פנינסולה פרסמה רווח נקי של לכ-1.52 מיליון ש"ח גידול של 46% מרבעון קודם

 

 
מיכה אבני, מנכל פנינסולה מיכה אבני, מנכל פנינסולה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015

          
הכנסות המימון של הקבוצה צמחו בכ-12.4% לכ-8 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) עלו בכ-14.9% לכ-6.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי ברבעון השני צמח בכ-45.6% לכ-1.52 מיליון ש"ח

סך תיק האשראי נטו ללקוחות הסתכם ביום 30.6.2015 בכ-310 מיליון ש"ח 

נכון לתאריך הסמוך לפרסום הדו"ח הכספי לרבעון השני של 2015 היקף תיק האשראי נטו ללקוחות הינו כ-354.6 מיליון ש"ח

החודש חתמה החברה על הסכם עם בית ההשקעות מיטב דש לפיו תרכוש מיטב דש 20% ממניות פנינסולה כנגד השקעה של כ-28.8 מיליוני ש"ח 

מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה מסר: ברבעון השני של השנה נמשכה מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח לצד חיזוק האיתנות הפיננסית וגידול ההון העצמי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה הגדלנו את מסגרות האשראי מהבנקים והחברה ממוצבת כיום בצורה טובה להמשך צמיחתה וערוכה מבחינה תפעולית להגדלת הפעילות במגוון פתרונות אשראי לעסקים טובים לאור הביקוש המתמשך לאשראי חוץ בנקאי. לאחרונה חתמנו על הסכם להשקעה של מיטב דש בחברה. אנו רואים בשיתוף הפעולה בין החברות נדבך נוסף בקידום פתיחת התחרות בשוק האשראי, שיאפשר את המשך מגמת הצמיחה של פנינסולה ואת מימוש תכניות הרחבת הפעילות שלה. מהפכת המימון החוץ בנקאי לעסקים בינוניים (מחזור של בין 10 ל- 500 מיליון ₪) עלתה שלב עם כניסת מיטב דש להשקעה בפנינסולה. שוק זה הוא בעל פוטנציאל גדול, ובחירתה של מיטב דש בפנינסולה מעידה על האמון בחברה ובהנהלתה כמו גם על פוטנציאל הצמיחה הנמצא עדיין בתחילת הדרך."

פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2015.

 • הכנסות המימון ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ-8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-7.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12.4%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקף פעילות החברה (שקוזז בחלקו עקב הירידה בריבית הבסיסית במשק – ריבית פריים). הכנסות המימון במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו בכ-16.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-13.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ-20.2%. 
  הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) צמחו בכ-14.9% והסתכמו ברבעון השני של 2015 בכ-6.1 מיליון ש"ח (כ-75.3% מסך ההכנסות), לעומת כ-5.3 מיליון ש"ח (כ-73.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מימון נטו של החברה בין התקופות נובע מגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) במחצית הראשונה של 2015 הסתכמו בכ-12.6 מיליון ש"ח (כ-76.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-10 מיליון ש"ח (כ-72.8% מסך ההכנסות) במחצית הראשונה אשתקד. 

 • הרווח לפני מס הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-2.1 מיליון ש"ח (כ-25.9% מסך ההכנסות) לעומת סך של כ-1.4 מיליון ש"ח (כ-20.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של  כ-43.5%.  הרווח לפני מס במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-5 מיליון ש"ח (כ-30% מסך ההכנסות) לעומת סך של כ-3.1 מיליון ש"ח (כ-22.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-61%. 

 • הרווח הנקי והכולל הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בכ-1.52 מיליון ₪, גידול של כ-45.6% לעומת רווח נקי וכולל בסך של כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי והכולל במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-3.6 מיליון ₪ בהשוואה לכ-2.1 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ-68.3%.

 • סך תיק האשראי נטו ללקוחות הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-309.7 מיליון ₪ לעומת כ-299.3 מיליון ₪ ביום 31 במרץ 2015 ולעומת כ-290.8 מיליון ₪ ביום 31 בדצמבר 2014. ברבעון השני של השנה שררה במשק אי וודאות בתקופת הבחירות והרכבת הממשלה וכפועל יוצא חל קיטון קל בהכנסות המימון נטו ברבעון השני בהשוואה לרבעון הראשון של השנה (כ-8.4 מיליון ₪). מגמה זו התהפכה בשבועות האחרונים של הרבעון השני ותיק האשראי נטו ללקוחות גדל בתקופה זו אל מעבר להיקפו שהיה ברבעון הראשון של 2015. נכון לתאריך הסמוך לפרסום הדו"ח הכספי לרבעון השני של שנת 2015 היקף תיק האשראי נטו ללקוחות הינו כ-354.6 מיליון ש"ח.

 • נכון ליום 30 ביוני 2015 הסתכם האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים בכ-315 מיליון ₪ (אשראי מנוצל כ-310 מיליון ₪). האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים גדל בכ-61.5 מיליון ₪ לעומת 253.5 מיליון ₪ ביום 31 בדצמבר 2014 כתוצאה מהעמדת אשראי נוסף לניצול ע"י שני בנקים (50 מיליון ₪ ע"י בנק אחד ו-11.5 מיליון ₪ על ידי השני). לקבוצה קווי אשראי משלושה בנקים בישראל למימון פעילותה השוטפת. 

 • יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ל-30 ביוני 2015 הסתכמו בכ-62.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-18.6 מיליון ₪ ביום 31.12.2014. הגידול נובע מנטילת הלוואות חדשות, שטרם נוצלו לביצוע עסקאות.

 • ההון העצמי ליום 30 ביוני 2015 הסתכם בכ-60.8 מיליון ש"ח לעומת כ-58.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2014. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרווחי פנינסולה שהצטברו להון העצמי במהלך התקופה בניכוי דיבידנד בסך של 1.5 מיליון ש"ח ששולם ב-1 באפריל 205.

אירועים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו

 • ביום 4 במאי 2015 הגישה החברה מועמדות, יחד עם שני שותפים נוספים, מר צבי זיו ומר אוריאל פז, באמצעות חברות בשליטתם, להשתתף בשלב הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז לבחירת מנהלים לשתי קרנות השקעה בעסקים בינוניים, וביום 6 באוגוסט 2015 אישרה ועדת המכרזים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה את עמידתם של הנ"ל בתנאי המיון המוקדם.

 • ביום 17 במאי הוגדלה מסגרת האשראי העומדת לרשות החברה מבנק א' בכ-50 מיליון ₪ לסך של כ-145 מיליון ש"ח.

 • ביום 14 באוגוסט 2015 הודיעה החברה כי בית ההשקעות מיטב דש ישקיע סך של כ-28.8 מיליוני ₪ בקבוצת פנינסולה בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 20%. בנוסף, תפרסם מיטב דש הצעת רכש במסגרתה תציע לרכוש  מניות נוספות של פנינסולה המהוות לפחות 5% מהון המניות המונפק (בדילול מלא) לפי שווי חברת פנינסולה בסך 125 מיליון ₪ לפני ההקצאה (המשקף מחיר למניה של 125.5 אגורות).


אודות קבוצת פנינסולה

פנינסולה בע"מ, שהוקמה בשנת 2004 על ידי מיכה אבני, עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים. בדצמבר 2014 הושלמה עסקת מיזוג בין פנינסולה בע"מ לבין החברה (לשעבר מיינסטרים) אשר מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב. בין בעלי המניות של פנינסולה נמנים מוסדות פיננסים ישראליים ובינלאומיים הכוללים את חברת הביטוח מגדל וקבוצת הפרייבט אקוויטי ויולה פרטנרס. לאחרונה חתמה פנינסולה על הסכם עם בית ההשקעות מיטב דש, לפיו ירכוש בית ההשקעות 20% ממניות החברה. בעשור האחרון פנינסולה העמידה לרשות אלפי עסקים טובים מגוון פתרונות אשראי בהיקפים של מיליארדי שקלים למימון צמיחה עסקית. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x