ליברה - דוחות ראשונים אחרי הנפקה

משלימה עליה של 32% מתחילת השנה | אין עדין קרנות מחזיקות

 

 
אתי אלישקוב, מנכלית ליברה, קרדיט: אבי מועלםאתי אלישקוב, מנכלית ליברה, קרדיט: אבי מועלם
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
26/08/2021

הרווח לפני מס ברבעון השני הוכפל והסתכם בכ-2.0 מיליון ₪ לעומת כ- 1.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

עלייה של 94% בפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני של 2021 והסתכמו ב-57.3 מיליון ש"ח לעומת 29.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: 

"ליברה מסכמת רבעון מוצלח וחצי שנה מצוינת, שבסיכומה הפרמיות כמעט והוכפלו, הפרמטרים התפעוליים המשיכו להשתפר, והרווח זינק פי 3. אנחנו מבטיחים להמשיך ולהביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות".

חברת ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שהוקמה בדצמבר 2017, על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2021, דוחות ראשוניים לאחר ההנפקה המוצלחת של החברה ביוני 2021.  

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: "ליברה מסכמת רבעון מוצלח וחצי שנה מצוינת, שבסיכומה הפרמיות כמעט והוכפלו, הפרמטרים התפעוליים המשיכו להשתפר, והרווח זינק פי 3. אנחנו ממשיכים לפעול בהתאם לתכניות העבודה ולאסטרטגיה שלנו, במהלך הרבעון האחרון השקנו ביטוחי עסק לעסקים קטנים ובינוניים, ואנחנו עובדים כבר בימים אלה על פיתוח מוצרים חדשים שיושקו בחודשים הקרובים. אין ספק שעשינו שינוי של ממש בענף, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולהביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות."

אלו התוצאות לרבעון השני של 2021:  

הפרמיות ברוטו ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-66.5 מיליון ש"ח לעומת כ-38.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-73.8%. החברה ממשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני של 2021 זינקו ב-93.9% והסתכמו בכ-57.3 מיליון ש"ח לעומת כ-29.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2021 הכפיל את עצמו: הסתכם בכ-2 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 100.3%. 

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם לכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת כ-0.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 103.7%. 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-39.8 מיליון ש"ח לעומת כ-23.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 68%. הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס בביטוח רכב רכוש הסתכמו בכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת כ-1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד נרשם גידול בשכיחות התביעות ברבעון השני לשנת 2021 לעומת אשתקד כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה (אשתקד נרשמה שכיחות נמוכה בעקבות הסגרים, בעוד שבתקופת הדוח נרשמה שכיחות גבוהה עקב עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל). 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-25.4 מיליון ש"ח לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 80%. הרווח לפני מס ורווח כולל לפני מס ברבעון השני של שנת 2021 בביטוח רכב חובה הסתכמו בכ-0.9 אלפי ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ-0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח ברבעון השני לשנת 2021 נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה, עליית מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1.3%, בנוסף לשינוי בריבית ההיוון, הגדילו את העתודות הביטוחיות בכ-1.2 מיליון ש"ח בברוטו ובכ-0.2 מיליון ש"ח בשייר.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת כ-0.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 185.8%. באפריל 2021 (במהלך הרבעון השני) החברה החלה לשווק ביטוח מקיף לעסקים. בענף זה נרשם הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס בסך של כ-0.7 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת רווח לפני מס ורווח כולל לפני מס של כ-10 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה לענף לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-65.7 מיליון ש"ח ביום 30.6.2021 לעומת כ-35.6 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת הון שבצעה החברה במהלך הרבעון השני לשנת 2021 בסכום של כ-24.4 מיליון ש"ח ורווח נקי לאחר מס בסכום של כ-5.7 מיליון ש"ח במהלך המחצית הראשונה לשנת 2021. בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 31 בדצמבר 2020, שפורסם ביום 30 ביוני 2021, לחברה עודף הון ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהוראות המעבר בתקופת הפריסה, יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הינו כ-254% לאחר השפעת פעולות הוניות שהתרחשו עד לתאריך פרסום הדוח. יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, ללא הוראות מעבר לתקופת הפריסה, הינו כ-203% לאחר השפעת פעולות הוניות שהתרחשו עד לתאריך פרסום הדוח.

נכון ליום 30.6.2021 ניידה החברה כ-7,700 פוליסות רכב והחברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב. המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, מאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים, מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-12.5 מיליון ליברות, מתוכן כ-4.6 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. במחצית הראשונה לשנת 2021 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-4 מיליון ליברות.

ליברה פרסמה כאמור גם את תוצאותיה למחצית הראשונה של 2021 ואלו התוצאות: 

הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-150.5 מיליון ש"ח לעומת כ-84.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-77.6%. בשנת 2020 כולה הסתכמו הפרמיות ברוטו בכ-178.6 מיליון ש"ח.

הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-111.1 מיליון ש"ח לעומת כ-55.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 99.7%. הגידול בפרמיות ברוטו והפרמיות שהורווחו ברוטו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת.

הרווח לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2021 זינק פי 3 והסתכם בכ-8.7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם בכ-5.7 מיליון ש"ח לעומת כ-1.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-205%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-89.5 מיליון ש"ח לעומת כ-52.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 71.7%. במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס בכ-6.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-3.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-85%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-58.8 מיליון ש"ח לעומת כ-31.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 85.4%. במחצית הראשונה של שנת 2021 הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס הסתכמו בכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ- 0.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-2.2 מיליון ש"ח כאשר במחצית המקבילה אשתקד הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בכ-0.9 מיליון ש"ח , גידול של כ- 143.7%. במחצית הראשונה לשנת 2021 ההפסד לפני מס וההפסד הכולל לפני מס הסתכמו בכ-0.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ- 19 אלפי ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.