טיוטה דרמטית - ייעוץ או שיווק קרן כספית לא רק על-ידי בעל רישיון ייעוץ

הצעה לטיוטת הוראה בדבר יעוץ השקעות או שיווק השקעות בנוגע לקרן כספית – עדכון המליאה לקראת פרסום להערות ציבור - הוראה לפי סעיפים 3(א)(14) ו- 28(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 
 Dreamstime.com Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2023

רקע

החל מאפריל 2022 עם תחילת המדיניות המוניטרית המצמצמת של בנק ישראל אשר לוותה בהעלאות ריבית, ניכר גידול משמעותי בהיקף העברת כספי ציבור מחשבונות העובר ושב אל אפיקי השקעה וחיסכון המעניקים ריבית, ובפרט אל הפיקדונות הבנקאיים. העלאת ריבית בנק ישראל "הפיחה חיים" גם בקרנות הכספיות, אשר בהתאם לסביבת הריבית הנמוכה אשר שררה בישראל עד חודש אפריל 2022, היקף הנכסים המנוהלים בהן ושיעורם מתוך סך הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות היה נמוך באופן יחסי בשנים האחרונות.

על אף תנאי הריבית אשר היו צפויים על פניו לאפשר לציבור למקסם את תנאי השוק ולקבל תמורה גבוהה יותר בעבור השקעותיו וחסכונותיו, באמצעות ערוצי ההשקעה מגוונים, ניכר כי הציבור אינו נהנה מכך באופן מלא. לא זו אף זו, מרבית הציבור בוחר, במודע או שלא במודע, להשאיר את כספיו בחשבונות העובר ושב, שם הערך של הכספים נשחק נוכח האינפלציה.

חוק הייעוץ מסדיר את העיסוק במתן שירותי ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות לציבור, ובתוך כך מסמיך את רשות ניירות ערך לפקח על תקינות פעילותם של נותני שירותים אלו, לרבות מתן רישיונות לעיסוק בתחום.

שער הכניסה לתחולת חוק היעוץ עוסק הן בהיבט השירות והן בהיבט המוצר, ובהתאם, מגדיר החוק מתי שירות פיננסי ייחשב "ייעוץ השקעות" ולגבי אלו ניירות ערך ונכסים פיננסיים מתן שירות כאמור יהיה כפוף לתחולת החוק, לרבות החובה להחזיק ברישיון.

בהתאם למצב כיום, קיימת שונות בדרישות החלת חובת הייעוץ בין מוצרי "שוק הכסף" השונים, כך שקרנות כספיות נכנסות לתחולת חובת הייעוץ ברישיון, בעוד שפיקדונות בנקאיים אינם נכנסים תחת חובה זו. בהתאם לכך, הבנקים, אשר הינם יצרני מוצרי הפיקדונות, משווקים אותם ללקוחותיהם באמצעות פקידי הבנק או בפרסומים מטעמם ללא צורך בהליך ייעוץ, וזאת תוך הצגת יתרונותיהם כמוצרים פשוטים, שקופים, בעלי סיכון נמוך והתאמה מסוימת לצורכי הלקוח (משך הפיקדון, ריבית, נקודות יציאה וסוג החשיפה). 

על אף שמוצרי הקרנות הכספיות, הן הקרנות הכספיות היומיות הקיימות כיום, והן קרנות כספיות "מועדים קבועים", שהרשות פועלת לקדם במסגרת ההצעה לפיתוח שוק הכסף, דומים במאפייניהם למוצרי הפיקדונות הבנקאיים ומתאפיינים בפשטות יחסית, שקיפות וסיכון נמוך, הם חבים כיום בייעוץ ברישיון, דבר אשר למעשה מייצר פער בתהליך השיווק והמכירתי בין הפיקדונות הבנקאיים לבין הקרנות ועשוי אף לייצר ניגוד עניינים, שאינה לטובת הלקוח.
 
בהתאם ובמטרה לייצר אחידות בין מוצרי שוק הכסף תוך שמירה מיטבית על ענייני הלקוחות, בחלופה הנבחרת בהצעה לפיתוח שוק הכסף הוצע לקבוע בחוק הייעוץ, כי ייעוץ או שיווק השקעות לגבי קרן כספית יוכל להיעשות לא רק על-ידי בעל רישיון לפי חוק הייעוץ, אלא גם בידי גורמים מפוקחים נוספים, מסוג ובהתאם להוראות שתקבע הרשות ביחס לעיסוקו זה.

בבסיס חלופה זו עומדת ההבנה שעצם בחירת הלקוח באפיק השקעה זה המאופיין בסיכון נמוך ובמשך השקעה של עד שנה, מייצר תהליך בירור צרכים מובנה למשקיע המעוניין באפשרות השקעה סולידית לטווח קצר בלבד.
בנוסף, מטעם זה הוצע בהצעה לפיתוח שוק הכסף לקבוע בחוק הייעוץ הקלות גם ביחס לבעל רישיון אשר נותן שירותי יעוץ או שיווק רק ביחס לקרן כספית כאמור. על בעל רישיון יחולו במקרה זה חובות אמון וזהירות וכן הוראות לפי סעיף 28 לחוק. בנוסף, אם בעל הרישיון הוא חברה, החברה רשאית שלא להעסיק כעובדים בעלי רישיון, ובלבד שהשירות שניתן על ידם הוא שירות יעוץ או שיווק לגבי קרן כספית בלבד. מתן שירות בנכס נוסף, בין שבתחולת חוק הייעוץ ובין שלאו, מחייב עמידה מלאה בהוראות חוק הייעוץ בהתאמה .

סקירה בינלאומית

כפי שעולה מסקירת דרישות חובת הייעוץ בתחומי השיפוט השונים המפורטת בפרק הסקירה בתחומי השיפוט בינלאומית בהצעה לפיתוח שוק הכסף שנסקרו נשמרת ההבחנה לעניין קיום חובת הייעוץ ברישיון בין קרנות כספיות לעומת היעדר חובה זו בעבור פיקדונות בנקאיים. עם זאת, החלופה הנבחרת בהצעה מבקשת להציע פתרון ייחודי למוצרי הקרנות הכספיות עם טווח השקעה של עד שנה בלבד, אשר דומים במאפייניהם לפיקדונות הבנקאיים, ובכך לייצר הבחנה בין מוצרי שוק הכסף לבין הקרנות ארוכות הטווח יותר. פתרון ייחודי זה הוצע על רקע המאפיינים הייחודיים של שוק הייעוץ בישראל, המרוכז באופן ניכר בידי הבנקים, כאשר בהתאם לדוח שפורסם בינואר 2023 על ידי הרשות ישנם רק 355 אלף לקוחות מיועצים בבנקים וכ- 94% מיועצי ההשקעות הם במערכי הייעוץ הבנקאיים. יצירת אחידות בדרישות הייעוץ אשר חלות על מוצרים בעלי מאפיינים דומים, עשויה להגביר את התמריץ של גורמים חיצוניים לבנקים להציע השקעה בקרנות כספיות.

x