הבורסה קיבלה אישור לתיקון התקנון

פעילות בנגזרים באמצעות חשבון מרכז

 

 

 
הבורסה בלילה מבחוץ, צילום: פאנדרהבורסה בלילה מבחוץ, צילום: פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/07/2022

הננו להודיע כי התקבל אישור הרשויות בעניין תיקון התקנון, כמפורט להלן:

הסרת המגבלה על ביצוע פקודות בנגזרים במרוכז עבור מבטח

תוקן סעיף 5. בפרק ד' בחלק השלישי לתקנון, כמפורט להלן (השינויים מסומנים):

במסחר בנגזרים חבר יבצע פקודות קניה ומכירה עבור כל חשבון בנפרד. אין לבצע פקודות בנגזרים במרוכז.

על אף האמור בס"ק א. לעיל, חברה מנהלת, מבטח או מנהל קרן, לפי העניין, יהיו רשאים לבצע במרוכז פקודות קניה ומכירה בנגזרים עבור נכסי קופות הגמל, עבור נכסים המנוהלים על ידי המבטח או עבור קרנות הנאמנות, לפי העניין, שבניהולם.

לעניין זה-

"חברה מנהלת" ו"קופת גמל" כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005.

"קרן נאמנות" ו"מנהל קרן" כהגדרתם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994."

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) – תשמ"ה- 1981.