת הנבה של הפרויקטים שבבעלות החברה כיום, הינה לסך של 502-517 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-12% לעומת אמצע טווח התחזית ל-2024, ושל כ- 21% ביחס לתוצאות 2023.

ה-FFO הריאלי בשנת 2023 הסתכם בכ-294 מיליון ש"ח, לעומת כ- 314 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ב-FFO הריאלי נבע בעיקר מהשפעת פינוי השטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה ברעננה ועלייה בהוצאות המימון. 

תחזית החברה ל-2024 הינה ל-FFO ריאלי של כ-303-313 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-4.8% (על בסיס אמצע טווח התחזית), וצפי עתידי (הכולל תוספת הנבה שמעבר ל-2024 מפרויקטים שבבעלות החברה כיום) ל-353-368 מיליון ש"ח, צמיחה של כ- 17% ביחס לאמצע טווח התחזית ל-2024. 

הרווח לבעלי המניות בשנת 2023 הסתכם בכ-351 מיליון ש"ח, לעומת כ- 565 מיליון ש"ח ב-2022. השינוי נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה ברווחי שיערוך, נטו בסך של כ- 443 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווחי שיערוך, נטו נמוכים יותר בהיקף של כ- 214 מיליון ש"ח בשנת 2023. רווחי השערוך בשנת 2023 נבעו בעיקר מהערכות שווי למגדל אינפיניטי ברעננה ומבנה אחסנה ולוגיסטיקה באזור התעשייה הר טוב שהקמתם הושלמה ברבעון השלישי של 2023. 

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי:

ה-NOI  מנכסים זהים ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-1.3% לכ-96.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-95.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי בנטרול השפעות המלחמה ברבעון הרביעי של שנת 2023 על ההכנסות מתחום החניונים והמסחר של החברה, הייתה נרשמת צמיחה בשיעור של 6.6% ב-NOI  מנכסים זהים.

ה-NOI ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-102 מיליון ש"ח, לעומת כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ב-NOI נבע בעיקר מפינוי שטחים הנמצאים בתהליך שיפוץ והשבחה במתחם אינפיניטי פארק ברעננה (ירידה של כ-12 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2023 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד), וכן מהשפעתה השלילית של המלחמה ברבעון על הכנסות מתחומי המסחר והחניונים. 

ה-FFO הריאלי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-67 מיליון ש"ח, לעומת כ-82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2022. השינוי ב-FFO הריאלי נבע מהירידה ב-NOI, וכן מעלייה בהוצאות המימון. 

הרווח לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ- 22 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-232 מיליון ש"ח. הירידה ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקר מרווחי שערוך משמעותיים שנרשמו ברבעון הרביעי של שנת 2022.

דגשים נוספים: 

ההון העצמי של החברה עלה לכ-4 מיליארד ש"ח (כ-20.5 ש"ח למניה) נכון ל-31.12.23, בהשוואה לכ-3.8 מיליארד ש"ח בתחילת השנה. 

לחברה רמת נזילות גבוהה, כאשר למועד פרסום הדוח עומדים לרשותה יתרות מזומנים, נכסים פיננסים ומסגרות אשראי חתומות ובלתי מנוצלות בהיקף כולל של כ-780 מיליון ש"ח. רוב נכסיה המניבים של החברה אינם משועבדים.

שיעור התפוסה בנכסי החברה יציב וגבוה ועומד על כ-95.5% (כ-97.7% בנטרול נכסים שהקמתם הושלמה במהלך הרבעון השלישי של 2023 ושנרכשו ברבעון הרביעי של שנת 2023). 

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-40 מיליון ש"ח בגין הרבעון הרביעי של השנה, כך שסך הדיבידנד בגין 2023 יסתכם לכ-159 מיליון ש"ח. בנוסף, אישר הדירקטוריון כי הדיבידנד בגין שנת 2024 לא יפחת מסך של כ- 163 מיליון ש"ח (84 אג' למניה), המשקף תשואת דיבידנד של כ-5.6%, ביחס למחיר המניה ליום 12 במרץ 2024.

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח:

השפעת מלחמת חרבות ברזל: השפעתה של המלחמה על פעילות החברה ברבעון הרביעי של 2023 הוכרה במלואה בדוחות הכספיים לשנת 2023. הפגיעה בהכנסות, המיוחסת בעיקר לחודשים אוקטובר-נובמבר, נבעה מתחומי החניונים והמסחר. למועד פרסום דוח זה, הפעילות הכלכלית במשק השתפרה משמעותית ביחס לחודשי המלחמה הראשונים.

איניפיניטי פארק: באוגוסט 2023 הושלמה הקמתו של מגדל אינפיניטי (חלק החברה- 50%). המגדל, בשטח עילי של כ- 61 אלף מ"ר ב-30 קומות, נבנה בהשקעה כוללת של כ- 465 מיליון ש"ח. למועד פרסום דוח זה, נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-67% משטחי המגדל. החברה ממשיכה לקדם את שדרוג המבנים הקיימים במתחם (אינפיניטי קמפוס ואינפיניטי פלאזה),  הכוללים כ-90 אלף מ"ר (חלק החברה כ- 66%). סיום השדרוג צפוי במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024 כאשר למועד פרסום דוח זה נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-32% משטחי אינפיניטי קמפוס ופלאזה. להערכת החברה, אומדן ה-  NOI השנתי הצפוי לה מחלקה במתחם איניפיניטי פארק לאחר תום השיפוץ וההשבחה, יסתכם בכ-75-80 מיליון ש"ח (בתפוסה מלאה) לעומת NOI חזוי מהמתחם בסך של כ-33 מיליון ש"ח הנכלל בתחזיות החברה לשנת 2024.

נכס לוגיסטיקה ואחסנה בהר-טוב: באוגוסט 2023 הושלמה הקמתו של נכס בשימושי לוגיסטיקה ואחסנה באזור התעשייה הר-טוב המוחזק ב-50% ע"י החברה. למועד פרסום דוח זה, נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-91% משטחי הנכס. חלק החברה ב- NOI השנתי החזוי מהנכס לאחר אכלוסו המלא, נאמד בכ- 7.6 מיליון ש"ח.

בספטמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של שמוליק רופא כמנכ"ל החברה, מטעמה של חברת הניהול, וזאת החל מיום 1 בינואר 2024. רופא הוא בעל ניסיון רב בייזום, פיתוח, השקעות, וניהול חברות ציבוריות בתחום הנדל"ן.  

לגרף ריט 1 לחצו כאן

13 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 11.16 מיליון ב ריט 1 1
קרנות נאמנות שמחזיקות את ריט 1 1. לרשימה המלאה
x